Výjezdová turistika | Srí Lanka | Itinerá?e a programy | Okruh – 15 dní / 14 nocí

Okruh – 15 dní / 14 nocí

Itinerá?e a programy

01. den – Colombo / Negombo
P?ílet do Colomba, vy?ízení vstupních formalit, p?ivítání na leti?ti a transfer na sever od Colomba do Negomba. Ubytování v hotelu. Podve?erní prohlídka Negomba. Návrat do hotelu a nocleh.
02. den – Negombo / Anuradhapura / Polonnaruwa
Snídan? a odhlá?ení se z hotelu. Pojedete  ke z?íceninám starov?kého m?sta Anuradhapura. Archeologický pr?zkum potvrzuje, ?e k osídlení zde do?lo u? p?ed rokem 500 p?.n.l. Anuradhapura byla hlavním m?stem Srí Lanky 1400 let a? do 10. století na?eho letopo?tu. Tedy do doby, kdy se v?t?ina západních zemí, krom? zemí kolem st?edozemního mo?e, vyno?ovala z pozdní doby kamenné. Ostrov byl jedním z hlavních obchodních center sv?ta. Jeho ruiny jsou svým významem na druhém míst? hned za mohutnými egyptskými pyramidami. Anuradhapura se py?ní nejstar?ím historicky dolo?eným stromem na sv?t? – posvátným “Sri Maha Bodhiya” uctívaným ji? 2000 let. Jedná se o ficus religiosa a na ostrov jej p?ivezla z Indie jako mladý stromek Theri Sangamiththa, dcera císa?e Ashoka, jako d?kaz dobré v?le. Pod mate?ským stromem v Indii dosáhl Buddha stavu osvícení. Odpoledne pojedete do Polonnaruwy. P?íjezd do hotelu, ubytování, volno a nocleh.
03. den – Polonnaruwa / Sigiriya / Polonnaruwa
Snídan? v hotelu. Poté nav?tívíte starobylé ruiny a bývalé královské m?sto Polonnaruwa, které za?ilo nejv?t?í doby rozkv?tu v 11. - 13. století. Jednou z nejzajímav?j?ích památek v Polonnaruw? je zavla?ovací nádr? Parakrama Samudraya o plo?e 24 km2 vybudovaná králem Parakramabahu. Nejvýznamn?j?í a nejzachovalej?í památkou Polonnaruwy je bezesporu Gal Vihare - kamenný chrám vytesaný do granitového balvanu a jeho 4 sochy znázor?ují Buddhu v r?zných pozicích. Nejv?t?í a zárove? nejuctívan?j?í je 15 m socha le?ícího Buddhy ve stavu osvícení. Dále si prohlédnete osmimetrovou sochu stojícího Buddhy, sochu Parakrama, královské paláce, audien?ní haly, Vata-da-ge, Thuparama, Rankoth Vehera, Kiri-Vehera, Lankathilaka a Tivanka Image House. Odpoledne se vypravíte do Sigiriye, kde bude následovat výstup na 82 m vysokou kamennou pevnost Sigiriya vybudovanou králem Kashayapa v 5. století n.l. v obav? p?ed svým bratrem, poté, co spáchal otcovra?du. První v?cí, která ?lov?ka napadne p?i vyslovení jména Sigiriya, jsou 1500 let staré fenomenální fresky ”Nebeských panen”. Jsou to grafitové fresky na st?n? s le?t?nou vápennou glazurou, která se t?pytí i po 1500 letech. Sigiriya znamená v p?ekladu ”lví tlama”, proto?e p?vodní schodi?t? na vrchol hory vedlo skrz otev?ené ?elisti sochy lva, která je nyní z ?ásti zni?ena. Symetricky navr?ená okrasná vodní zahrada se stále funk?ními fontánami obklopující skálu je nejstar?í zahradou v Asii. ?ást vodního p?íkopu, který obklopoval pevnost, se zachovala dodnes. Odpoledne návrat do hotelu, volno a nocleh.
04. den –
Polonnaruwa / Dambulla / Matale / Kandy
Snídan? a odhlá?ení se z hotelu. Po cest? do Kandy nav?tívíte skalní klá?ter v Dambulle, kde si prohlédnete p?t jeskyní s více jak 130 sochami a vyobrazeními Buddhy. Dále si prohlédnete zahradu s exotickým ko?ením a továrnu na výrobu batikovaných látek v Matale. P?íjezd do Kandy a ubytování v hotelu. Odpoledne bude následovat prohlídka Kandy, historické metropole a hlavního m?sta Srí Lanky od roku 1590 po dobu 225 let. Prohlédnete si místní tr?i?t?, centrum um?leckých ?emesel a muzeum s drahokamy. V podve?er budete mít volno na individuální prohlídku m?sta, kterou je mo?né spojit s nákupy suvenýr?. Ve?er p?jdete na p?edstavení s tradi?ními barvitými tanci. Návrat do hotelu a nocleh.
05. den – Kandy / Pinnewala / Peradeniya / Kandy
Po snídani v hotelu se vydáte se do Pinnewaly, kde nav?tívíte sloní sirot?inec zalo?ený v roce 1975. Náv?t?vníci si mohou sami vyzkou?et krmení sloních mlá?at z láhve. Zajímavou podívanou nabízí koupání a skota?ení mlá?at spolu s dosp?lými slony v ?ece Mahaweli. Poté se p?esunete do Peradeniyi, kde si prohlédnete Královské botanické zahrady rozprostírající se na 147 akrech. Zahrady byly zalo?eny králi z Kandy ji? roce 1374, v roce 1816 byly p?ebudovány Brity na kávové a sko?icové plantá?e. Dnes nabízejí k vid?ní více jak 5000 druh? exotických rostlin z celého sv?ta. Za shlédnutí stojí i pavilón s orchidejemi. Návrat do hotelu v Kandy. Ve?erní náv?t?va vyhlá?ené buddhistické svatyn? Dalada Maligawa (neboli Chrám Buddhova zubu), kde je uchovávaná významná buddhistická relikvie - posvátný Buddh?v zub. Dále jsou zde ulo?eny starodávné rukopisy (Ola leaf manuscripts) nedocenitelné hodnoty a dal?í poklady, jako miniaturní Buddha vybrou?ený z jednoho kusu smaragdu, ?i Buddha vybrou?ený z k?i?ťálového monolitu. Návrat do hotelu a nocleh.
06. den – Kandy / Nuwara Eliya
Snídan?, odhlá?ení se z hotelu a odjezd do Nuwary Eliyi, která byla v dob? kolonizace oblíbeným letoviskem Brit?. Zdej?í domy a zahrady p?ipomínají britský venkov. Chladné klima centrálního poho?í je ideální pro p?stování nejlep?ího ?aje na sv?t?. Prohlédnete si ?ajovníkové plantá?e a nav?tívíte továrnu na zpracování ?aje, kde m??ete ochutnat vynikající ?ajovou sm?s - Golden Brew. Nuwara Eliya má jedno z nejlep?ích golfových h?i?ť v Asii jako d?dictví po britské nadvlád?. Tím je také jezero Gregory, kde si m??ete zalovit pstruhy nebo se projet na lodi. Zdej?í pramenitá voda se pou?ívá p?i výrob? známého a dobrého piva, které ji? získalo n?kolik mezinárodních ocen?ní. Fakultativn? si m??ete prohlédnout pivovar a ochutnat toto silné pivo. P?íjezd do hotelu, ubytování a volno na ve?erní nákupy, nocleh v hotelu.
06. den – Nuwara Eliya / Horton Plains / Nuwara Eliya
Po snídani v hotelu pojedete na náhorní plo?inu Horton Plains (2134 m), na tzv. "konec sv?ta". Výhled odtud je pova?ován za nejkrásn?j?í na celé Srí Lance. Pevnina zde náhle kon?í kolmým 1500 m hlubokým srázem, dále pak pokra?uje pob?e?ní rovina. ?asn? ráno lze z vrcholu srázu spat?it na obzoru jako st?íbrný srpek m?síce Indický oceán vzdálený 81 km. Ve dne bývá výhled zahalen oparem a v dob? monzunových de?ť? se ve v?ech sm?rech p?evalují husté oblaky vodní páry. V národním parku také uvidíte ?erven? kvetoucí rododendrony a r?zné druhy motýl? a ptactva. Odpoledne návrat do hotelu, volno a nocleh.
07. den – Nuwara Eliya / Ella / Yala / Kataragama
Snídan? a odhlá?ení se z hotelu. Pojedete p?es m?ste?ko Ella, které le?í ve vý?ce 1050 m. Po cest? uvidíte jedny z nejp?kn?j?ích p?írodních scenérií na Srí Lance. Fakultativn? m??ete nav?tívit proslulou jeskyni Ravana anebo vodopády Ravana Ella Falls. Odpoledne se vydáte d?ípy (4x4) do národního parku Yala zalo?eného v roce 1938 jako lovecká rezervace. Park o rozloze 309 km2 je ukázkou pravé divo?iny, má r?znorodou vegetaci od otev?ených parkových ploch a? po hustou d?ungli. Vodní zátoky, malá jezera, laguny a ?í?ky napájející po?etná stáda slon?, jelen?, kan?í zv??e, buvol? a pták? p?ispívají k tomu, ?e je národní park jejich domovem. Vzácn? lze spat?it i leoparda, co? m??e být p?áním mnoha milovník? divoké p?írody. V podve?er p?íjezd do Kataragamy, ubytování v hotelu a nocleh.
08. den – Kataragama / Galle / Induruwa
Snídan? a odhlá?ení se z hotelu. Pojedete na jih do p?ístavního m?sta Galle vzbuzujícího romantické asociace, zejména pokud p?iplouváte ke Srí Lance z jihu. M?sto má strategickou polohu na jedné z hlavních oceánských tras a m??e se pochlubit p?írodním p?ístavem a vnit?ním p?ístavem chrán?ným poloostrovem, na n?m? Portugalci vybudovali pevnost, kterou pozd?ji roz?í?ili Holan?ané (1663). Dnes je m?sto pov?stné zejména ru?n? vyráb?nou krajkou a ?perky z ebenového d?eva a ?elvoviny. Cestou m??ete fakultativn? nav?tívit um?lou ?elví líhe?. Odpoledne dojedete do Induruwy, kde se ubytujete na plá?i v hotelu "All Inclusive". Nocleh v hotelu.
10. den – Induruwa
Snídan? v hotelu, volno na plá?i, fakultativn? je mo?no vyu?ít vodní sporty ?i potáp?ní, nocleh v hotelu "All Inclusive".
11. den – Induruwa
Snídan? v hotelu, volno na plá?i, fakultativn? je mo?no vyu?ít vodní sporty ?i potáp?ní, nocleh v hotelu "All Inclusive".
12. den – Induruwa
Snídan? v hotelu, volno na plá?i, fakultativn? je mo?no vyu?ít vodní sporty ?i potáp?ní, nocleh v hotelu "All Inclusive".
13. den – Induruwa
Snídan? v hotelu, volno na plá?i, fakultativn? je mo?no vyu?ít vodní sporty ?i potáp?ní, nocleh v hotelu "All Inclusive".
14. den – Induruwa
Snídan? v hotelu, volno na plá?i, fakultativn? je mo?no vyu?ít vodní sporty ?i potáp?ní, nocleh v hotelu "All Inclusive".
15. den – Induruwa / Colombo
Snídan? a odhlá?ení se z hotelu. Poté se vydáte zp?t do Colomba. P?i okru?ní jízd? si prohlédnete m?sto, kde uvidíte ru?nou obchodní zónou a luxusní ?tvrtí Cinnamon Gardens. Prohlédnete si koloniální budovy bývalého britského administrativního centra a vojenské základny. Zastavíte se ve ?tvrti Pettah s nezapomenutelnou atmosférou a ru?nými bazary a tr?i?ti, kde se také nachází hinduistické chrámy a nejstar?í holandský kostel v Colombu Wolfendhal z roku 1749. Za shlédnutí stojí i historická muslimská me?ita Dawatagaha a Bandaranaike Memorial International Conference Hall - rozsáhlý historický komplex, kde se konají mezinárodní konference, seminá?e, výstavy a dal?í významné akce. Po p?ípadných posledních nákupech se p?esunete na leti?t? v Colombu.

Cena dle kvality ubytování

2* / 3*

3* / 4*

4* / 5*

Cena za osobu v USD od

625,00

680,00

810,00

Cena zahrnuje: p?ivítání na leti?ti, ubytování ve dvoul??kových pokojích se snídaní, ?est nocí ubytování "All Inclusive", transfery klimatizovaným autem / mikrobusem s anglicky mluvícím ?idi?em / pr?vodcem, program a výlety dle itinerá?e, vstupy dle itinerá?e.

Cena nezahrnuje: poji?t?ní, mezinárodní letenku, leti?tní taxy (budou ú?továny dle aktuální vý?e), ob?dy a ve?e?e, nápoje, fakultativní výlety, útratu a vstupy p?i volném programu (i kdy? bude s asistencí pr?vodce), spropitné, poplatky za kamery a video, hotelové ú?ty za telefon a v?echny dal?í osobní výlohy a náklady, které nejsou uvedeny v polo?ce „cena zahrnuje“.

Pobyt v Induruw? lze roz?í?it o fakultativní výlety, nap?íklad o plavbu po ?ece Madu nebo kurz potáp?ní. Celou cestu jde i prodlou?it o pobyt na Maledivách.

Bli??í informace vám rádi za?leme na vy?ádání.