Výjezdová turistika | Srí Lanka | Itinerá?e a programy | Okruh – 8 dní / 7 nocí

Okruh – 8 dní / 7 nocí

Itinerá?e a programy

01. den – Colombo / Negombo
P?ílet do Colomba, vy?ízení vstupních formalit, p?ivítání na leti?ti a transfer na sever od Colomba do Negomba. Ubytování v hotelu. Podve?erní prohlídka Negomba. Návrat do hotelu a nocleh.
02. den – Negombo / Anuradhapura / Polonnaruwa
Snídan? a odhlá?ení se z hotelu. Následovat bude odjezd k historickým ruinám m?sta Anuradhapura. Archeologický pr?zkum potvrzuje, ?e k osídlení zde do?lo u? v dob? p?ed 500 l. p?.n.l. Anuradhapura byla hlavním m?stem Srí Lanky celých 1400 let a? do 10. století n.l., tedy do doby, kdy se v?t?ina západních zemí, krom? zemí kolem st?edozemního mo?e, vyno?ovala z pozdní doby kamenné. Ostrov byl jedním z hlavních sv?tových obchodních center. Jeho ruiny jsou svým významem na druhém míst? hned za mohutnými egyptskými pyramidami. Anuradhapura se rovn?? py?ní nejstar?ím historicky zdokumentovaným stromem na sv?te, posvátným ”Sri Maha Bodhiya”, který je uctíván v??ícími ji? celých 20 staletí. Na ostrov jej p?ivezla z Indie jako malý stromek princezna Sanghamitha, dcera císa?e Ashoka jako d?kaz dobré v?le. Od stromu, pod ním? Buddha dosáhl osvícení, pojedete do Polonnaruwy. Ubytování v hotelu a nocleh.
03. den – Polonnaruwa / Sigiriya / Polonnaruwa
Po snídani v hotelu nav?tívíte starobylé ruiny a bývalé královské m?sto Polonnaruwa, které za?ilo nejv?t?í doby rozkv?tu v 11. - 13. století. Jednou z nejzajímav?j?ích památek v Polonnaruw? je zavla?ovací nádr? o plo?e 24 km2 vybudovaná králem Parakramabahu. Nejp?sobiv?j?ími sochami jsou sochy Buddhy vytesané do granitového balvanu v Gal Vihare. Socha le?ícího Buddhy m??í 15 m, stojícího Buddhy 8 m. Dále si prohlédnete sochu Parakrama, královské paláce, audien?ní haly, Vata-da-ge, Thuparama, Rankoth Vehera, Kiri-Vehera, Gal-Vihara, Lankathilaka a Tivanka Image House. Odpoledne bude následovat výstup na 82 m vysokou kamennou pevnost Sigiriya vybudovanou králem Kashayapa v 5. století n.l. v obav? p?ed svým bratrem, poté, co spáchal otcovra?du. První v?cí, která ?lov?ka napadne p?i vyslovení jména Sigiriya, jsou 1500 let staré fenomenální fresky ”Nebeských panen”. Jsou to grafitové fresky na st?n? s le?t?nou vápennou glazurou, která se t?pytí i po 1500 letech. Sigiriya znamená v p?ekladu ”lví tlama”, proto?e p?vodní schodi?t? na vrchol hory vedlo skrz otev?ené ?elisti sochy lva, která je nyní z ?ásti zni?ena. Symetricky navr?ená okrasná vodní zahrada se stále funk?ními fontánami obklopující skálu je nejstar?í zahradou v Asii. ?ást vodního p?íkopu, který obklopoval pevnost, se zachovala dodnes. Návrat do hotelu a nocleh.
04. den – Polonnaruwa / Dambulla / Matale / Kandy
Snídan? a odhlá?ení se z hotelu. Poté budete pokra?ovat do Kandy. Po cest? nav?tívíte skalní klá?ter v Dambulle, kde si prohlédnete p?t jeskyní s více jak 130 sochami a vyobrazeními Buddhy. Dále si prohlédnete zahrady s exotickým ko?ením v Matale. P?íjezd do Kandy a ubytování v hotelu. V podve?er bude následovat odpolední prohlídka Kandy, historické metropole a hlavního m?sta Srí Lanky od roku 1590 po dobu 225 let. Nachází se zde vyhlá?ená buddhistická svatyn? Dalada Maligawa neboli Chrám Buddhova zubu, kde je uchovávaná významná buddhistická relikvie - posvátný Buddh?v zub. Dále jsou zde ulo?eny starodávné rukopisy (Ola leaf manuscripts) nedocenitelné hodnoty a dal?í poklady, jako miniaturní Buddha vybrou?ený z jednoho kusu smaragdu, ?i Buddha vybrou?ený z k?i?ťálového monolitu. Prohlédnete si místní tr?i?t?, centrum um?leckých ?emesel a muzeum s drahokamy. Po ve?erní náv?t?v? posvátného chrámu bude následovat p?edstavení s tradi?ními tanci. Návrat do hotelu a nocleh.
05. den – Kandy / Pinnewala / Peradeniya / Kandy
Po snídaní se vydáte do Pinnewaly, kde nav?tívíte sloní sirot?inec zalo?ený v roce 1975. Je velice zajímavé pozorovat sloní mlá?ata pijící z láhve, kterou jim mohou podr?et i samotní náv?t?vníci, nebo je vid?t dovád?t s dosp?lými slony p?i koupání v ?ece Mahaweli. Poté se p?esunete do Peradeniyi, kde si prohlédnete Královské botanické zahrady rozprostírající se na 147 akrech. Zahrady byly zalo?eny králi z Kandy ji? roce 1374, v roce 1816 byly p?ebudovány Brity na kávové a sko?icové plantá?e. Dnes nabízejí k vid?ní více jak 5000 druh? exotických rostlin z celého sv?ta. Za shlédnutí stojí i pavilón s orchidejemi. Návrat do hotelu v Kandy a nocleh.
06. den – Kandy / Nuwara Eliya
Snídan?, odhlá?ení se z hotelu a odjezd do Nuwary Eliyi, která byla v dob? kolonizace oblíbeným letoviskem Brit?. Zdej?í domy a zahrady p?ipomínají britský venkov. Chladné klima centrálního poho?í je ideální pro p?stování nejlep?ího ?aje na sv?t?. Prohlédnete si ?ajovníkové plantá?e a nav?tívíte továrnu na zpracování ?aje, kde m??ete ochutnat vynikající ?ajovou sm?s - Golden Brew. Nuwara Eliya má jedno z nejlep?ích golfových h?i?ť v Asii, d?dictví britské nadvlády. Stejn? tak i jezero Gregory, kde se m??ete projet na lo?ce nebo lovit pstruhy. Zdej?í pramenitá voda se pou?ívá p?i výrob? známého a dobrého piva, které ji? získalo n?kolik mezinárodních ocen?ní. Fakultativn? si m??ete prohlédnout pivovar a ochutnat toto silné pivo. P?íjezd do hotelu, ubytování a volno na ve?erní nákupy, nocleh v hotelu.
07. den – Nuwara Eliya / Induruwa
Snídan? a odhlá?ení se z hotelu. Cesta bude pokra?ovat do Induruwy, kde se ubytujete na plá?i v hotelu "All Inclusive".
08. den – Induruwa / Colombo
Snídan? a odhlá?ení se z hotelu. Poté se vydáte zp?t do Colomba. Prohlédnete si m?sto a po p?ípadných posledních nákupech se p?esunete na leti?t? v Colombu
.

Cena dle kvality ubytování

2* / 3*

3* / 4*

4* / 5*

Cena za osobu v USD od

346,00

391,00

506,00

Cena zahrnuje: p?ivítání na leti?ti, ubytování ve dvoul??kových pokojích se snídaní, jednu noc ubytování "All Inclusive", transfery klimatizovaným autem / mikrobusem s anglicky mluvícím ?idi?em / pr?vodcem, program a výlety se vstupy dle itinerá?e.

Cena nezahrnuje: poji?t?ní, mezinárodní letenku, leti?tní taxy (budou ú?továny dle aktuální vý?e), ob?dy a ve?e?e, nápoje, spropitné, poplatky za kamery a video, útratu a vstupy p?i volném programu (i kdy? bude s asistencí pr?vodce), hotelové ú?ty za telefon a v?echny dal?í osobní výlohy a náklady, které nejsou uvedeny v polo?ce „cena zahrnuje“.