Výjezdová turistika | Srí Lanka | Itinerá?e a programy | Safari za divokou zv??í

Safari za divokou zv??í

Itinerá?e a programy

01. den – Colombo / Anuradhapura
P?ílet do Colomba, vy?ízení vstupních formalit, p?ivítání na leti?ti a transfer do Anuradhapury. Ubytování v hotelu a nocleh.
02. den – Anuradhapura
Po ?asné snídani odjezd ke z?íceninám starov?kého m?sta Anuradhapura. Archeologický pr?zkum potvrzuje, ?e k osídlení zde do?lo u? p?ed rokem 500 p?.n.l. Anuradhapura byla hlavním m?stem Srí Lanky 1400 let a? do 10. století na?eho letopo?tu. Tedy do doby, kdy se v?t?ina západních zemí, krom? zemí kolem st?edozemního mo?e, vyno?ovala z pozdní doby kamenné. Ostrov byl jedním z hlavních obchodních center sv?ta. Jeho ruiny jsou svým významem na druhém míst? hned za mohutnými egyptskými pyramidami. Anuradhapura se py?ní nejstar?ím historicky dolo?eným stromem na sv?t? – posvátným “Sri Maha Bodhiya” uctívaným ji? 2000 let. Jedná se o ficus religiosa a na ostrov jej p?ivezla z Indie jako mladý stromek Theri Sangamiththa, dcera císa?e Ashoka, jako d?kaz dobré v?le. Pod mate?ským stromem v Indii dosáhl Budha stavu osvícení. Odpoledne kolem 14.30 vyrazíte p?ímo od hotelu na kárách ta?ených slony (p?ldenní výlet). Pojedete do d?ungle, kde budete mít mo?nost spat?it spoustu r?zných pták?, malá jezera a nav?tívit nejstar?í chrám v této oblasti. Poté se vydáte k jezeru uprost?ed d?ungle, nav?tívíte rý?ové pole a budete se vracet zp?t do hotelu. Cestou nav?tívíte arboretum, kde spat?íte kolekci p?vodních d?evin rostoucích na Srí Lance. Návrat do hotelu a nocleh.
03. den – Anuradhapura / Ritigala / Giritale
Snídan? a odhlá?ení se z hotelu. Poté budete pokra?ovat do Ritigaly, kde si prohlédnete starov?ký chrám ze 12. století. Dále pojedete do Giritale, kde se ubytujete v hotelu. Odpoledne se vydáte do d?ungle na dvouhodinový treking. P?i n?m budete moci pozorovat mno?ství r?znorodého ptactva, a kdy? budete mít ?t?stí, tak spat?íte i slony. Návrat do hotelu a nocleh.
04. den – Giritale / Minnariya / Giritale
Po snídani volno v hotelu s mo?ností trekingu v Giritale. Odpoledne se vydáte d?ípy (4x4) do Národního parku Minnariya, kde ?ije více jek 200 slon?, dále budete moci pozorovat buvoly, divo?áky, jeleny, lenochody, a kdy? budete mít ?t?stí tak i leopardy a krokodýly. V národním parku ?ije také více jak 176 druh? pták? a 78 druh? motýl?. Návrat do hotelu a nocleh.
05. den – Giritale / Wasgamuwa / Giritale
Po ?asné snídani si m??ete vychutnat projí??ku na slonech. Poté se vydáte d?ípy (4x4) do národního parku Wasgomuwa zalo?eného v roce 1984. Jedná se o ideální místo pro náv?t?vníky a zárove? milovníky p?írody k na?erpání nových sil. Národní park tvo?í zelená d?ungle okolo dvou hlavních ?ek Amban Ganga a Mahaweli Ganga. Hranice parku tvo?í poho?í Sudukanda. Celá oblast Laggala Pallesiya Pattuwa má rozlohu 400 km2 a na její východní hranici se rozprostírá hlavní lesnatá oblast ostrova, kde se nachází národní parky, lesní rezervace a chrán?ná území jako Yala. Wasgomuwa je domovem orchidejí, z nich? je nejúchvatn?j?í orchidej s názvem Li??í ohon, která se v kaskádách spou?tí z pozoruhodných vý?ek po kmenech strom? a tvarem p?ipomíná hu?atý li??í ohon. Roste zde mnoho druh? rostlin, ?ada z nich se vyu?ívá v léka?ství a jsou proto p?edm?tem obchodu. V parku m??ete pozorovat r?zné druhy savc? v?etn? slon?, kterých zde ?ije asi 150. Dále zde m??ete spat?it buvoly, jeleny, sambary skvrnité, lenochody, divo?áky, dikobrazy. Srí Lanka má 428 druh? pták?, z tohoto po?tu se v parku vyskytuje 143 druh? a 8 z nich jsou druhy ?ijící pouze na Srí Lance. K dal?ím zde ?ijícím ?ivo?ich?m pat?í 8 druh? oboj?ivelník? v?etn? krokodýl?, 17 druh? plaz?, 17 druh? ryb a 50 druh? motýl?. Návrat do hotelu a nocleh.
06. den – Giritale / Trincomalee
?asná snídan?, odhlá?ení se z hotelu a odjezd do Trincomalee. Po p?íjezdu do m?sta zahájíte prohlídku u pevnosti Frederick, která se nachází na útesu na východní stran? m?sta Trincomalee. Pevnost vyu?ívali nejd?íve Portugalci (1624) a pozd?ji Holan?ané (1639), kte?í pevnost p?ebudovali v roce 1675. V roce 1795 pevnost po ?ty?denních bojích získali Britové a v roce 1803 ji pojmenovali na po?est Fredericka, Vévody z Yorku. Století a p?l britského pobytu p?ineslo zpevn?ní hradeb, rozmíst?ní d?l a dal?ích nezbytných obranných prvk? nad i pod zemí. Na pozemcích pevnosti stále ?ijí zbytky stád sambara skvrnitého (druh jelena). Ve stínu rozlo?itých v?tví banyanu (druh fíkusu) se nachází Wellington?v d?m, pojmenovaný po ?elezném vévodovi Arthuru Wellingtonovi. Lé?il se zde z malárie, kterou onemocn?l poté, co dosáhl velkého vít?zství v ji?ní Indii v roce 1799. P?i dal?í výprav?, tentokrát do Egypta, p?i?el v Adenském zálivu o lo? i s posádkou. On sám v?ak p?e?il a díky tomu se mohl zapsat do d?jin slavnou bitvou u Waterloo, v ní? porazil francouzského císa?e Napoleona. Na nejseverovýchodn?j?ím okraji mysu pevnosti Frederick se nachází 110 m vysoký útes zvaný Skála prorok? (Swami Rock) klesající p?ímo do mo?e. Na jeho samém vrcholu stojí kovil (hinduistický chrám) Tirukonescaram vybudovaný na míst? proslulé “Velké pagody” Dakshana Kailayam, chrámu s 1000 sloupy, který byl zni?en koncem 17. století Portugalci. Rekonstrukce kovilu byla dokon?ena v roce 1963. K uctívání zde byly instalovány t?i starodávné bronzové sochy a lingam (falický symbol plodivé síly boha Šivy) nalezený potáp??i u paty útesu pod chrámem. Bohoslu?by Puja, které se zde konají, jsou pestré zejména v páte?ních podve?erech. Trincomalee mohlo získat své jméno podle místa tohoto chrámu, proto?e Tiru Kona Malai v tamil?tin? znamená “Hora zasv?cená Konesvarovi”. Na vrcholu Skály prorok? (Swami Rock) dosud stojí jeden sloup Velké pagody. V souvislosti s ním se dochovala holandská legenda o tzv. Milen?in? skoku (Lover‘s Leap). Podle ní se krásná holandská dívka jménem Francina van Rhede vrhla z útesu, kdy? spat?ila odplouvat svého nev?rného milence námo?níka. Ve skute?nosti bylo známo, ?e je tato dáma ?ťastn? vdaná za jiného mu?e je?t? osm let po datu ne?ťastné události uvedeném na sloupu. Ubytování v hotelu a nocleh.
07. den – Trincomalee / Holubí ostrov / Trincomalee
Po snídani poplujete patnáct minut motorovou lodí na Holubí ostrov, který le?í pouze n?kolik set metr? od pob?e?í. Ostrov je ideálním místem pro výlety spojené s koupáním a ?norchlováním. Podvodní scenérie jsou v?ak mnohem krásn?j?í na korálových útesech o n?co dále od pob?e?í. Holubí ostrov dostal své jméno podle modrých holub? skalních, kte?í zde mají své hnízdi?t?. Na ostrov? mají hnízda rovn?? jedovatí hadi. Ti ve dne spí a ze svých d?r vylézají za soumraku. Britské námo?nictvo vyu?ívalo kdysi ostrov k d?lost?eleckému výcviku. Odpoledne pojedete na výlet do korálových zahrad u plá?e Nilaveli. Plá? pat?í k jedné z nejlep?ích na Srí Lance. Zde budete mít ?as na ?norchlování a pozorování krás známých korálových zahrad. Korály jsou stále nádherné, I kdy? u? nejsou tak p?sobivé jako p?edtím, ne? nastoupil masivn?j?í cestovní ruch a neukázn?ní náv?t?vníci korály za?ali sbírat. Jejich krásou se m??ete kochat i p?i fakultativní plavb? lodí s proskleným dnem. Návrat do hotelu a nocleh.
08. den – Trincomalee / Dambulla / Matale / Kandy
Snídan? a odhlá?ení se z hotelu. Poté budete pokra?ovat do Kandy. Po cest? nav?tívíte skalní klá?ter v Dambulle, kde si prohlédnete p?t jeskyní s více jak 130 sochami a vyobrazeními Buddhy. Dále si prohlédnete zahrady s exotickým ko?ením v Matale. P?íjezd do Kandy a ubytování v hotelu. V podve?er bude následovat odpolední prohlídka Kandy, historické metropole a hlavního m?sta Srí Lanky od roku 1590 po dobu 225 let. Nachází se zde vyhlá?ená buddhistická svatyn? Dalada Maligawa neboli Chrám Buddhova zubu, kde je uchovávaná významná buddhistická relikvie - posvátný Buddh?v zub. Dále jsou zde ulo?eny starodávné rukopisy (Ola leaf manuscripts) nedocenitelné hodnoty a dal?í poklady, jako miniaturní Buddha vybrou?ený z jednoho kusu smaragdu, ?i Buddha vybrou?ený z k?i?ťálového monolitu. Prohlédnete si místní tr?i?t?, centrum um?leckých ?emesel a muzeum s drahokamy. Po ve?erní náv?t?v? posvátného chrámu bude následovat p?edstavení s tradi?ními tanci. Návrat do hotelu a nocleh.
09. den – Kandy / Pinnewala / Peradeniya / Kandy
Po snídaní se vydáte do Pinnewaly, kde nav?tívíte sloní sirot?inec zalo?ený v roce 1975. Náv?t?vníci si mohou sami vyzkou?et krmení sloních mlá?at z láhve. Zajímavou podívanou nabízí koupání a skota?ení mlá?at spolu s dosp?lými slony v ?ece Mahaweli. Poté se p?esunete do Peradeniyi, kde si prohlédnete Královské botanické zahrady rozprostírající se na 147 akrech. Zahrady byly zalo?eny králi z Kandy ji? roce 1374, v roce 1816 byly p?ebudovány Brity na kávové a sko?icové plantá?e. Dnes nabízejí k vid?ní více jak 5000 druh? exotických rostlin z celého sv?ta. Za shlédnutí stojí i pavilón s orchidejemi. Návrat do hotelu v Kandy a nocleh.
10. den – Kandy / Nuwara Eliya
Snídan?, odhlá?ení se z hotelu a odjezd do Nuwary Eliyi, která byla v dob? kolonizace oblíbeným letoviskem Brit?. Zdej?í domy a zahrady p?ipomínají britský venkov. Chladné klima centrálního poho?í je ideální pro p?stování nejlep?ího ?aje na sv?t?. Prohlédnete si ?ajovníkové plantá?e a nav?tívíte továrnu na zpracování ?aje, kde m??ete ochutnat vynikající ?ajovou sm?s - Golden Brew. Nuwara Eliya má jedno z nejlep?ích golfových h?i?ť v Asii jako d?dictví po britské nadvlád?. Tím je také jezero Gregory, kde si m??ete zalovit pstruhy nebo se projet na lodi. Zdej?í pramenitá voda se pou?ívá p?i výrob? známého a dobrého piva, které ji? získalo n?kolik mezinárodních ocen?ní. Fakultativn? si m??ete prohlédnout pivovar a ochutnat toto silné pivo. P?íjezd do hotelu, ubytování a volno na ve?erní nákupy, nocleh v hotelu.
11. den – Nuwara Eliya / Horton Plains / Wadduwa
Snídan? a odhlá?ení se z hotelu. Cesta bude pokra?ovat na náhorní plo?inu Horton Plains (2134 m), na tzv. "konec sv?ta". Výhled odtud je pova?ován za nejkrásn?j?í na celé Srí Lance. Pevnina zde náhle kon?í kolmým 1500 m hlubokým srázem, dále pak pokra?uje pob?e?ní rovina. ?asn? ráno lze z vrcholu srázu spat?it na obzoru jako st?íbrný srpek m?síce Indický oceán vzdálený 81 km. Ve dne bývá výhled zahalen oparem a v dob? monzunových de?ť? se ve v?ech sm?rech p?evalují husté oblaky vodní páry. V národním parku také uvidíte ?erven? kvetoucí rododendrony a r?zné druhy motýl? a ptactva. Odpoledne p?ijedete do Wadduwy, kde se ubytujete na plá?i v hotelu "All Inclusive". Nocleh v hotelu.    
12. den – Wadduwa / Colombo
Snídan? a odhlá?ení se z hotelu. Poté se vydáte zp?t do Colomba. Prohlédnete si m?sto a po p?ípadných posledních nákupech se p?esunete na leti?t? v Colombu.

Cena dle kvality ubytování

2* / 3*

3* / 4*

4* / 5*

Cena za osobu v USD od

537,00

592,00

712,00

Cena zahrnuje: p?ivítání na leti?ti, ubytování ve dvoul??kových pokojích se snídaní, jednu noc ubytování "All Inclusive", transfery klimatizovaným autem / mikrobusem s anglicky mluvícím ?idi?em / pr?vodcem, program a výlety dle itinerá?e, vstupy dle itinerá?e, jízdu na slonech (1 hod).

Cena nezahrnuje: poji?t?ní, mezinárodní letenku, leti?tní taxy (budou ú?továny dle aktuální vý?e), ob?dy a ve?e?e, nápoje, fakultativní výlety, útratu a vstupy p?i volném programu (i kdy? bude s asistencí pr?vodce), spropitné, poplatky za kamery a video, hotelové ú?ty za telefon a v?echny dal?í osobní výlohy a náklady, které nejsou uvedeny v polo?ce „cena zahrnuje“.