Výjezdová turistika | Dominikánská rep. | Nejnav?t?vovan?j?í místa

Nejnav?t?vovan?j?í místa

Dominikánská rep.

Boca Chica
Ve vzdálenosti p?ibli?n? 30 km od Santo Dominga le?í v zálivu Bahía de Andrés moderní letovisko Boca Chica. Letovisko s ru?ným no?ním ?ivotem, restauracemi a bary je obklopeno pr?zra?ným mo?em a bílými pís?itými plá?emi s palmami. Uprost?ed plá?e se nalézá p?írodní zátoka se dv?ma malými ostr?vky La Matica s mangrovníkovými porosty a Los Pi?os. Blízko je i plá? Playa Andrés, která vypl?uje místo mezi p?ístavem jachet a Playa Boca Chica. P?kným výletem je náv?t?va 12 km vzdáleného národního parku La Caleta.

Cabarete
Relativn? nové letovisko vzniklo na konci osmdesátých let. St?edisko se stalo oblíbeným mezi mladou generací, a proto zde najdete i mno?ství restaurací, klub?, diskoték a bar?. Místní pís?ité plá?e pat?í mezi nejlep?í místa pro windsurfing na sv?t?, nejznám?j?í je plá? Playa Encuentro. Mezi nespo?et mo?ností aktivního trávení dovolené pat?í potáp?ní, jízdy na koni, cykloturistika, ryba?ení, surfování a na své si p?ijdou i vyznava?i golfu, kte?í zde naleznou t?i golfová h?i?t?. H?i?t? u Playa Grande je vzdálené hodinu jízdy od Cabarete a je pova?ováno za nejlep?í v Karibiku. Za náv?t?vu stojí také blízká p?írodní rezervace El Choco.

Constanza
Pokud byste rádi prozkoumali centrální ?ást ostrova, pak ur?it? nav?tivte m?ste?ko Constanza le?ící ve vý?ce 1200 m. M?sto le?í v malebném údolí, kde se p?stuje zelenina, káva a kv?tiny. Žije zde i po?etná japonská komunita, která zalo?ila zdej?í tradici p?stování kv?tin. Constanza je také výchozím místem pro jednu z trekingových tras v národním parku José del Carmen Ramírez.

Jarabacoa
M?ste?ko, které le?í ve vý?ce 800 m na b?ehu ?eky Río Yaque del Norte uprost?ed Dominikánské republiky, je nazýváno "Švýcarskem v tropech". Díky chladn?j?ímu podnebí se zde p?stují jablka, hru?ky, t?e?n? a jahody. M?sto obklopuje nádherná krajina a za jednu z atrakcí jsou pova?ovány t?i vodopády, z nich? nejznám?j?í je ?ty?icetimetrový Salto de Jimenoa. Mezi dal?í aktivity pat?í treking, rafting, sla?ování do ka?on? a cykloturistika. Za náv?t?vu stojí i národní parky Armando Bermúdes a José del Carmen Ramírez.

Juan Dolio
Toto malé letovisko le?í asi 47 km na východ od Santo Dominga. Naleznete zde mno?ství kvalitních hotel? na krásném korálovém pob?e?í lemovaném úzkými pís?itými plá?emi s palmami. V blízkosti m?ste?ka je i klidná plá? Playa Guayacanes a hned vedle proslulé plá?e Playa Juan Dolio je plá? Playa Real. Juan Dolio je také výchozím bodem výlet? do p?írodních rezervací Haitises nebo La Caleta a k ostr?vk?m Saona a Catalina.

Národní parky Armando Bermúdez & José del Carmen Ramírez
Aby vláda zachránila poslední zbytku p?vodního subtropického de?tného lesa, zalo?ila v roce 1956 národní park Armando Bermúdez. Dnes se oba sousedící parky rozkládají na plo?e více ne? 1530 km2. Naleznete zde ?ty?i nejvy??í vrcholy Velkých Antil s nejvy??í horou Pico Duarte 3175 m. Hory lákají horolezce z celého sv?ta, krásná údolí zase nabízejí mno?ství trekingových tras, z nich? nejznám?j?í vedou údolím Valle del Tetero, které le?í v nadmo?ské vý?ce 1500 m. Mezi dal?í aktivity v parku pat?í rafting, jízda na koni, paragliding a sla?ování vodopád?. Vyzkou?et si m??ete i výstup na Pico Duarte jednou z ?esti mo?ných tras. Park je ideálním místem pro pozorování ptactva a kempování ve více ne? 14 kempech.

Playa Dorada
Tato proslulá soukromá plá? le?í na severním pob?e?í ostrova pouhých 5 kilometr? od Puerto Plata. Plá? je ideálním místem pro aktivní dovolenou. K dispozici je ve?keré sportovní vy?ití v?etn? golfového h?i?t?. Do tohoto st?ediska vedou jen dva vstupy a pokud nejste hostem n?kterého z hotel?, nemáte p?ístup na plá? a ani do letoviska.

Puerto Plata

M?sto bylo zalo?eno roku 1496 na úpatí nejvy??í hory poho?í Cordillera Septentrional. M?sto s bohatou historií bylo postaveno ve viktoriánském stylu. Z místní promenády m??ete v lednu a únoru pozorovat velryby a delfíny. K náv?t?v? lákají místní manufaktury na výrobu skv?lého rumu, známé muzeum jantaru a pevnost Fuerte de San Felipe z 16. století. Na vrchol Pico Isabel (793 m) si m??ete vyjet lanovou dráhou a z vrcholku, kde se ty?í po vzoru Ria de Janeira socha Krista, se vám naskytne p?ekrásný výhled do okolí. Z m?sta lze podniknout výlet do Costambaru, kde je krásn? pr?zra?né mo?e, golfové h?i?t? Los Mangos a továrna na rum Brugal. Západn? od m?sta le?í romantická plá? Playa Cofresí, která je obklopena bujnou vegetací.

Punta Cana

Asi 220 km od hlavního m?sta se na východním pob?e?í Costa del Coco rozprostírají jedny z nejkrásn?j?ích plá?i Karibiku, které jsou synonymem karibského ráje. Naleznete zde luxusní hotely "All Inclusive" na nejznám?j?í plá?i Bávaro. Nejv?t?ím lákadlem je ale blankytn? modré mo?e s pís?itými plá?emi lemovanými palmovými háji. Letovisko je také rájem potáp??? a výchozím bodem pro výlety k ostr?vk?m Saona a Catalina. Za náv?t?vu stojí i zábavní park Manatí, který je umíst?n v tropické zahrad?, kde m??ete pozorovat místní faunu a flóru nebo se zú?astnit n?které z show s delfíny nebo papou?ky.

Samaná
Santa Barbara de Samaná le?í na severu Dominikánské republiky na hornatém poloostrov? Samaná. Naleznete zde je?t? nedot?ené plá?e s ?edivým pískem a palmovými háji, odkud se vám naskytne nádherný výhled na ostr?vky Cayo Lineres a Cayo Vigiana. M??ete se projít i po 60 m dlouhém mostu spojujícím oba ostr?vky. Za náv?t?vu stojí kostel Sv. Petra z roku 1899. Asi 7 km od m?sta le?í známý hornatý ostrov "Bacardi" - Cayo Levantado. Místem oblíbených výlet? je i nedaleký národní park Los Haitises. Samotný záliv je pak ideálním místem pro pozorování velryb, které sem p?iplouvají v lednu a únoru.

San Juan de la Maguana
M?ste?ko le?ící blízko hranic s Haiti bylo zalo?eno v 16. století. Rozvoj za?ilo v 60. letech minulého století a dnes pat?í k ?iv?j?ím letovisk?m vyhledávaným p?edev?ím surfa?i. Zdej?í atrakcí je velký kruh kamen? El Corral de los Indios, který byl vyu?íván indiány k nábo?enským rituál?m.

Santiago
Druhé nejv?t?í m?sto Santiago de los Caballeros bylo zalo?eno v roce 1495 asi 155 km na sever od Santo Dominga. V okolí se p?stuje tabák a cukrová t?tina. M?sto má bohatou historii, za prohlídku stojí katedrála Santiago Apóstol z roku 1868 s hrobkou diktátora Ulisese Heureauxe a krásn? vy?ezávaným mahagonovým oltá?em, dále bývalá radnice a muzeum se zajímavou sbírkou karnevalových masek. Milovníci doutník? by nem?li vynechat náv?t?vu muzea tabáku. Pokud m?sto nav?tívíte týden p?ed Velikonoci, za?ijete zde stejn? bou?livý karneval jako v Santo Domingu.

Santo Domingo
Hlavní m?sto Dominikánské republiky Santo Domingo zalo?ili ?pan?l?tí dobyvatelé v roce 1496 jako první evropské m?sto v "Novém Sv?t?". P?í náv?t?v? této dvoumiliónové metropole objevíte za?lou krásu koloniálních budov a poznáte atmosféru pulzujícího pestrobarevného karibského velkom?sta. Za náv?t?vu stojí koloniální jádro starého m?sta (Zona Colonial) s p?vodním m?stským opevn?ním, d?m Kry?tofa Kolumba, Muzeum Jantaru a kopie budovy Bílého domu. M??ete nav?tívit i p?es 15 metr? vysokou krápníkovou jeskyni "Los Tres Ojos" s velkými stalagmity a stalaktity nebo rozsáhlou botanickou zahradu. Pokud máte rádi zábavu, nav?tivte m?sto v dob?, kdy se zde koná jeden z mnoha karneval?. Poblí? m?sta naleznete malebnou vesnici um?lc? Altos de Chavon, kde stojí za shlédnutí muzeum, galerie, katedrála a starobylý amfiteátr.

Sosúa
Sosúa le?í v severní ?ásti ostrova asi 20 km východn? od Puerto Plata a kousek od známého letoviska Cabarete. V m?ste?ku ?ije velká ?idovská komunita, která sem utekla p?ed nacisty v roce 1940. Naleznete zde kilometrovou pís?itou plá? lemovanou ibi?ky a palmami. Místo je i rájem potáp???, kte?í zde naleznou 36 m dlouhý vrak lodi. Za náv?t?vu stojí rybá?ská vesnice Los Charamicos a prohlédnout si m??ete i místní ?idovský h?bitov a synagogu. V blízkosti je st?edisko El Batey s mnoha hotely, restauracemi a kluby.