Outgoing | Indonésie | Basic Information

Basic Information

Map of Indonesia Indonéská hymna
Indonesia

Rozlehlé souostroví Indonésie procházející rovníkem a rozprostírající se mezi dv?ma oceány - Indickým a Tichým, lákalo po staletí svým bohatstvím a rozmanitou p?írodou ka?dého od misioná?? a? po piráty. Toto obrovské souostroví je nejv?t?í na sv?t? a zahrnuje 17 508 ostrovu. I vám se nyní naskýtá p?íle?itost objevit krásy Indonésie a poznat bohatou kulturu místních etnik, pr?zra?né mo?e, divokou p?írodu, sv?toznámé hinduistické a buddhistické památky, tajemné aktivní vulkány a bujnou vegetací porostlá poho?í. Stovky ostrov? s p?ekrásnými pís?itými plá?emi jsou rájem potáp??? a milovník? koupání. Ostrov Bali, známý také jako "Sm?jící se ostrov" nebo "Ostrov boh?", je jednou ze vstupních bran do tohoto exotického ráje. Mezi dal?í pat?í Jakarta, Medan, Manado, Solo, Mataram, Surabaya, Batam, Ujungpandang, Pekanbaru, Kupang, Padang, Pontianak a Balikpapan.

Pro detailn?j?í mapu - klikn?te zde Plný název zem?: Indonéská republika (Republik Indonesia).
Rozloha: 1,904 mil. km2 pevnina, 7,966 mil. km2 vodní plocha (17508 ostrov?)
Po?et obyvatel: 245 613 043 (?erven 2011).
Slo?ení obyvatelstva: více jak 300 p?vodních etnik, mezi nejpo?etn?j?í pat?í: Jávanci, Sundánci, Madurijci, Minangkabauové, Buginijci, Batakové, Balijci. Mezi nejpo?etn?j?í imigrovaná etnika pat?í: ?í?ané, Arabové, Indové. 
Jazyk: ú?edním jazykem je indoné?tina (Bahasa Indonesia), jazykem zahrani?ního obchodu je angli?tina.
Nábo?enství: muslimové 88%, protestanti 5%, katolíci 3%, hinduisté 2%, buddhisté 1%.
Vláda:
federativní republika.
Hymna: pro p?ehrání klikn?te zde.

Mimo turistických aktivit nabízíme zprost?edkování a zaji?»ování následujících obchodních slu?eb p?ímo v Indonésii:

·         objednávky r?zných druh? zbo?í
·    
    vytipování potenciálních obchodních partner? a dodavatel? zbo?í
·         zaji?t?ní a zaslání po?adovaných vzork? zbo?í
·        
zaji?t?ní a kontrola carga
·        
p?ipravení obchodních jednání a zaji?t?ní místních slu?eb

Po?adavky na slu?by tohoto charakteru a informace o cenách za?lete na na?i adresu indonesie@on-internet.cz.

TOPlist