Výjezdová turistika | Srí Lanka | Itinerá?e a programy | Potáp?ní na Srí Lance

Potáp?ní na Srí Lance

Itinerá?e a programy

01. den – Colombo / Hikkaduwa
P?ílet do Colomba, vy?ízení vstupních formalit, p?ivítání na leti?ti a transfer na sever od Colomba do Hikkaduwy. Hikaduwa se stává stále oblíben?j?ím turistickým letoviskem s celou ?adou hotel?. Ty se táhnou 13 km podél pob?e?í sm?rem na jih od místa p?vodní vesnice, nicmén? si zachovávají velkou ?ást jejího p?vabu. Hlavní turistickou atrakcí je korálová rezervace s chrán?nými korálovými útesy, tropickými rybami a ?elvami. Mo?e je zde pom?rn? m?lké, tak?e ?norchlování je ideální sportovní aktivitou umo??ující pozorování podmo?ských krás. Pokud chcete spí?e leno?it, pak jsou pro vás p?ipraveny lod? s proskleným dnem. Ubytování v hotelu. Podve?erní prohlídka m?sta. Návrat do hotelu a nocleh.
02. den – Hikkaduwa
Snídan? v hotelu, volno na potáp?ní. Budete mít mo?nost nav?tívit v doprovodu zku?ených potáp??ských instruktor? n?která ze zdej?ích nejlep?ích míst vhodných k potáp?ní. Krása teplých mo?í obklopujících Srí Lanku daleko p?ed?í to, co máte mo?nost spat?it pouhým okem. Pod vodou se nachází bohatství nádherných korál? a exotických ryb. Nikdy nebudete zklamáni po?asím nebo nedostate?n? pr?zra?nou vodou, proto?e v?dy se v dosahu nachází dal?í místo vhodné k potáp?ní. Návrat do hotelu a nocleh.
03. den – Hikkaduwa
Snídan? v hotelu, volno na potáp?ní, nocleh v hotelu.
04. den – Hikkaduwa
Snídan? v hotelu, volno na potáp?ní, nocleh v hotelu.
05. den – Hikkaduwa / Induruwa

Snídan? a odhlá?ení se z hotelu. Pojedete do Induruwy, kde se ubytujete v hotelu na plá?i. Krása teplých mo?í obklopujících Srí Lanku daleko p?ed?í to, co máte mo?nost spat?it pouhým okem. Pod vodou se nachází obrovské bohatství nádherných korál? a exotických ryb i lodních vrak?. Nikdy nebudete zklamáni po?asím nebo nedostate?n? pr?zra?nou vodou, proto?e v?dy se v dosahu nachází dal?í místo vhodné k potáp?ní. Potáp?ní lze provozovat pouze od listopadu do poloviny dubna. Volno na potáp?ní a nocleh v hotelu.
06. den – Induruwa
Snídan? v hotelu, volno na potáp?ní, nocleh v hotelu.
07. den – Induruwa
Snídan? v hotelu, volno na potáp?ní, nocleh v hotelu.
08. den – Induruwa / Colombo
Snídan? a odhlá?ení se z hotelu. Poté se vydáte zp?t do Colomba. Prohlédnete si m?sto a po p?ípadných posledních nákupech se p?esunete na leti?t? v Colombu.

Cena dle kvality ubytování

3* / 4*

4* / 5*

Cena za osobu v USD od

268,00

388,00

Cena zahrnuje: p?ivítání na leti?ti, ubytování ve dvoul??kových pokojích se snídaní, transfery klimatizovaným autem / mikrobusem s anglicky mluvícím ?idi?em / pr?vodcem.

Cena nezahrnuje: poji?t?ní, mezinárodní letenku, leti?tní taxy (budou ú?továny dle aktuální vý?e), ob?dy a ve?e?e, nápoje, potáp?ní, fakultativní výlety, útratu a vstupy p?i volném programu (i kdy? bude s asistencí pr?vodce), spropitné, poplatky za kamery a video, hotelové ú?ty za telefon a v?echny dal?í osobní výlohy a náklady, které nejsou uvedeny v polo?ce „cena zahrnuje“.

Ceny potáp?ní

INDURUWA HIKKADUWA
Potáp?ní s licencí Cena Potáp?ní s licencí Cena
1 ponor s vybavením od 30,00 EUR 1 ponor bez vybavení od 20,00 EUR
8 ponor? s vybavením od 210,00 EUR 1 ponor s vybavením od 25,00 EUR
12 ponor? s vybavením od 299,00 EUR 10 ponor? bez vybavení od 185,00 EUR
Ukázkový ponor od 65,00 EUR 10 ponor? s vybavením od 220,00 EUR
No?ní ponor

od 35,00 EUR

Ukázkový ponor od 50,00 EUR
Kurz potáp?ní PADI Open Water

od 255,00 EUR

Kurz potáp?ní PADI Open Water od 270,00 EUR

Lze doobjednat fakultativní výlety polodenní exkurze pevnosti Galle a polodenní náv?t?va Colomba a mnoho dal?ích.