Výjezdová turistika | Thajsko | Itinerá?e a programy

Itinerá?e a programy

Thajsko

Pro v?echny zájemce, kte?í by cht?li v?echno za?ít na vlastní k??i, co? lze v ka?dém p?ípad? doporu?it, máme p?ipravenou nabídku cest do Thajska. Ur?it? si vyberete z na?í ?iroké nabídky, která nabízí náv?t?vu prakticky v?ech turisticky zajímavých oblastí Thajska. Pro klienty je p?ipraven pr?vodcovský servis - stálí zástupci v Bangkoku a v Pattayi, kte?í turisty doprovodí na v?echna zajímavá místa a budou jim k dispozici i pro dal?í slu?by. Pro ur?itou oblast a konkrétní informace klikn?te na odkaz vlevo. Uvedené itinerá?e pat?í k t?m nejoblíben?j?ím, které p?ipravujeme pro skupiny a individuály na zakázku. Pro individuální nezávislé cestovatele nabízíme mo?nost sestavit si program dle vlastního p?ání – základní ceny letenek, ubytování, transfer? a slu?eb v destinaci naleznete pod odkazem „Letenky a ubytování“.

Uvedené ceny jsou pouze orienta?ní, skupinám poskytujeme výrazné slevy. Samoz?ejm? vám rádi zajistíme i jednotlivé slu?by jako letenky a ubytování - to v?e za skv?lé ceny. Podrobné informace vám rádi sd?líme na vy?ádání. P?i zakoupení cesty u nás vám vy?ídíme vízum bez manipula?ního poplatku.

Dynamický a zku?ený tým profesionál? Vám poradí s ka?dým programem, od jednoduché rezervace hotelu a? po incentivní akci p?ipravenou na míru dle Va?ich konkrétních po?adavk?. Jsme siln? zákaznicky orientovanou agenturou, která vám nabízí profesionální slu?by "?ité na míru". Velice rádi vám p?ipravíme nabídku po?adovaných slu?eb dle va?eho p?ání a to za velmi p?íznivou cenu!

Odborné programy a výlety byly konzultovány a p?ipraveny ve spolupráci s PhDr. Petrem Šulcem, který má s p?ípravou t?chto program? dlouholeté zku?enosti. Pro p?ípadné dotazy nebo kalkulace jej m??ete kontaktovat na sulc@on-internet.cz.