Výjezdová turistika | Dominikánská rep. | D?le?ité informace

D?le?ité informace

Dominikánská rep.

Kdy se vydat na cestu
Do Dominikánské republiky je mo?né cestovat po celý rok. Po?así ovliv?ují dv? období de?ť? od ?íjna do kv?tna na severním pob?e?í a od kv?tna do ?íjna na ji?ním pob?e?í. K nejteplej?ím m?síc?m pat?í srpen, od ?ervna do zá?í se mohou vyskytovat hurikány.

Geografie a p?íroda
Zem? se nachází v Karibiku na ostrov? Hispaniola ve vzdálenosti cca 1000 km od Floridy. Ostrov je druhým nejv?t?ím v souostroví Velkých Antil. Dominikánská republika zaujímá dv? t?etiny ostrova na východ?, na západ? ostrova se rozkládá Republika Haiti. Na sousedních ostrovech le?í Kuba, Jamajka a Portoriko. Sever ostrova omývá Atlantický oceán a jih Karibské mo?e. Pob?e?í Dominikánské republiky je dlouhé 1600 kilometr?, z toho 400 kilometr? tvo?í pís?ité plá?e.
Zem? je od severozápadu na jihovýchod rozd?lena dv?ma horskými masivy, Cordillera Septentrional na severu s nejvy??í horou Diego de Ocampo - 1229 m a v centru zem? Cordillera Central s nejvy??í horou Karibiku Pico Duarte - 3175 m. Na jihozápad? zem? jsou pak poho?í Sierra de Neiba s nejvy??í horou Neiba - 2279 m a Sierra de Baoruco s nejvy??í horou Lama del Toro - 2367 m, na východ? zem? je masiv Cordillera Oriental. Mezi masivy Cordillera Septentrional a Cordillera Central le?í úrodné rozlehlé údolí Cibao o celkové rozloze 6500 km2. Východní ?ást zem? je z velké ?ásti pokryta tropickým lesem. V oblasti Neiby se nachází také slané jezero Enriguillo, které le?í 44 metr? pod úrovní hladiny mo?e. K Dominikánské republice pat?í i male ostrovy Saona 109 km2, La Catalina 10 km2 a La Catalinita 1 km2. Zem? si chrání svou bohatou a rozmanitou p?írodu, nav?tívit tak m??ete 17 národních park? a rezervací, kde roste více ne? 5600 druh? rostlin. Za náv?t?vu stojí i mo?ský národní park La Calefa o rozloze 10 km2, který le?í 22 km jihovýchodn? od Santo Dominga. Naleznete zde krásné korály, nes?etné mno?ství korálových ryb, chobotnice a murény.

Klima a po?así
V Dominikánské republice panuje vlhké a tropické podnebí ovliv?ované pasáty p?icházejícími z Atlantiku.
Pro aktuální informace o po?así klikn?te zde.

Pr?m?rná teplota °C I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
 teplota vzduchu ve dne 29 29 28 28 29 29 29 29 29 30 30 29
 teplota vzduchu v noc i 20 20 19 19 20 21 22 23 24 23 23 23
 teplota mo?e 28 27 27 26 26 27 28 28 28 28 29 29
 pr?m?rné srá?ky v mm 9 8 8 8 7 9 9 10 8 9 7 11
 délka slune?ního svitu v h / den 6 6 6 6 8 7 8 8 9 9 8 7

Jak se dostat tam a zp?t
Letecky: charterové i linkové lety p?istávají na mezinárodním leti?ti Las Américas v Santo Domingu. Mezinárodní odletová taxa je 20 USD. Pozemní cestou: po zemi se dá p?icestovat z Haiti p?es dva hlavní p?echody. Jiman / Malpasse le?í na jihu a spojuje Santo Domingo s Port-au-Prince, Dajabón / Ouanaminthe spojuje Santiago a Cap-Haitian na severu. Dal?ím p?echodem je skoro zapomenutý Elías Pina / Belladere v centrální ?ásti ostrova. Hranice jsou otev?eny od 08:00 do 16:00. Dal?í mo?ností je p?iplout lodí do n?kterého z p?ístav?.

Vstup do zem?
Ke vstupu do zem? je t?eba platný cestovní pas ?R. ?e?tí ob?ané nepot?ebují víza ke vstupu na dobu nep?esahující 90 dn?. Po p?íjezdu do zem? je nutno zakoupit vstupní turistickou kartu za 10 USD. Turistická karta je platná 90 dn?. Mezinárodní ?idi?ský pr?kaz je platný po dobu t?í m?síc?.

Celní p?edpisy

Bezceln? lze dovézt 200 cigaret nebo 50 doutník?, 1 l alkoholu nebo 2 l vína, 0,5 kg kávy nebo 0,2 kg rozpustné kávy, 50 ml parfému a 250 ml toaletní vody. Dále pak v?ci pro osobní pot?ebu. Je zakázán dovoz narkotik, zbraní, výbu?nin a nedeklarované m?ny. P?i odjezdu ze zem? není dovoleno odvá?et v hotovosti více ne? 10 000 USD a dále nezpracované zlato, minerály a korály. Dárkové p?edm?ty do hodnoty 100 USD lze vyvézt beze cla. Peníze je nutné m?nit pouze v komer?ních bankách, certifikovaných sm?nárnách v hotelech a sm?nárnách. Za pa?ování narkotika hrozí vysoké pokuty a dlouholeté v?zení.

Místní doprava
Letecky: místní letecká spole?nost Air Santo Domingo provozuje levné lety do Puerto Plata, Punta Cana a La Romana. Autobusem: autobusová doprava je levná a pohodlná, klimatizované autobusy provozují Metro Bus a Caribe Tours. K dispozici jsou i malé autobusy gua-guas, m?stské autobusy, dodávky a pickupy. Lodí: dal?í mo?ností p?epravy jsou lod? a trajekty spojující hlavní ostrov s men?ími ostr?vky a m?sty na ?ekách. Mezi hlavní p?ístavy pat?í Puerto Plata, Samana-Arroyo Barril, Don Diego a Sans Souci v Santo Domingu, Isla Catalina a La Romana. Oblíbené jsou také plavby na pozorování velryb. Taxi: v míst? m??ete cestovat spolehlivými taxíky nebo taxi-motorkami. Poté, co dokon?íte povinné smlouvání, je jízdné velmi levné. V?t?ina taxík? nemá taxametr a ?idi?i nerozumí anglicky. Pronájem aut: autop?j?ovny jsou relativn? drahé, neplatí zde skoro ?ádné dopravní p?edpisy a minimální v?k ?idi?e je 25 let. M??ete si také zap?j?it motocykl za cca 20 USD na den. Pokud nemáte moc ?asu a chcete se vyhnout komplikacím a improvizaci po cest?, doporu?ujeme vám levné cestování v najatém automobilu s na?im ?idi?em. Rádi vám zajistíme vyp?j?ení automobilu nebo motocyklu, rezervovat m??ete také online. Bu?te v?ak p?ipraveni, ?e celý vá? itinerá? m??e být naru?en nebo zm?n?n kv?li nenadálým komplikacím, jako jsou vlivy po?así, policejní uzáv?ry, sesuvy p?dy, nehody apod.

Kultura a obyvatelé
P?vodními obyvateli hispánských ostrov? byli indiáni kmene Taíno, jejich? populace byla zni?ena poté, co se na ostrov? usadili Evropané. Dnes má Dominikánská republika p?es 8 milión? obyvatel a skoro polovina je mlad?ích 15 let. V?t?inu z nich tvo?í kreolové, kte?í se hrd? hlásí ke ?pan?lskému p?vodu. Odhaduje se, ?e a? 40% obyvatel je negramotných. Školní docházka je osmiletá a povinná, ov?em její nedodr?ování není trestné, jako tomu bývalo za diktátora Trujilla. Zvlá?t? na venkov? se rodi?e domnívají, ?e ?kolní docházka je pro d?ti jen ztrátou ?asu. Lidé mimo m?sta ?ijí velmi prost?, ?iví se zem?d?lstvím a chovem zví?at. V?t?ina obyvatel se hlásí k ?ímskokatolické ví?e, ale populární jsou i praktiky voodoo zejména mezi men?inou imigrant? z Haity. Koloniální doba ovlivnila architekturu a malí?ství, ale srdcem dominikánské kultury jsou hudba a tanec. Populární merengue není jen národní hudba a tanec, ale je to i ?ivotní styl. Zní ze v?ech rozhlasových stanic, na plá?ích, v barech. S merengue se turista setká hned na leti?ti po p?istání a provází ho nep?etr?it? od rána do ve?era. V hotelích se po?ádají kurzy tohoto tance (mnohdy zakon?ené i certifikátem), tan?í se na diskotékách, na ulicích, za pulty p?i práci, prost? neustále a v?ude. Dominikánci jsou sice chudí, ale um?jí se radovat ze ?ivota.

Svátky a oslavy
V?t?ina svátk? a oslav je spojených s p?evládajícím katolickým nábo?enstvím. V ka?dé vesnici probíhají bujaré oslavy na po?est místního svatého patrona obce, dal?ím d?le?itým svátkem jsou Velikonoce, které provázejí týdenní oslavy. Za náv?t?vu stojí i festivaly merengue a nezapomenutelné karnevaly. Nejznám?j?í probíhají v Santo Domingu v únoru a srpnu. Oba bou?livé karnevaly jsou rejem tan?ících masek, alegorických pr?vod? a nikdy nekon?ících oslav provázených zp?vem, tancem a mno?stvím zkonzumovaného rumu.

Státní svátky, dny volna, karnevaly
01.01. – Nový rok
06.01. – T?i králové
21.01. – Nuestra Se?ora de la Altagracia
26.01. – Den v?novaný Duartov? památce
27.02. – Den nezávislosti, Carneval Popular v Santo Domingu
14.04. – Pan American Day
01.05. – Svátek práce
?ervenec – Festival de Merengue v Santo Domingu
16.07. – Foundation of Sociedad la Trinitaria
16.08. – Den obnovení republiky
24.09. – Den Milostivé Panny
12.10. – Kolumb?v den
24.10. – Den Spojených Národ?
01.11. – Svátek V?ech Svatých
25.12. – Vánoce

?asové pásmo
GMT / UTC - 4 hodiny.

Míry a váhy, elekt?ina

Metrický systém. Elektrické nap?tí 110 V, 60 Hz (nutný adaptér a m?ni? nap?tí).

M?na

Oficiální m?nou v Dominikánské republice je peso, 1 DOP = 100 centavos. Mince obíhají v hodnotách 1, 5, 10, 25, 50 centavos a 1 peso. Bankovky jsou v ob?hu v hodnotách 5, 10, 20, 50, 100, 500 a 1000 peso. V bankách a sm?nárnách je mo?né m?nit hotovost (USD nebo EUR) a také cestovní ?eky American Express. V bankách v?t?inou dostanete o n?co výhodn?j?í kurz ne? ve sm?nárnách, které bývají otev?eny déle ne? banky a jsou otev?eny také o víkendech. V malých m?stech nebo vesnicích je vým?na pen?z velmi t??ká, ?asto nemo?ná. Místní m?nu DOP lze vym?nit na USD p?i výjezdu ze zem?, ale budete k tomu pot?ebovat doklad o sm?n? valut. Sou?asný oficiální kurz se pohybuje okolo 38,00 DOP / 1 USD (zá?í 2011). Ná? on-line kurzovní lístek naleznete zde, pro aktuální výpo?et kurzu klikn?te zde.

Placení
Dominikánská republika pat?í k nejlevn?j?ím zemím v Karibiku, p?i placení je nejlépe vsadit na dolary nebo eura. Cestovní ?eky je prakticky nemo?né vym?nit mimo vet?í m?sta, ve kterých mají svou pobo?ku banky. Náv?t?vníci sm??ující mimo turisticky frekventované oblasti by si m?li dop?edu opat?it bankovky men?ích hodnot. V?echny b??n? pou?ívané platební karty p?ijímají lep?í a luxusní hotely, restaurace a obchody, n?které si ú?tují p?irá?ku p?i platb? kartou. Bankomaty jsou k nalezení skoro v ka?dém m?st? a výb?ry hotovosti jsou relativn? výhodné, ale nelze na n? spoléhat.

Spropitné

V dobrých restauracích se o?ekává obvyklé spropitné ve vý?i 10 %, n?které luxusní restaurace a hotely p?i?ítají spropitné automaticky k ú?tu. V levných restauracích se spropitné neo?ekává, nicmén? v restauracích nav?t?vovaných cizinci v?t?inou ?í?níci o?ekávají spropitné kolem 5 %. Ponechání malého spropitného ?idi??m taxi, pokojským a portýr?m bude p?ijato s velkým povd?kem. M?li byste po?ítat se spropitným pro najaté ?idi?e a pr?vodce, zdvo?ilé je zanechat malý pen??ní dar p?i ukon?ení náv?t?vy chrámu / kostela.

Nákupy
Pokud si chcete odvézt místní ?emeslné výrobky a um?lecké p?edm?ty, které jsou tém?? výhradn? vyráb?ny ru?n? a jsou velmi p?knými suvenýry za p?ijatelné ceny, musíte nav?tívit n?který z obchod? nebo místní tr?i?t?. Typické jsou zejména keramické výrobky zdobené tropickými motivy, indiánské so?ky, panenky Limé z ?ervené hlíny, p?edm?ty vy?ezávané ze d?eva, pestrobarevné obrazy, hrací sk?í?ky merengue ve tvaru dome?k?, výrobky z k??e, kvalitní doutníky a cigára (Leon Jimenes, Aurora, Habanera), siln? aromatická káva (Cafe Santo Domingo, Cafe Santiago), kvalitní rum (Brugal - Siglo de Oro, Barceló - Imperial, Bermúdez - Aniversario), cd s místní hudbou merengue nebo bachatou, marmelády a d?emy. Proslulé jsou i st?íbrné a zlaté ?perky vykládané polodrahokamy (larimar, jantar), ?perky z perleti, korál? a perel a dále bro?e z originálních zlatých mincí z lodi Conception, která se zde potopila v roce 1664. P?i nakupování se smlouvá, v Dominikánské republice je to pova?ováno za zcela b??nou sou?ást ?ivota. Pravidlem je nabídnout p?ibli?n? polovinu p?vodní ceny a pak za?ít vyjednávat. Smlouvání by v?ak m?lo probíhat s úsm?vem a musí být bráno spí?e jako spole?enský rozhovor ne? zále?itost ?ivota a smrti.

Ú?ední hodiny:
Banky: Po-Pá 08:30-15:00. Ú?ady: Po-Pá 09:00-16:00. Po?ta: Po-Pá 09:00-18:00. Obchody: Po-So 09:00-19:30. Supermarkety mají otev?eno od 08:00 do 22:00.

Telefony a internet
Na celém území Dominikánské republiky je rozvinutá síť místního operátora (Orange), která pracuje na frekvenci 1900 MHz. Roaming s ?eskými operátory funguje bez problém?. Mobilní telefon si také m??ete pronajmout na leti?ti za cca 25 DOP na den. P?ímé telefonické spojení do Evropy je mo?né z hotel?, po?ty, kancelá?í Codetelu otev?ených od 08:00 do 22:00, kancelá?í Tricomu otev?ených od 09:00 do 17:00 a telefonních budek na ulici na karty Codetel nebo Tricom, kde hovor stoji cca 0,30 USD / min. Telefonní karty se prodávají v hodnotách 25, 45, 95 a 145 DOP. D?íve ne? uskute?níte telefonát do zahrani?í, zjist?te si telefonní tarify (zejména v hotelech). Sazby mohou být velmi vysoké, naskakují po n?kolika tónech a ?asto ke spojení v?bec nedojde. Internetové kavárny jsou dostupné ve v?t?ích m?stech, v?t?inou mají otev?eno od 08:00 do 22:00 (Codetel) a ceny se pohybují od cca 2,50 USD / hod. Mo?né je také p?ipojit vá? notebook v ka?dém dobrém hotelu bu? modemem nebo místní sítí. Pro p?ipojení k internetu si lze také zakoupit p?edplacenou kartu.

D?le?itá telefonní ?ísla:

Hasi?i: 911
Policie: 911
Ambulance: 911
Turistická policie. 10003500

Oble?ení
Po?así po celý rok si vy?aduje lehké oble?ení. Pro cesty do horských oblastí a vy??ích nadmo?ských vý?ek, kde jsou dny teplé, ale rána a noci mohou být chladné, je nutné mít sebou teplé vrstvené oble?ení a svetr. V p?ípad? náv?t?vy v období de?ť? je nezbytnou sou?ástí vybavení de?tník nebo plá?t?nka. Zabalte si také klobouk proti slunci, slune?ní brýle, opalovací krém a repelent. Nezapome?te toaletní pot?eby a osobní léky. Ženy by nem?ly mít na sob? krátké ?ortky nebo ?aty. Decentní oble?ení se vy?aduje v nábo?enských areálech. P?i vstupu do kostela by ramena a kolena m?la být kryta od?vem. Ignorování t?chto pravidel bude vá?nou kulturní a nábo?enskou urá?kou a u zbo?ných obyvatel vzbudí velké pohor?ení.

Zdraví

O?et?ení a léky je nutné hradit v hotovosti, ceny jsou ve srovnání s ?R vy??í. Kvalitní státní nemocnice neexistují (hygienické podmínky a vybavení ve státních nemocnicích jsou velmi problematické), v p?ípad? pot?eby je lep?í vyhledat soukromého léka?e nebo nav?tívit soukromou nemocnici. V?echny poplatky je nutné uhradit ihned po o?et?ení. Doporu?ujeme v?em turist?m zdravotní p?ipoji?t?ní, které si mohou zakoupit v na?í kancelá?i (poji?t?ní by m?lo krýt i drahou záchrannou leteckou slu?bu). Dále doporu?ujeme dbát na základní hygienická pravidla. Pít pouze balenou vodu, stravovat se v za?ízeních od st?ední cenové úrovn? vý?e, ovoce a zeleninu p?ed po?itím omýt tekoucí vodou. Mezinárodní o?kovací pr?kaz je léka?skými za?ízeními uznáván, nicmén? od ?eských ob?an? není vy?adováno ?ádné povinné o?kování. P?i plánované dlouhodobé náv?t?v? odlehlých oblastí doporu?ujeme o?kování proti ?loutence A, B, tyfu a tetanu. P?i dlouhodobém pobytu mimo nav?t?vované oblasti existuje celoro?ní riziko nákazy malárií. Bli??í informace naleznete také na www.domuvezdravi.cz. P?i styku se zví?aty hrozí zvý?ené riziko nákazy vzteklinou (zvlá?t? ve ve?erních hodinách). V nep?ehledném terénu je nutno mít na pam?ti mo?nost u?tknutí jedovatými hady, pavouky a ?tíry. P?i koupání v neznámých vodách si také dávejte pozor na krokodýly.

Stravování
Ochutnat místní kuchyni m??eme zcela jist? doporu?it, strava je p?evá?n? zalo?ená na rybách a r?zných druzích masa, populární je pe?ené k?zle?í maso, jídla jsou dochucená chilli, kokosovým mlékem a kari. Hojn? se pou?ívá také maniok, cukrová t?tina, celer, cibule, ?esnek, limety, h?ebí?ek a koriandr. Typickým jídlem je "la bandera" skládající se z bílé rý?e, ?ervených fazolí, du?eného masa, salátu a sma?ených zelených banán?. Dal?ím tradi?ním jídlem je "locrío", je to vlastn? rý?e se zeleninou a masem. Oblíbeným hlavním jídlem je "sancocho de siete carnes", polévka ze sedmi druh? masa, v ní? naleznete párky, ku?ecí, vep?ové a k?zle?í maso, solené vep?ové, uzené a ?erstvé vep?ové kotlety. Tento výb?r mas dopl?uje velké mno?ství zeleniny. Zkusit m??ete i vydatnou polévku "mondongo", která se podobá na?í dr?ťkové. Mezi populární jídla rychlého ob?erstvení pat?í "pastelito" (masem pln?né ta?ti?ky), "empanaditas de catibía" (ta?ti?ky z jukové mouky), "quipes" (lívane?ky z hrubé p?eni?né mouky s kousky hov?zího), "frituras de batata" (sma?ené sladké brambory), "fritos maduros" (sma?ené banány), "tostoncitos" nebo "platanitos" (sma?ené zelené banány - podávají se i jako p?íloha k hlavním jídl?m) a "rosqueticos" (krou?ky z kuku?i?né mouky). Dále "longanizas" - siln? ko?en?né párky z vep?ového masa, které se nejprve su?í na slunci a potom teprve opékají. U pouli?ních stánk? se opékají i ?ásti ku?at nebo krvavá tla?enka "morcilla". V celé Dominikánské republice je mo?né najít kvalitní místní restaurace a hospody, obvyklé ceny za menu se pohybují v rozmezí 8 - 20 USD. Pro stravování v Dominikánské republice platí podobné zásady jako jinde v Karibiku, je t?eba vybírat si ke stravování na pohled ?istá místa. Nejobecn?j?í pravidlo je, ?e kde jí mnoho lidí, tam bude strava chutná a relativn? bezpe?ná. Stravovat se m??ete i na ulici a ochutnat tak levn? n?které místní speciality. Ovoce (banány, chlebovník, guanábana, jagua, mamey, plantejny, sapote, pomeran?e, tamary?ek) nebo syrová zelenina by m?ly být p?ed konzumací omyty tekoucí vodou, abyste se vyhnuli st?evním potí?ím. Je nutné dbát na pitný re?im, tj. pít ?asto a hodn?. Doporu?uje se pít pouze balené nápoje. K pití se podává kvalitní d?us, ovocné ?ťávy, limonády známých sv?tových zna?ek, ovocné pun?e, mabí (lahodný nápoj z k?ry jedné z lián), ?ťáva a mléko z kokosových o?ech?. Ur?it? musíte vyzkou?et i místní kvalitní rum nebo n?který z koktejl?. Z piv mnoha lokálních zna?ek je asi nejlep?í Presidente.

Honorární konzulát ?eské republiky
Ave. Bolívar No. 830, La Esperilla, Santo Domingo
Tel.: +1 8096856900, Fax: +1 8092215607, Email: santodomingo@honorary.mzv.cz

D?le?ité informace
Dominikánská republika pat?í k bezpe?ným zemím v regionu Karibiku. P?esto m?jte na pam?ti také základní bezpe?nostní pravidla: neukazujte obsah pen??enky, nenoste ve?keré finan?ní prost?edky na jednom míst?, v no?ních hodinách se vyhýbejte neosv?tleným ulicím, vyu?ívejte bezpe?nostních schránek v hotelích, nenechávejte zavazadla bez dozoru. Nedoporu?uje se, aby ?eny chodily v ?ortkách nebo mu?i bez ko?ile ?i tri?ka. Nekoupejte se bez plavek. Doporu?ujeme si po?ídit (p?ed p?íjezdem do zem?) fotokopii cestovního dokladu, letenek a cestovních ?ek?. P?ed cestou je nezbytné uzav?ít komplexní poji?t?ní ke krytí p?ípadných výloh spojených s léka?ským o?et?ením nebo ztrátou zavazadel. Je t?eba po?ítat s tím, ?e drobná i velká korupce jsou v zemi ka?dodenní realitou. V praxi to znamená, ?e hlavním d?vodem r?zných ne?ekaných potí?í s ú?edníky ?i policisty, ale n?kdy i státními "dodavateli" (nap?. slu?eb), m??e být touha po úplatku. Neznamená to, ?e je t?mto implicitním ?i explicitním po?adavk?m v?dy nutné vyhov?t, n?kdy sta?í trochu trp?livosti a neústupnosti, jindy je prakti?t?j?í vy?e?it problém skromným "spropitným".

Na?e spole?nost nenese ?ádnou odpov?dnost za zran?ní s následkem smrti, k n?mu? dojde v pr?b?hu cesty nebo expedice. Rovn?? si vyhrazujeme právo m?nit, upravit nebo p?ecenit n?který program nebo itinerá? v d?sledku nep?edvídaných okolností le?ících mimo sféru na?eho vlivu, nap?. v p?ípad? cest do odlehlých oblastí, zru?ení plánovaných let?, nep?íznivých pov?trnostních podmínek nebo jiných zm?n.