Outgoing | Sri Lanka | Travel and Tours

Travel and Tours

Sri Lanka

Na t?chto stránkách naleznete osv?d?ené itinerá?e cest, program?, okruh? a výlet? na Srí Lance - z ?iroké nabídky si ur?it? vybere ka?dý. Pro ur?itou oblast a konkrétní informace klikn?te na odkaz vlevo. Uvedené itinerá?e pat?í k t?m nejoblíben?j?ím, které p?ipravujeme pro skupiny a individuály na zakázku. Pro individuální nezávislé cestovatele nabízíme mo?nost sestavit si program dle vlastního p?ání – základní ceny letenek, ubytování, transfer? a slu?eb v destinaci naleznete pod odkazem „Letenky a ubytování“. Na míst? je mo?no vyu?ít slu?eb na?eho stálého ?esky mluvícího delegáta.

Uvedené ceny jsou pouze orienta?ní, skupinám poskytujeme výrazné slevy. Samoz?ejm? vám rádi zajistíme i jednotlivé slu?by jako letenky a ubytování - to v?e za skv?lé ceny. Podrobné informace vám rádi sd?líme na vy?ádání. P?i zakoupení cesty u nás vám vy?ídíme vízum bez manipula?ního poplatku.

Dynamický a zku?ený tým profesionál? Vám poradí s ka?dým programem, od jednoduché rezervace hotelu a? po incentivní akci p?ipravenou na míru dle Va?ich konkrétních po?adavk?. Jsme siln? zákaznicky orientovanou agenturou, která vám nabízí profesionální slu?by "?ité na míru". Velice rádi vám p?ipravíme nabídku po?adovaných slu?eb dle va?eho p?ání a to za velmi p?íznivou cenu!

VYUŽIJTE SPECIÁLNÍCH ZAVÁD?CÍCH CEN NOVÝCH ITINERÁ?? A OBJEVTE PERLU INDICKÉHO OCEÁNU !