Výjezdová turistika | Thajsko | Základní informace

Základní informace

Thajská hymna Královská hymna Podrobná mapa Thajska
Thajsko

O Thajsku se s oblibou mluví jako o “zemi úsm?v? a protiklad?” – do jaké míry je tento výrok pravdivý, zále?í na vlastním poznání a zá?itcích z této zem?. Pro evropské náv?t?vníky znamená Thajsko p?edev?ím exotickou zemi s typickým tropickým podnebím, odli?nou kulturu s rozdílným stylem ?ivota a krajinu ?asto úchvatné krásy a kouzelných scenérií. Odv?ká tradice a víra thajského národa je zde patrná na ka?dém kroku a dává charakter celému národu a jeho smyslu pro historii a respekt ke své minulosti a radosti z pro?itk? v?edního dne, které jsou velmi z?etelné v mí?e, je? je v “civilizované” západní kultu?e nevídaná. Supermoderní mrakodrapy kontrastují v Bangkoku s buddhistickými mnichy a chatr?emi na ?ece Chao Phraya – tyto zdánlivé paradoxy d?lají Thajsko tak zajímavé a Pro detailn?j?í mapu - klikn?te zde turisticky p?ita?livé. M??ete zde nav?tívit mnoho pozoruhodností a v dostate?né mí?e jsou zde v?echny moderní vymo?enosti v?etn? excelentního ubytování, které umo?ní pro?ít pobyt co nejp?íjemn?ji.

Plný název zem?: Thajské Království
Rozloha: 517 000 km2
Po?et obyvatel: 66 720 153 (?erven 2011)
Hlavní m?sto: Bangkok
Slo?ení obyvatel: 75% Thajci, 11% ?í?ané, 3,5% Malajci, Khmérové, Karenové a dal?í men?iny
Jazyk: thaj?tina, v hlavním m?st? a ve v?t?ích m?stech se také v?t?inou domluvíte anglicky
Nábo?enství: 95% buddhisté, 4% muslimové
Vláda: konstitu?ní monarchie
Král: King Bhumibol Adulyadej (Rama IX)
Hymna: pro p?ehrání státní hymny klikn?te zde, pro p?ehrání královské hymny klikn?te zde

Mimo turistických aktivit nabízíme zprost?edkování a zaji?ťování následujících obchodních slu?eb p?ímo v Thajsku:

·        
zaji?t?ní odborných program? a kurz?
·         objednávky r?zných druh? zbo?í
·        
vytipování potenciálních obchodních partner?
·         vytipování potenciálních dodavatel? zbo?í
·         zaji?t?ní a zaslání po?adovaných vzork? zbo?í
·        
zaji?t?ní a kontrola carga
·        
p?ipravení obchodních jednání
·         zaji?t?ní místních slu?eb


Po?adavky na slu?by tohoto charakteru a informace o cenách za?lete na na?i emailovou adresu thajsko@on-internet.cz.

TOPlist