Výjezdová turistika | Srí Lanka | Itinerá?e a programy | Informace o itinerá?ích

Informace o itinerá?ích

Itinerá?e a programy

Pro v?echny zájemce, kte?í by cht?li objevovat krásy Srí Lanky individuáln? bez zbyte?ného shonu, co? lze v ka?dém p?ípad? doporu?it, máme p?ipraveno mno?ství populárních a osv?d?ených itinerá?? – nejedná se o standardní zájezdy, ale o cesty ?ité na míru pro skupiny klient? nebo individuály. Pro studenty a nezávislé cestovatele nabízíme produkt “buy and fly”, který umo??uje celý program cesty u?ít na míru za vynikajících cenových podmínek. Pro klienty jsou také p?ipraveni skv?lí pr?vodci, kte?í turisty doprovodí na v?echna zajímavá místa a budou jim k dispozici i pro dal?í slu?by.