Výjezdová turistika | Dominikánská rep. | Základní informace

Základní informace

Dominikánská hymna
Dominikánská rep.

Bílé píse?né plá?e, impozantní hory protkané ?ekami a vodopády, slaná jezera, bohatá fauna i flóra jsou p?esn? tím, co ?iní Dominikánskou republiku p?ita?livou. Dominikánská republika nabízí také skv?lé mo?nosti pro vysokohorskou turistiku zejména v poho?í Central Highlands. Výlety do divoké nedot?ené p?írody nabízejí nejen národní parky, ale také nekone?né pís?ité plá?e. Zejména na severním a východním pob?e?í najdete ?adu nádherných míst pro surfování. Potáp?ní je dal?ím oblíbeným sportem v Dominikánské republice. Podél severního pob?e?í se nachází n?kolik p?kných míst, kde se dá potáp?t i k vrak?m lodí. Nebo se vydejte na lo?ce p?es nekone?né mangrovníkové lesy a m??ete spat?it mírumilovné kapust?áky. V Bahia de Samaná máte zase ?anci pozorovat milostné námluvy velryb. Po t?chto p?írodních zá?itcích se vraťte zp?t do civilizace a p?ipravte se na ve?erní párty. Ať hledáte zábavu, odpo?inek nebo poznání, Dominikánská republika vás nezklame.

Plný název zem?: Dominican Republic.
Rozloha: 48 670 km2.
Po?et obyvatel: 9 956 648 (?erven 2011)
Hlavní m?sto: Santo Domingo.
Slo?ení obyvatel: 73% mulati, 16% kreolové, 11% ?erno?i, asiati.
Jazyk:
?pan?l?tina.
Nábo?enství: 95% katolíci.
Vláda: parlamentní republika.
Hymna: pro p?ehrání klikn?te zde.

Mimo turistických aktivit nabízíme zprost?edkování a zaji?ťování následujících slu?eb p?ímo v Dominikánské republice:

·         zaji?t?ní odborných program? a kurz?
·         objednávky r?zných druh? zbo?í
·        
vytipování potenciálních obchodních partner?
·         vytipování potenciálních dodavatel? zbo?í
·         zaji?t?ní a zaslání po?adovaných vzork? zbo?í
·        
zaji?t?ní a kontrola carga
·        
p?ipravení obchodních jednání
·         zaji?t?ní místních slu?eb

Po?adavky na slu?by tohoto charakteru a informace o cenách za?lete na na?i emailovou adresu domrep@on-internet.cz.