Výjezdová turistika | Thajsko | Historie

Historie

Thajsko

Po?átky civilizace na území nyn?j?ího Thajska nejsou zcela jasné – vykopávky z roku 1970 ve vesnici Ban Chiang v severovýchodním Thajsku ukazují na kulturu, která zde byla ji? 3600 let p?ed Kristem. Dokladovaná historie Thajska (p?ed rokem 1939 zvaného Siam) je stará více ne? 700 let. V 6.-7. století zde z mónských kmen? vzniklo království Dvaravati a okolo roku 660 bylo zalo?eno poblí? místa kde nyní le?í m?sto Nakhon Pathom hlavní sídlo pro královnu kmene Mon.
V 11. století vzniká Khmérská ?í?e ovládající v?t?inu území dne?ního východního a centrálního Thajska. Stopy po architektu?e Khmer? se nachází ve vesnici Lop Buri a dal?ích místech na sverovýchod?.
Ve 13. století ustupují khmérské kmeny pod tlakem thajc?, kte?í v roce 1238 zakládají první thajské sídlo Sukhothai a první thajskou dynastii Phra Ruang. Postupn? je p?ijímán budhismus typu Theravada a vrchol kultury p?i?el za vlády krále Lithai okolo roku 1350. Roku 1368 je zalo?eno první thajské hlavní m?sto Ayutthaya králem U Thongem a na 400 let ovládá velké území.
V pr?b?hu 15. století dochází k výbojným válkám Barmánc?, kte?í roku 1569 poprvé dobývají Ayutthayu. O 15 let pozd?ji thajský král Naresuan Veliký dobývá zp?t v?echna území a sláva Auythayi vrcholí v 17. století. Barmánci v?ak roku 1767 podnikají nový útok a po dlouhém obléhání dobývají m?sto podruhé. Celé m?sto je zni?eno a asi 10 tisíc obyvatel zajato nebo zabito. Thajci prchají na jih a pod vedením generála Taksina zakládají nové hlavní m?sto Thonburi (dnes je ?ástí Bangkoku na druhém b?ehu ?eky Chao Phraya).
Sou?asn? s historií Suktothai a Ayutthaye na severu b??í historie království Lanna, jeho? hlavním m?stem bylo roku 1296 ustaveno m?sto Chiang Mai a království Lanna trvale soupe?í s Ayutthayou - z období krále Tilakoraja (1442 – 1487) pochází v Chiang Mai mno?ství budhistických chrám? a soch. Roku 1557 je království Lanna dobyto Barmou a v barmskén podru?í z?stává a? do konce 18. století.
Novodobá éra tzv. Ratanakosinské období za?íná se zalo?ením Bangkoku roku 1782. Významná postava thajských d?jin – generál a pozd?ji král Taksin, který sjednotil Thajsko po dobytí Ayutthaye byl popraven a na jeho místo nastupuje generál Chakri, pozd?ji prohlá?en za krále a korunován jako Rama I. Tím je datován vznik královské dynaste Chakri, která vládne v Thajsku dodnes.
Rama I. zakládá nové hlavní m?sto Bangkok, který má obnovit ztracenou slávu Ayutthaye – je budována soustava kanál? a impozantní stavby jako areál Grand Palace a dal?í významná díla, která odrá?í duchovní bohatství zem?.
Za vláda Ramy IV. Mongkuta roku 1851 se Thajsko otvírá západním vliv?m, je podepsána obchodní smlouva s Velkou Británií a USA, dochází k velkému rozvoji infrastruktury – budování komunikací a modernizace zem?. Stejný trend dr?í i Rama V. Chulalongkorn (1868 – 1910), který zavádí západní systém administrativy, justice a sociální pé?e. Za 1. sv?tové války bojovalo Thajsko na stran? Spojenc?. Postupem ?asu v?ak byl zpochyb?ován systém rozd?lení moci ve stát? a roku 1932 se klidnou revolucí m?ní Thajsko na konstitu?ní monarchii a v roce 1939 se dosavadní název Siam m?ní na Thajsko.
V roce 1942 thajská vláda vedená polním mar?álem Phibulem Songkramem sna?í spojit s Japonskem a vyhla?uje válku USA, thajský lid v?ak tento sm?r zamítl a mar?ál Phibul je na konci války sesazen. Roku 1946 je záhadn? zast?elen král Rama VIII. Ananda a na jeho místo nastupuje jeho bratr Rama IX. Bhumibol, který vládne a? do sou?asnosti.