Výjezdová turistika | Thajsko | D?le?ité informace

D?le?ité informace

Žádost o vízum
Thajsko

Kdy se vydat na cestu
P?evládá tropické klima, teplé období monzunových de?ť? panuje od ?ervence do poloviny listopadu, období sucha pak od listopadu do února a horké období od b?ezna do ?ervna. Teplota se výrazn? m?ní podle nadmo?ské vý?ky. Vhodn?j?í pro cestování je období sucha listopadu do b?ezna.

Geografie
Thajsko le?í v jihovýchodní Asii p?ibli?n? na p?li cesty mezi Indií a ?ínou a zem? má protáhlý tvar s jihoseverní orientací – le?í mezi 6 stupn?m a 21 stupn?m severní ?í?ky – na délku je to 1650 km, z východu na západ pak asi 800 km. Plo?ná rozloha Thajska ?iní 513 115 Km2. Celková délka pob?e?í je asi 2500 km – na západ? je Andamanské mo?e jako ?ást Indického oceánu, na východ? Thajský záliv, který je sou?ástí Tichého oceánu. Nejvy??í horou je na severu zem? Doi Inthanon (2565 m).

P?íroda
S ohledem na geografickou polohu Thajska, která nabízí n?kolik r?zných biologických i klimatických zón se zde vyskytuje mnoho r?zných druh? rostlin a ?ivo?ich?. Vegetaci tvo?í p?edev?ím tropické de?ťové pralesy a na severu borovicemi porostlé svahy hor. Mo?ská pob?e?í nabízí korálové útesy s bohatým mo?ským ?ivotem. Bohu?el s nástupem lidské civilizace se po?et zví?at sni?uje a n?které druhy jsou ohro?ené vyhynutím. Symbolem Thajska je slon – v minulosti uznáván a pou?íván jako pracovní zví?e i vále?ný stroj, v sou?asnosti nejvíc slon? pracuje v turistickém pr?myslu. Populace divoce ?ijících slon? se odhaduje mezi 2 a? 3 tisíci kus? a chovaných zví?at je jen o n?co málo více. V minulém století pracovalo v severním Thajsku okolo 20 tisíc slon?. Mezi dal?í ohro?ené druhy pat?í tyg?i, leopardi, gibboni, makakové, malaj?tí medv?di, jeleni ?ita a dal?í. Z plaz? ji? z volné p?írody zcela zmizeli krokodýli, nyní chovaní na krokodýlích farmách, z nich? nejv?t?í je v Samuth Prakanu poblí? Bangkoku, kde je asi 40 tisíc kus?. Siln? jsou zastoupeni hadi jak po?tem druh?, tak i absolutním ?íslem v?etn? siln? jedovatých druh?. Thajské pob?e?ní vody jsou plné mo?ské flory a fauny, typické pro korálové indicko – pacifické oblasti. Z flory je typickou rostlinou orchidej, která se p?stuje ve více ne? 1000 r?zných druzích. Tato rostlina je jedním z nejvýznamn?j?ích vývozních artikl?. Mimoto se v Thajsku hojn? vyskytují stovky dal?ích tropických druh? rostlin, jako nap?. ibi?ek, lotos, akácie a dal?í. Tém?? v?ude jsou vid?t kokosové palmy, ananasové plantá?e, v n?kterých oblastech kau?ukovníkové háje, které jsou zdrojem kau?uku – dal?ího významného artiklu. V Thajsku je mo?né najít mno?ství atraktivního tropického ovoce – vedle kokosových o?ech? a ?erstvého lahodného ananasu i r?zné druhy melounu, mango, durian, mangostýn, rambutan a dal?í.

Klima a po?así
Podnebí v Thajsku je typicky tropické se t?emi sezónami, p?esto?e Evropané mohou mít dojem, ?e b?hem celého roku je v Thajsku stále stejn? horko a vlhko. De?tivá sezóna ovlivn?ná monzunovými de?ti je od ?ervence do ?íjna, chladná a suchá sezóna (ov?em s teplotami stále nad 30°C ) od listopadu do února a horká sezóna od b?ezna do ?ervna. Jednotlivé sezóny se ov?em prolínají a celkov? lze ?íci, ?e teploty se v celém Thajsku pohybují stále v rozmezí 27 – 35°C. Zejména Bangkok je ?asto ozna?ován jako nejteplej?í velkom?sto na sv?t? – podle The Book of World City Rankings je pr?m?rná celoro?ní teplota v Bangkoku 32 stup??. Pro aktuální informace o po?así klikn?te zde.

St?ední Thajsko

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Pr?m?rná teplota (0C) 26 27 29 30 29 29 28 28 28 27 27 26
Délka slune?ního svitu (h) 9 8 9 8 7 6 6 6 5 6 7 8
De?ťové srá?ky (mm) 9 30 29 35 220 149 154 197 344 242 48 10
Srá?kové dny - po?et 1 3 3 6 16 16 19 20 21 17 6 1

Jak se dostat tam a zp?t
Letecky: turistický zájem o Thajsko i význam Bangkoku jako obchodní metropole v posledních desetiletích zna?n? vzrostl. Proto v?echny velké letecké spole?nosti provozují pravidelné linky na mezinárodní leti?t? Suwanabhumi (BKK), n?které spoje létají i do Chiang Mai, Hat Yai, na Phuket a Ko Samui. Spole?nost Air Asia operuje linky z leti?t? Don Muang (DMK). Let z Evropy do Bangkoku trvá p?ibli?n? 12 hodin a celková vzdálenost je více ne? 9 tisíc kilometr?. V?echny velké letecké spole?nosti pou?ívají na pravidelných linkách na rozdíl od n?kterých charterových spole?ností pohodlná velká dálková letadla s komfortním servisem b?hem celého letu. Mezinárodní odletová taxa z Bangkoku je 700 THB (od 01.02.2007), která je zahrnuta v cen? letenky. Pro bli??í informace o nabídce letenek klikn?te zde. Pozemní cestou: turisté mohou pou?ít ?ty?i hrani?ní p?echody do Malajsie - nejpou?ívan?j?í je cesta vlakem p?es Pedang Besar na cest? z Bangkoku do Kuala Lumpuru nebo cesta lodí ze Satunu na ostrov Langkawi. Dal?ími variantami jak se dostat do Thajska je n?kolik dal?ích hrani?ních p?echod? s Myanmarem (Mae Sai, Mae Sot), Laosem (Nong Khai, Chiang Saen, Bueng Kan, Nakhon Phanom, Mukdahan a Chong Mek, výhodná je cesta autobusem z Vientiane) a Kambod?ou (p?es p?echody Aranyaprathet a Ko Kong, výhodná je cesta autobusem ze Siem Reapu nebo Phnom Penhu).

Hrani?ní p?echody pro turisty
01. Suvarnabhumi International Airport, Bangkok
02. Chiangmai International Airport, Chiangmai
03. Phuket International Airport, Phuket
04. Hatyai International Airport, Songkla
05. U Tapao Airport, Rayong
06. Mae Sai Immigration Checkpoint, Chiengrai
07. Chieng Saen Immigration Checkpoint, Chiengrai
08. Chieng Khong Immigration Checkpoint, Chiengrai
09. Betong Immigration Checkpoint, Yala
10. Sadoa Immigration Checkpoint, Songkla
11. Samui Airport, Surat Thani
12. Sukhothai International Airport, Tak Immigration Checkpoint
13. Bangkok Harbour Immigration Checkpoint, Bangkok
14. Sri Racha Immigration Checkpoint, Chonburi
15. Mabtaput Immigration Checkpoint, Rayong
16. Nong Khai Immigration Checkpoint, Nong Khai
17. Samui Immigration Checkpoint, Surat Thani
18. Phuket Immigration Checkpoint, Phuket
19. Satun Immigration Checkpoint, Satun
20. Krabi Immigration Checkpoint, Krabi
21. Songkhla Harbour Immigraion Checkpoint, Songkhla
22. Chiangrai Airport Immigration Checkpoint, Chiangrai
23. Surat Thani Airport Immigration Checkpoint, Surat Thani

Vstup do zem?
Ke vstupu do zem? je t?eba platný cestovní pas ?R, jeho? platnost p?esahuje plánovanou dobu pobytu o 6 m?síc?. Dr?itelé ?eských pas? nepot?ebují turistické vízum pro cesty do 30 dní pobytu (p?i vstupu z Myanmaru, Kambod?e, Laosu a Malajsie pouze do 14 dní pobytu). Pro del?í cesty je t?eba turistické vízum, toto vízum má platnost dva m?síce a lze jej p?ed uplynutím doby jeho platnosti prodlou?it za poplatek nejprve o 30 dn?, pak o 14 dn? a pot?etí o 7 dn? na imigra?ním ú?ade v Bangkoku. Ob?ané vybraných zemí obdr?í také vízum po p?íletu do zem? za poplatek 1000 THB, platnost tohoto víza je v?ak omezena na 14 dn? a na míst? nelze prodlou?it. Vízum vám rádi vy?ídíme, pot?ebujeme vá? pas, jednu fotografii a vypln?nou ?ádost o vízum. V p?ípad? p?ekro?ení povolené doby pobytu se platí p?i odletu pokuta 200 THB za ka?dý den pobytu navíc. Za nepovolený vstup do Thajska se platí pokuta 20 000 THB a turista je deportován ze zem? a je mu zakázán vstup na území Thajska. Pro turisty platí p?ihla?ovací povinnost, a to do 24 hodin od vstupu na území Thajska. P?ihla?uje se na imigra?ním ú?ad? podle místa pobytu nebo na místním policejním odd?lení. Tuto povinnost v?ak za cizince v naprosté v?t?in? p?ípad? vy?izují majitelé ubytovacích za?ízení.

Celní p?edpisy

Do Thajska lze bezceln? dová?et v?ci pro osobní pot?ebu neobchodního charakteru v p?im??eném mno?ství v maximální hodnot? 10000 THB. Bezceln? lze dovézt 200 cigaret, 250 g tabáku, 1 litr vína a 1 litr alkoholu. Je zakázán dovoz a vývoz narkotik, obscénních materiál? a publikací, zakázán je rovn?? vývoz výbu?nin (v?etn? petard). Mezi druhy zbo?í, jejich? dovoz a vývoz je omezen (tj. podléhá p?edchozímu schválení nebo povolení p?íslu?ných vládních ú?ad?) pat?í p?i dovozu: st?elné zbran? a st?elivo (povolení vydává Policie Department), komunika?ní za?ízení a p?íru?ní krátkovlnné vysíla?ky s p?ijíma?em (Post and Telegraph Department), rostliny a jejich ?ásti (Agriculture Technical Department), zví?ata (Livestock Department), kosmetické výrobky (Public Health Ministry), vodní ?ivo?ichy, nap?. piran? (Fishery Department). P?i vývozu: staro?itnosti, napodobeniny Buddhy (s výjimkou men?ích kus? b??n? prodávaných u stánk?) a nábo?enské p?edm?ty (Fine Arts Department, p?íslu?né povolení v?t?inou zajistí ji? prodejce), divoká a domácí zví?ata, jako nap?. ptáci, opice, ko?ky (Forestry Department nebo Livestock Department), st?elné zbran? a st?elivo (Police Department). Turisté, kte?í budou p?isti?eni p?i pokusu o bezcelní odbavení zbo?í podléhajícího clu a zbo?í, jeho? dovoz a vývoz je zakázán nebo omezen, zaplatí pokutu ve vý?i ?ty?násobku ceny tohoto zbo?í a cla, zbo?í jim bude následn? zabaveno. P?i dovozu ?ástky vy??í ne?-li ekvivalent 10 000 USD je nutné ?ástku deklarovat. Šeky a sm?nky musejí být vym?n?ny v bance do 15 dn? po p?íletu do zem?. P?i vývozu thajské m?ny platí, ?e maximální ?ástka nesmí p?esáhnout 50 000 THB a v p?ípad? cesty do sousedních stát? 500 000 THB. Za pa?ování nebo výrobu narkotik a za pa?ování vzácných druh? fauny m??e být ulo?en trest smrti.

Místní doprava

Letecky: v Thajsku je velmi vyu?ívána zejména síť leteckých linek, které zde provozuje místní státní letecká spole?nost Thai Airways a mnoho dal?ích dopravc? v?etn? nízkonákladových spole?ností (Air Andaman, Air Asia, Bangkok Airways, Nok Air, Orient Thai Airways, PB Air, Phuket Airlines). Frekventované jsou linky z Bangkoku na Phuket, ostrov Ko Samui, do Surat Thani, Chiang Mai, místní letadla létají i na leti?t? u Pattayi. V?t?ina místních linek je operována z leti?t? Suvarnabhumi (BKK), spole?nost Nok Air a Air Asia operuje linky z leti?t? Don Muang (DMK). Vlakem: mimoto je velmi rozvinutá ?elezni?ní doprava (k dispozici je 20denní jízdenka). Autobusem: pravidelná autobusová doprava je na na?e pom?ry levná. Dálkové turistické linky mají výborný servis v?etn? stevardek a ob?erstvení, které je v cen? jízdenky. Tyto expresy jezdí z Bangkoku ze t?í autobusových nádra?í (Ekkamai, Mochit 2 Bus Terminal, Southern Bus Terminal) do v?ech turistických center. Doprava v Bangkoku: v Bangkoku m??ete cestovat levnými a spolehlivými taxíky (35 THB nástupní taxa na první 3 km, poté cca 5 THB / km), taxi motorkami (10 - 200 THB), autobusy (4 - 20 THB), nadzemní dráhou Skytrain (06:00-12:00, 10 - 40 THB, jednodenní 100 THB, t?ídenní 280 THB), metrem MRT (06:00-24:00, 14 - 72 THB) a tuk-tuky, kde musíte usmlouvat dobrou cenu dle vzdálenosti (20 - 150 THB). P?i cest? taxíkem z leti?t? s k cen? p?i?ítá 50 THB a poplatky za dálnici. Z leti?t? v Bangkoku jezdí i místní autobusy 29, 59 a 95 a klimatizované autobusy 504, 510, 513 a 29. M??ete jet i Express Vlakem za 150 THB / osoba (20 minut) na terminál v centru Bangkoku. Mimo Bangkok jsou pak k dispozici je?t? místní autobusy, rik?i nebo mikrobusy. Vyp?j?ení auta nebo motorky: ve v?ech turistických destinacích si m??ete levn? zap?j?it motorky, ?ty?kolky, auta a terénní auta. Rádi vám zajistíme vyp?j?ení automobilu nebo motocyklu, rezervovat m??ete také online. Bu?te v?ak p?ipraveni, ?e celý vá? itinerá? m??e být naru?en nebo zm?n?n kv?li nenadálým komplikacím, jako jsou vlivy po?así, policejní uzáv?ry, sesuvy p?dy, nehody apod. Auto s ?idi?em: pokud nemáte moc ?asu a chcete se vyhnout komplikacím a improvizaci po cest?, doporu?ujeme vám levné cestování v najatém automobilu s na?im ?idi?em.

Obyvatelé
Thajsko má k 10.10.2011 tém?? 67 milión? obyvatel, hlavní m?sto Bangkok obývá asi 7 milión? lidí – jedná se o oficiální údaje podlo?ené evidencí. Proto?e v Thajsku a zejména v Bangkoku ?ije velké mno?ství lidí mimo evidenci, jsou odhady po?tu obyvatel mnohem vy??í – nap?. odhad po?tu obyvatel Bangkoku je a? 11 milión?. Naprostou v?t?inu obyvatel Thajska tvo?í p?vodní thajské obyvatelstvo, jsou zde ov?em zastoupeny i národnostní men?iny – zejména ?í?ané, kte?í se obvykle v?nují obchodu, dále Malajci, Laosané, Khmérové a r?zné p?vodní indické kmeny, které ?ijí na severu zem?. Asi 60 % obyvatelstva se v?nuje zem?d?lství, zejména na vesnicích. Ve m?stech se rozvíjí st?ední ú?ednická vrstva. Obyvatelé Thajska jsou na první pohled velmi srde?ní a p?ív?tiví s velmi kladným vztahem ke v?em náv?t?vník?m ze zahrani?í. Thajský jazyk je zcela specifický a je velmi obtí?né se jej nau?it. Mnohá slova se li?í pouze intonací a mohou mít n?kolik význam? podle tónu, jakým se vysloví. Thajská abeceda, kterou údajn? vyvinul král Sukhothai Ramkamhaeng v roce 1283 z písma ji?ních Ind? s prvky khmérského a monského písma má 44 souhlásek a 32 samohlásek. Pí?e se zleva doprava a slova ve v?tách nejsou odd?lena.

Kultura a nábo?enství
Buddhismus je základním u?ením, které ovliv?uje v?e b?hem ?ivota v Thajsku. Buddhismus vyznává 95 % v?ech obyvatel. Nádherné buddhistické chrámy s pe?liv? udr?ovanými zlacenými v??emi a v?udyp?ítomné sochy Buddhy pat?í k charakteristickému obrazu Thajska, kterého si na první pohled musí v?imnout ka?dý náv?t?vník. Buddhismus pat?í mezi nejv?t?í ?ivá nábo?enství, nepo?aduje p?esv?d?ení o existenci boha a vychází z u?ení Buddhy – “Jediného osvíceného” Siddhartha Gautama, který se narodil roku 623 p?ed Kristem a zem?el v roce 543 p?ed Kristem v 80 letech. Den jeho smrti je ?asto zam??ován a sm??ován s dnem jeho narození. Podle buddhismu je den smrti pova?ován za vstup do Nirvány a za den jeho znovuzrození (z nedokonalé transkripce pojmu vzniká omyl). Od této doby je také datován po?átek buddhistického kalendá?e. Buddhovo u?ení se postupem ?asu roz?í?ilo a bylo p?ijato spí? jako ?ivotní filosofie ne? jako nábo?enství. Raná forma buddhismu, zvaná Theravada, byla pozd?ji nahrazena novou ?kolou zvanou Mahayana, základní principy obou forem jsou shodné, zalo?ené na ví?e v reinkarnaci (p?evt?lování) a postupném dosa?ení nirvány. V Thajsku p?evládlo u?ení Theravada, které hlásá, ?e pokud chce prostý ?lov?k vést dobrý ?ivot, dostane p?íle?itost získat si zásluhy nap?íklad tím, ?e daruje jídlo a jiné ob?tní p?edm?ty mnich?m, kte?í v?dy brzy ráno chodí po m?stech a vesnicích a vybírají p?ísp?vky. Tak si ?lov?k zajistí, ?e p?í?tí ?ivot po reinkarnaci bude ?ít za p?ízniv?j?ích podmínek. Ke zvyklostem v Thajsku pat?í, ?e ka?dý mu? by m?l b?hem ?ivota strávit ur?itý ?as v klá?te?e jako mnich a v?novat se zde studiu buddhistického u?ení a meditacím. V?e je zalo?eno na dobrovolnosti – ka?dý m??e odejít do klá?tera, kdy chce a z?stat tam, jak dlouho chce. V Thajsku jsou sou?asn? siln? patrné animistické praktiky (víra v duchy), které nejsou sou?ástí buddhistického nábo?enství, ale jsou poz?statkem starých kmenových rituál?, jako nap?. víra v amulety, kouzlení, magická tetování, apod. Typickou ukázkou jsou tzv. dome?ky duch?, které je mo?né v Thajsku vid?t na ka?dém kroku – v?echny stavby (luxusní administrativní budovy a hotely v Bangkoku nevyjímaje) jsou poblí? vchodu opat?eny malými dome?ky vyvedenými do podoby nap?. chrám?, které jsou pova?ovány za p?íbytky duch? a mají stavby chránit p?ed ne?t?stím.

Politika a ekonomika
Politický systém v Thajsku je podobný jako nap?. ve Velké Británii – konstitu?ní monarchie s premiérem a volenou dolní sn?movnu (360 poslanc?) a horní sn?movnu (270 senátor?). Král má v Thajsku ov?em nepochybn? v?t?í pravomoci a vliv, stejn? jako celá královská rodina. V druhé polovin? 80. let a v 90. letech zaznamenalo Thajsko zna?ný ekonomický r?st (od roku 1986 je stále nad 7 %), k ?emu? p?isp?l hlavn? dynamicky se rozvíjející export zejména zem?d?lských produkt?, dále od?v?, obuvi, ?perk?, atd. V posledních letech se Thajsko trvale ?adí mezi 5 nejv?t?ích sv?tových exportér? potravin. Vysoké jsou ov?em také p?íjmy z turistiky – po?et náv?t?vník? ze zahrani?í neustále stoupá (podle TAT nav?tívilo Thajsko v roce 2002 10 872 976 náv?t?vník?) díky kvalitní infrastruktu?e a dokonalé organizaci dopravních, ubytovacích i stravovacích ?inností. Ekonomický rozmach pon?kud p?ibrzdila ekonomická krize v jihovýchodní Asii v roce 1998, v sou?asné dob? v?ak thajská ekonomika op?t nabírá sílu.

Spole?enská etiketa
Thajci mají v zásad? odli?nou mentalitu od Evropan? – jsou velmi tolerantní a ned?lají s ni?ím velké problémy. P?esto mají ur?ité pevné zásady a o?ekávají korektní a slu?né chování. “Mai pen rai” je velmi ?asto pou?ívaná fráze a zna?í n?co jako “nic se nestalo, nevadí” a vyjad?uje toleranci Thajc?. P?i náv?t?v? Thajska je ov?em pot?eba dodr?ovat n?které zásady chování, které jsou zde vy?adovány. Není nap?íklad p?ípustné dotýkat se hlavy druhé osoby (i hladit d?ti po hlav? je neslu?né). Podobn? je neslu?né vystrkovat na n?koho nohy nebo p?ekra?ovat jiné osoby. Nejpou?ívan?j?ím výrazem je zde úsm?v ve v?ech variantách, zloba a mrzutost ve tvá?i se zde netrpí. Velmi d?le?ité je v Thajsku dávat najevo úctu k majestátu a buddhismu. Král je zde nejpopulárn?j?í osoba a znesv?cení majestátu je v Thajsku ?alovatelný zlo?in. Thajci se obvykle oslovují svým k?estním jménem, p?ed které se dává slovo “Khun” co? znamená pán, paní. P?átelským pozdravem je “Sawadee khrap” pokud zdraví mu? a “Sawadee Kha” pokud zdraví ?ena. Pozdrav je obvykle doprovázen gestem, p?i n?m? jsou sepnuty dlan? ve vý?i obli?eje s malou úklonou. Pozdrav vyjad?uje úctu a respekt, není v?ak výrazem poní?ení.

Svátky a oslavy
V Thajsku se s oblibou slaví velké mno?ství nábo?enských i sv?tských svátk? a v?ichni Thajci s oblibou vyu?ívají pracovní volno pro thajský “Sanuk”, co? lze p?elo?it jako relaxaci ?i odpo?inek. V praxi to znamená skute?nou oslavu s dostatkem jídla a pití v p?íjemném prost?edí a p?íjemné spole?nosti, ?asto to znamená výlet na mo?skou plá? ?i do p?írody nebo náv?t?vu dobrého podniku. Svátky jsou bu? tradi?ní oslavy nebo výro?í, n?které mají fixní datum a jiné se ?ídí podle lunárního kalendá?e. N?které jsou celonárodní, mnoho svátk? je pouze regionálních. Mezi nejkrásnj??í a nejzajímav?j?í svátky pat?í Makha Bucha (buddhistický svátek, p?i kterém chodí u chrám? pr?vody se sví?kami, slaví se p?i úpl?ku), Ok Phansa (oslava znovusestoupení Buddhy na zem a konec de?tivého období, v Bangkoku se po?ádají závody královských bárek na ?ece Chao Phraya), Loy Krathong (jeden z nejkrásn?j?ích svátk? v Thajsku, vzdává se hold bohyni vod Mae Khonga. P?i slavnosti se pou?tí na v?echny vody v Thajsku plovoucí krathongy (malé lo?ky se sví?kou a mincí. Slaví se p?i úpl?ku.).

Státní svátky a dny volna
01.01. – Nový rok
Únor – Magha Puja Day – buddhistický svátek, p?i kterém chodí u chrám? pr?vody se sví?kami (slaví se p?i úpl?ku)
Únor – ?ínský Nový rok (podle ?ínského kalendá?e)
06.04. – Chakri Day – národní svátek zalo?ení dynastie Chakri
13.04. – Songkran – Thajský Nový rok (slaví se t?i dny)
01.05. – Svátek Práce
05.05. – Den korunovace – oslava sou?asného krále
Kv?ten – Po?ehnání obilí – termín ur?ují brahmán?tí kn??í, oslavy se ú?astní král, který zaseje po?ehnaná zrna rý?e
Kv?ten – Visakha Puja – nejd?le?it?j?í svátek buddhistického kalendá?e – den narození Buddhy, slaví se v den úpl?ku
?ervenec – Asalha Puja – oslava Buddhova prvního kázání, slaví se p?i úpl?ku
12.08. – Narozeniny Jejího Veli?enstva královny Sirikit a Den Matek
?íjen – Ok Phansa – oslava znovusestoupení Buddhy na zem
23.10. – Den krále Chulalongkorna – výro?í úmrtí krále Ramy V.
Listopad – Loy Krathong – jeden z nejkrásn?j?ích svátk? v Thajsku
05.12. – Narozeniny Jeho Veli?enstva Krále
10.12. – Den Konstituce – státní svátek
31.12. – Silvestrovský ve?er – státní svátek

Zábava a no?ní ?ivot
Thajsko je pro turisty výjime?nou zemí i z hlediska zábavy a no?ních radovánek. Velká m?sta a turistická centra v Thajsku ?ijí ka?dý den dlouho do noci – v Bangkoku, Pattayi a dal?ích m?stech je bezpo?et beerbar?, diskoték, zábavních Go Go bar? a dal?ích podnik? nabízejících zábavu v?eho druhu, v?etn? alkoholu a r?zných sexuálních radovánek. Známá jsou zejména st?ediska Pat Pong, Nana Plaza, Soi Cowboi a dal?í v Bangkoku, která vedle velkých no?ních tr?nic nabízejí podniky v?eho druhu s hudebními i erotickými programy. Speciální nabídku "gentlemanských program?" naleznete na specializovaném serveru - klikn?te zde.

?asové pásmo
GMT / UTC + 7 hodin.

Míry a váhy, elekt?ina

Metrický systém. Elektrické nap?tí 220 V, 50 Hz (nutný je adaptér).

M?na

Oficiální m?nou v Thajsku je thajský báht, 1 THB = 100 satang?. Mince obíhají v hodnotách 25 a 50 satang? a 1, 5, 10 báht?. Zvlá?tností jsou mince 1 THB, které jsou vydávány ve t?ech r?zných velikostech. Bankovky jsou v ob?hu v hodnotách 10, 20, 50, 100, 500 a 1000 THB. V bankách a sm?nárnách je mo?né m?nit hotovost (nejlépe USD nebo EUR) a také cestovní ?eky (American Express). V malých m?stech nebo vesnicích je vým?na pen?z velmi t??ká, ?asto nemo?ná. Sou?asný oficiální kurz se pohybuje okolo 30,82 THB / 1 USD (01/2011). Ná? on-line kurzovní lístek naleznete zde, pro aktuální výpo?et kurzu klikn?te zde.

Placení

P?i placení je nejlépe vsadit na místní m?nu, m?jte v?ak i hotovost v eurech nebo dolarech. Cestovní ?eky je prakticky nemo?né vym?nit mimo vet?í m?sta, ve kterých mají svou pobo?ku banky. Náv?t?vníci sm??ující mimo turisticky frekventované oblasti by si m?li dop?edu opat?it bankovky men?ích hodnot. V?echny b??n? pou?ívané platební karty p?ijímají lep?í a luxusní hotely, restaurace a obchody, n?které si ú?tují p?irá?ku p?i platb? kartou. Bankomaty jsou k nalezení skoro v ka?dém m?st? a výb?ry hotovosti jsou relativn? výhodné. Nejlépe z bankomatu Bangkok Bank p?i výb?ru 25000 THB / transakce.

Spropitné

V restauracích ni??í kategorie a vozidlech taxi není spropitné obvyklé. V za?ízeních st?ední a vy??í kategorie je v?t?inou k ú?tu automaticky p?ipo?ítána 10 % p?irá?ka za servis. Ponechání malého spropitného v lep?ích restauracích a hotelech bude obsluhou p?ijato s velkým povd?kem. M?li byste po?ítat se spropitným pro najaté ?idi?e a pr?vodce, zdvo?ilé je zanechat malý pen??ní dar p?i ukon?ení náv?t?vy chrámu / klá?tera.

Nákupy

Thajsko je rájem pro ty, kte?í rádi nakupují. Se?enete zde v?e, co si jen doká?ete p?edstavit, v dobré kvalit? a za skv?lé ceny. Místní ?emeslné výrobky a um?lecké p?edm?ty jsou tém?? výhradn? vyráb?ny ru?n? a jsou velmi p?knými suvenýry za p?ijatelné ceny. Pat?í mezi n? r?zné textilní výrobky, thajské hedvábí, tapisérie, keramika, st?íbrné a zlaté ?perky, mosazné, m?d?né a bronzové so?ky, p?edm?ty vy?ezávané ze d?eva a dal?í ru?n? vyráb?né um?lecké p?edm?ty, tradi?ní obrazy, vonné ty?inky a sví?ky, nábytek, lakované výrobky ze d?eva a bambusu a napodobeniny staro?itností. Samoz?ejmostí je i mno?ství pad?laného zna?kového zbo?í, jako oble?ení, hodinek, DVD, CD apod.  Smlouvání p?i nákupech je b??nou zále?itostí, m?lo by v?ak probíhat s úsm?vem a musí být bráno spí?e jako spole?enský rozhovor ne? zále?itost ?ivota a smrti. P?i nákupu nad 2000 THB u jednoho obchodníka si m??ete nechat potvrdit formulá? "VAT Refund PP10", kdy pak p?i celkové hodnot? nákup? nad 5000 THB dostanete p?i odletu ze zem? zp?t místní DPH ve vý?i 7%.

Ú?ední hodiny:
Banky: Po-Pá 09:30-15:30. Ú?ady: Po-Pá 08:30-12:00, 13:00-16:30. Po?ta: Po-Pá 08:00-20:00, So-Ne 08:00-13:00 (pohled do ?R – 17 THB), mimo Bangkok Po-Pá 08:00-16:30. Obchody: 10:00-18:30. Po celém Thajsku naleznete mno?ství supermarket?, které mají otev?eno do no?ních hodin v?etn? ?et?zce 7-Eleven, který má otev?eno nonstop.

Telefony a internet
Na celém území Thajska je rozvinutá síť místních operátor? (DTAC, TRUE, AIS), roaming s ?eskými operátory funguje bez problém?. P?i del?ím pobytu doporu?ujeme zakoupení místní sim karty. Ceny se pohybují od 99 THB. P?ímé telefonické spojení do Evropy je mo?né z hotel?, po?ty a telefonních budek na karty (25, 50, 100, 200 a 240 THB), které naleznete na ulici, kde hovor stoji cca 25 THB / min. D?íve, ne? uskute?níte telefonát do zahrani?í, zjist?te si telefonní tarify (zejména v hotelech). Sazby mohou být velmi vysoké, naskakují po n?kolika tónech a ?asto ke spojení v?bec nedojde. Internetové kavárny jsou dostupné ve v?t?ích m?stech, v?t?inou mají otev?eno od 10:00 do 24:00 a ceny se pohybují od cca 1 THB / min. Mo?né je také p?ipojit vá? notebook v ka?dém dobrém hotelu bu? WiFi nebo místní sítí. Pro p?ipojení k internetu si lze také zakoupit p?edplacenou kartu za cca 100 THB pro WiFi, nebo sim kartu pro GPRS / EDGE / 3G p?ipojení.

D?le?itá telefonní ?ísla:

Hasi?i: 199
Policie: 191, 123
Dálni?ní policie: 1193
Turistická policie: 1155
Tourism Authority of Thailand: 1672
Taxi: 1681
Vlakové spojení: 1690

Oble?ení
Po?así po celý rok si vy?aduje lehké oble?ení. Pro cesty do horských oblastí a vy??ích nadmo?ských vý?ek, kde jsou dny teplé, ale rána a noci mohou být chladné, je nutné mít sebou teplé vrstvené oble?ení a svetr. V p?ípad? náv?t?vy v období monzunových de?ť? je nezbytnou sou?ástí vybavení de?tník nebo plá?t?nka. Zabalte si také klobouk proti slunci, slune?ní brýle, opalovací krém a repelent. Nezapome?te toaletní pot?eby a osobní léky. Ženy by nem?ly mít na sob? krátké ?ortky nebo ?aty. Decentní oble?ení se vy?aduje v nábo?enských areálech. Thajsko je království, kde král a ?lenové jeho rodiny po?ívají vysokou úctu mezi ob?any zem? a je absolutn? nep?ípustné jakýmkoliv zp?sobem urá?et jejich majestát. P?i vstupu do jakékoliv svatyn? si zujte boty a pono?ky, ramena a kolena musejí být kryty od?vem. Usedá se s nohami pod t?lem nebo vedle t?la, v ?ádném p?ípad? se nesmí sed?t s nohami dop?edu ve sm?ru ke zpodobenin? Buddhy. Ženy se nesm?jí dotýkat buddhistických mnich? a nic jim podávat nebo od nich brát. Není slu?né se dotýkat hlavy Thajce ani prohrabávat nebo cuchat vlasy. Ignorování t?chto pravidel bude vá?nou kulturní a nábo?enskou urá?kou a u zbo?ných obyvatel vzbudí velké pohor?ení.

Zdraví

P?i cestování do Thajska je nutné dodr?ovat ve zvý?ené mí?e základní hygienické návyky. P?esto se zahrani?ní náv?t?vníci neubrání cestovnímu pr?jmu. U tém?? v?ech cizinc? se po n?kolika dnech pobytu vyskytnou bolesti ?aludku a st?evní potí?e, které jsou vyvolané zm?nou mikroflóry v organismu a nikoli, jak se ?asto náv?t?vníci domnívají, vlivem n?jaké choroby. Dieta a klid pomohou toto období p?estát bez v?t?ích problém?. V p?ípad?, ?e problémy neustávají, je nutno vyhledat léka?skou pomoc. Léka?ská pé?e v Thajsku je celkov? na dobré úrovni, nemocnice odpovídající evropskému standardu lze nalézt v ka?dém v?t?ím m?st?. Soukromé nemocnice a soukromí léka?i poskytují mnohem kvalitn?j?í pé?i ne? v ?R. V?echny poplatky je nutné uhradit v hotovosti ihned po o?et?ení, ceny ve srovnání s ?R jsou vy??í. Doporu?ujeme v?em turist?m zdravotní p?ipoji?t?ní, které si mohou zakoupit v na?í kancelá?i (poji?t?ní by m?lo krýt i drahou záchrannou leteckou slu?bu). Dále doporu?ujeme dbát na základní hygienická pravidla. Pít pouze balenou vodu, stravovat se v za?ízeních od st?ední cenové úrovn? vý?e, ovoce a zeleninu p?ed po?itím omýt tekoucí vodou. P?i plánované dlouhodobé náv?t?v? odlehlých oblastí doporu?ujeme o?kování proti ?loutence A a tetanu. Bli??í informace naleznete také na www.domuvezdravi.cz. N?které oblasti Thajska se nachází v malarické zón?, ale ú?innost preventivních lék? je sporná. V t?chto oblastech je u?ite?né pou?ívat repelentní prost?edky proti komár?m a moskyt?m. P?i styku se zví?aty hrozí zvý?ené riziko nákazy vzteklinou (zvlá?t? ve ve?erních hodinách). V nep?ehledném terénu (mimo horské oblasti) je nutno mít na pam?ti mo?nost u?tknutí jedovatými hady.

Stravování
Ochutnat místní kuchyni m??eme zcela jist? doporu?it (dejte si pozor na opravdu ostrá jídla). Nap?. thajské národní jídlo Tom Yam, r?zné polévky se zázvorem a kokosovým mlékem, pokrmy s nudlemi a rý?í. Nedílnou sou?ást thajské kuchyn? tvo?í také ku?ecí a vep?ové maso, ryby, mo?ské plody a p?edev?ím ko?ení. Jídlo m??ete zapít velmi dobrým thajským pivem Singha nebo Chang. V celém Thajsku je mo?né najít místní restaurace a hospody, obvyklé ceny za jedno teplé jídlo se pohybují v rozmezí 40 - 120 THB. Naleznete zde i restaurace servírující snad v?echny mo?né kuchyn? sv?ta a samoz?ejm? také v?udyp?ítomné ?et?zce rychlého ob?erstvení. Pro stravování v Thajsku platí podobné zásady jako jinde v Asii, je t?eba vybírat si ke stravování na pohled ?istá místa. Nejobecn?j?í pravidlo je, ?e kde jí mnoho lidí, tam bude strava chutná a relativn? bezpe?ná. Stravovat se m??ete i na ulici a ochutnat tak levn? n?které místní speciality. Vynikající jsou také ?erstvé ovocné d?usy a mlé?né ovocné shaky. Za zkou?ku stojí i místní whisky Mekong. Ovoce nebo syrová zelenina by m?ly být p?ed konzumací upraveny, abyste se vyhnuli st?evním potí?ím. Je nutné dbát na pitný re?im, tj. pít ?asto a hodn?. Doporu?uje se pít pouze balenou vodu.

Velvyslanectví ?eské republiky
71/6 Ruam Rudee Soi 2, Ploenchit Rd., Bangkok 10330
Te.l: +66 22555060, Fax: +66 2253763, Email: bangkok@embassy.mzv.cz

D?le?ité informace
Ve srovnání s jinými státy je v Thajsku relativn? velmi bezpe?n?. Cizinci se zde nemají ?eho obávat ani v no?ních hodinách. O bezpe?í turist? se v Thajsku stará Turistická policie, která d?sledn? vy?et?uje a trestá p?ípady související s turistickým ruchem. P?esto m?jte na pam?ti základní bezpe?nostní pravidla: neukazujte obsah pen??enky, nenoste ve?keré finan?ní prost?edky na jednom míst?, v no?ních hodinách se vyhýbejte neosv?tleným ulicím, vyu?ívejte bezpe?nostních schránek v hotelích, nenechávejte zavazadla bez dozoru. Doporu?ujeme si po?ídit (p?ed p?íjezdem do zem?) fotokopii cestovního dokladu, letenek a cestovních ?ek?. P?ed cestou je nezbytné uzav?ít komplexní poji?t?ní ke krytí p?ípadných výloh spojených s léka?ským o?et?ením nebo ztrátou zavazadel. Je t?eba po?ítat s tím, ?e drobná i velká korupce jsou v zemi ka?dodenní realitou. V praxi to znamená, ?e hlavním d?vodem r?zných ne?ekaných potí?í s ú?edníky ?i policisty, ale n?kdy i státními "dodavateli" (nap?. slu?eb) m??e být touha po úplatku. Neznamená to, ?e je t?mto implicitním ?i explicitním po?adavk?m v?dy nutné vyhov?t, n?kdy sta?í trochu trp?livosti a neústupnosti, jindy je prakti?t?j?í vy?e?it problém skromným "spropitným".

Na?e spole?nost nenese ?ádnou odpov?dnost za zran?ní s následkem smrti, k n?mu? dojde v pr?b?hu cesty nebo expedice. Rovn?? si vyhrazujeme právo m?nit, upravit nebo p?ecenit n?který program nebo itinerá? v d?sledku nep?edvídaných okolností le?ících mimo sféru na?eho vlivu, nap?. v p?ípad? cest do odlehlých oblastí, zru?ení plánovaných let?, nep?íznivých pov?trnostních podmínek nebo jiných zm?n.

Uzavírání s?atku v Thajsku
?e?tí ob?ané mohou v Thajsku uzav?ít s?atek. Místnímu ú?adu musí p?edlo?it následující dokument vystavený velvyslanectvím ?R v Bangkoku. Po p?edlo?ení originálu rodného listu a osv?d?ení o zp?sobilosti k uzav?ení man?elství (vystaveného v ?R) je na velvyslanectví sepsáno ov??ené ?estné prohlá?ení s osobními údaji ?adatele a dvou referen?ních osob. Tento dokument vystavený v anglickém jazyce je nutno p?elo?it do thaj?tiny a nechat ov??it Ministerstvem zahrani?ních v?cí Thajska. Poté je platný pro místní ú?ad kde se registruje s?atek. Po vystavení thajského oddacího listu je t?eba tento p?elo?it do anglického jazyka, nechat legalizovat Ministerstvem zahrani?ních v?cí Thajska v Bangkoku a superlegalizovat ?eským Velvyslanectvím v Bangkoku. Na základ? tohoto dokumentu vystaví speciální matrika v Brn? ?eský oddací list.