Výjezdová turistika | Srí Lanka | Itinerá?e a programy | Golf – 8 dní / 7 nocí

Golf – 8 dní / 7 nocí

Itinerá?e a programy

01. den – Colombo
P?ílet do Colomba, vy?ízení vstupních formalit, p?ivítání na leti?ti a transfer do hotelu. Poté se vydáte na okru?ní prohlídku m?sta, p?i které uvidíte britské koloniální budovy, více jak 100 let staré v??ní hodiny, hinduistický chrám v ulice Sea lemované obch?dky zlatník?, holandský kostel Wolfendaal z roku 1749, me?itu Davatagaha, repliku Buddhy Avukana a nám?stí Nezávislosti. V rámci okru?ní jízdy budete mít i zastávku ve ?tvrti Fort a Pettah s mno?stvím obchod? s tradi?ním zbo?ím a suvenýry. Návrat do hotelu a nocleh.
02. den – Colombo
Po snídani v hotelu vás zavezeme na golfové h?i?t? Royal Colombo Golf Club. H?i?t? bylo zalo?eno v roce 1879 a pat?í k jednomu z nejstar?ích v jihovýchodní Asii. H?i?t? le?í 8 kilometr? od Colomba. Odpoledne návrat do hotelu. Nocleh v hotelu.
03. den – Colombo / Pinnewala / Kandy
Snídan? a odhlá?ení se z hotelu. Poté se vydáte do Pinnewaly, kde nav?tívíte sloní sirot?inec zalo?ený v roce 1975. Je velice zajímavé pozorovat sloní mlá?ata pijící z láhve, kterou jim mohou podr?et i samotní náv?t?vníci, nebo je vid?t dovád?t s dosp?lými slony p?i koupání v ?ece Mahaweli. P?íjezd do Kandy a ubytování v hotelu. V podve?er bude následovat odpolední prohlídka Kandy, historické metropole a hlavního m?sta Srí Lanky od roku 1590 po dobu 225 let. Nachází se zde vyhlá?ená buddhistická svatyn? Dalada Maligawa neboli Chrám Buddhova zubu, kde je uchovávaná významná buddhistická relikvie - posvátný Buddh?v zub. Dále jsou zde ulo?eny starodávné rukopisy (Ola leaf manuscripts) nedocenitelné hodnoty a dal?í poklady, jako miniaturní Buddha vybrou?ený z jednoho kusu smaragdu, ?i Buddha vybrou?ený z k?i?ťálového monolitu. Prohlédnete si místní tr?i?t?, centrum um?leckých ?emesel a muzeum s drahokamy. Po ve?erní náv?t?v? posvátného chrámu bude následovat p?edstavení s tradi?ními tanci. Návrat do hotelu a nocleh.
04. den – Kandy
Po snídani v hotelu vás zavezeme na golfové h?i?t? Victoria Golf Course. Odpoledne návrat do hotelu. Nocleh v hotelu.
05. den – Kandy / Peradeniya / Nuwara Eliya
Snídan? a odhlá?ení se z hotelu. Cesta bude pokra?ovat do Peradeniyi, kde si prohlédnete Královské botanické zahrady rozprostírající se na 147 akrech. Zahrady byly zalo?eny králi z Kandy ji? roce 1374, v roce 1816 byly p?ebudovány Brity na kávové a sko?icové plantá?e. Dnes nabízejí k vid?ní více jak 5000 druh? exotických rostlin z celého sv?ta. Za shlédnutí stojí i pavilón s orchidejemi. Dále pojedete do Nuwary Eliyi, která byla v dob? kolonizace oblíbeným letoviskem Brit?. Zdej?í domy a zahrady p?ipomínají britský venkov. Chladné klima centrálního poho?í je ideální pro p?stování nejlep?ího ?aje na sv?t?. Prohlédnete si ?ajovníkové plantá?e a nav?tívíte továrnu na zpracování ?aje, kde m??ete ochutnat vynikající ?ajovou sm?s - Golden Brew. Nuwara Eliya má jedno z nejlep?ích golfových h?i?ť v Asii, d?dictví britské nadvlády. Stejn? tak i jezero Gregory, kde se m??ete projet na lo?ce nebo lovit pstruhy. Zdej?í pramenitá voda se pou?ívá p?i výrob? známého a dobrého piva, které ji? získalo n?kolik mezinárodních ocen?ní. Fakultativn? si m??ete prohlédnout pivovar a ochutnat toto silné pivo. P?íjezd do hotelu, ubytování a volno na ve?erní nákupy, nocleh v hotelu.
06. den – Nuwara Eliya
Po snídani v hotelu vás zavezeme na golfové h?i?t? Nuwara Eliya Golf Club. Odpoledne návrat do hotelu. Pro ty, kdo golf nehrají, je mo?né zorganizovat fakultativní výlet na náhorní plo?inu Horton Plains (tzv. Konec sv?ta). Nocleh v hotelu.
07. den – Nuwara Eliya / Colombo
Snídan?, volno na fakultativní výlety nebo na hraní golfu. Odpoledne odhlá?ení se z hotelu a cesta do Colomba. Po cest? je mo?ná zastávka v Kitulgale, kde lze fakultativn? uskute?nit krátký rafting. Ubytování v hotelu a nocleh.
08. den – Colombo
Snídan?, volno na nákupy (?aje Mlesna, Liberty Plaza, Lanka Ceramics Center, Arena, Odel, Beverly Street) nebo prohlídku m?sta. Odpoledne odhlá?ení se z hotelu a transfer na leti?t? v Colombu.

Cena dle kvality ubytování

3* / 4*

4* / 5*

Cena za osobu v USD od

337,00

457,00

Cena zahrnuje: p?ivítání na leti?ti, ubytování ve dvoul??kových pokojích se snídaní, transfery klimatizovaným autem / mikrobusem s anglicky mluvícím ?idi?em / pr?vodcem, program a výlety dle itinerá?e, vstupy (Kandy Temple, Elephant Orphanage, Royal Botanical Garden).

Cena nezahrnuje: poji?t?ní, mezinárodní letenku, leti?tní taxy (budou ú?továny dle aktuální vý?e), ob?dy a ve?e?e, nápoje, fakultativní výlety, útratu a vstupy p?i volném programu (i kdy? bude s asistencí pr?vodce), green a caddy fees, spropitné, poplatky za kamery a video, hotelové ú?ty za telefon a v?echny dal?í osobní výlohy a náklady, které nejsou uvedeny v polo?ce „cena zahrnuje“.