Výjezdová turistika | Indonésie | D?le?ité informace

D?le?ité informace

Žádost o vízum
Indonésie

Kdy se vydat na cestu
Nejlépe je nav?tívit Indonésii v období sucha od kv?tna do ?íjna. Tropické vedro je zmír?ováno mo?skými v?try. Pob?e?ní roviny mají v pr?m?ru 28°C a teplota klesá p?ibli?n? o 1/2°C na ka?dých 300 m stoupání. Mezi nejdel?ím a nejkrat?ím dnem v roce je rozdíl pouhých 48 minut. Listopad a? únor jsou nejvlh?í m?síce, od b?ezna do ?íjna p?eva?uje slune?né po?así. V období de?ť? (?íjen – duben) m??e být cestování v n?kterých ?ástech Indonésie obtí?né vzhledem ke ?patné infrastruktu?e a terénu.

Geografie a p?íroda
Indonésie sousedí s Malajsií a Papuou-Novou Guinejí. Indonésie je rozlehlé souostroví procházející rovníkem a rozprostírající se mezi dv?ma oceány - Indickým a Tichým. Toto obrovské souostroví je nejv?t?í na sv?t?, má rozlohu 2 027 087 km2 a zahrnuje 17 508 ostrov? (z toho více jak 6000 obydlených). Celou Indonésií, od západního pob?e?í Sumatry p?es Jávu, Bali, Nusa Tenggaru a ostrovy Banda a Maluku, se táhne pásmo aktivních a vyhaslých vulkán? a? k pob?e?í severovýchodního Sulawesi. Více ne? dv? t?etiny rozlohy zem? pokrývají lesy a d?ungle, pouze 10 % zem? je obd?láváno. Indonésie je bohatá na rozmanitosti fauny a flóry. Souostroví je domovem slon?, tygr?, leopard? a známých orangután?. Vodní ?elvy naleznete v okolí Bali a nejv?t?í kv?tinu sv?ta Rafflesii pak na Sumat?e. Na ostrovech Papua, Jáva, Kalimantan, Sulawesi a Sumatra se nacházejí národní parky, jako nap?. Komodo - chránící komodského draka. Unikátní p?íroda a de?tné pralesy v?ak mizí závratnou rychlostí v d?sledku vysoké t??b? d?eva.

Klima a po?así
Indonésie se rozléhá v okolí rovníku, proto je její pr?m?rná teplota
31 °C stejná jak v období sucha (kv?ten - zá?í), tak i v období monzunových de?ť? (?íjen - duben). Teplota klesá s nadmo?skou vý?kou a sm?rem do vnitrozemí. Pro aktuální informace o po?así klikn?te zde.

Jak se dostat tam a zp?t
Letecky: nejsnadn?j?í a nejlevn?j?í spojení je do Jakarty, komplikovan?j?í pak do Denpasaru na Bali. Mezinárodní odletová taxa je 100 000 IDR. Pozemní cestou: v Inodnésii jsou k dispozici t?i pozemní p?echody, Entikong mezi Kalimantanem a Sarawakem, Motoain mezi Západním a Východním Timorem a na cest? mezi Sentani v Papui a Vanimo v Papui-Nové Guineji. Lodí: nejvíce lodních spojení je k dispozici mezi Malajsií a Sumatrou, rychlé lod? jsou pak k dispozici mezi Penangem a Medanem. Dal?í spoje operují mezi Sumatrou a Malakou a mezi Johor Bahru a ostrovy Riau. Rychlé lod? také operují mezi Kalimantanem a Sabahem.

Vstup do zem?
Platný cestovní pas s vyzna?eným vízem, jeho? platnost p?esahuje platnost víza o 6 m?síc?. Víza jsou ud?lována ob?an?m ?R za poplatek 850 CZK zpravidla do t?í dn? od podání ?ádosti. K podání ?ádosti je pot?eba vá? pas, vypln?ná ?ádost a jedna fotografie. P?i podání ?ádosti o vízum vy?aduje velvyslanectví potvrzení o zaji?t?ní ubytování na území Indonésie a p?edlo?ení zpáte?ní letenky. Víza nelze ve v?t?in? p?ípad? dále prodlu?ovat na území Indonésie. Vízum vám rádi vy?ídíme v na?í kancelá?i. Víza na p?íletu lze získat za poplatek 10 USD pro pobyt do 7 dn? a za 25 USD pro pobyt do 30 dn?. P?i p?íletu do Indonésie je nutné vyplnit pasovou pr?vodku a uchovávat jí v pase po celou dobu pobytu v zemi. Odletový díl pasové pr?vodky se odevzdává pasovému ú?edníku p?i odletu ze zem? a za jeho ztrátu hrozí pokuta. V souladu s indonéskými p?edpisy a zákony se cestovatel?m z ?R p?ipomíná, ?e jsou povinni mít p?i sob? v?dy osobní doklady pro p?ípadné prokázání toto?nosti. V p?ípad? p?ekro?ení doby pobytu se platí pokuta 20 USD / den.

Celní p?edpisy
P?i p?íjezdu do zem? je zapot?ebí vyplnit na leti?ti celní deklaraci, která specifikuje r?zné kategorie dovozových omezení. Bezceln? lze dovézt zbo?í v hodnot? 250 USD na osobu nebo 1000 USD na rodinu (nevztahuje se na pou?ité oble?ení). Zbo?í nad uvedené limity podléhá dovoznímu clu. Dále je povoleno dovézt 200 ks cigaret, 50 ks cigár, 100 g tabáku nebo 1 litr alkoholu na dosp?lou osobu. Zbo?í nad uvedené limity podléhá zhodnocení za p?ítomnosti celního dohledu. Dovoz ?ivých zví?at a ryb, rostlin a výrobk? tohoto p?vodu podléhá karanténní inspekci. P?ísn? zakázán je dovoz narkotik (na pa?ování narkotik se vztahuje trest smrti), lék? (krom? ur?ených k osobnímu u?ívání), palných, laserových i jiných zbraní, munice, výbu?nin, pornografie, ?ínských tiskovin, ?ínských lé?iv, vysíla?ek, bezdrátových telefon?. Cenzu?e podléhá dovoz nahraných videokazet, laserových videodisk? a jiných nahrávek. Dovoz a vývoz valuty není oficiáln? omezen, vy??í ?ástky se v?ak doporu?uje p?i p?íletu deklarovat v zájmu jejich bezproblémového vývozu. Je povolen dovoz místní m?ny v hodnot? do 5 milionu IDR na osobu, ?ástku nad 5 milionu IDR je t?eba deklarovat a dovoz ?ástky nad 10 milionu IDR je mo?ný pouze s ji? vystaveným povolením Indonéské státní banky (Letter of Permission, Bank Indonesia).

Místní doprava
Hustá letecká síť velmi levn? spojuje nejv?t?í a nejd?le?it?j?í m?sta a ostrovy (místní odletová taxa je dle leti?t? 15 000 IDR anebo 20 000 IDR). Rádi vám za?ídíme letenky za skv?lé ceny u místních dopravc? - Bouraq Airlines, Lion Air, Star Air, Mandala Airlines, Batavia Air, Jatayu Airlines, Adam Air, Xpress Air, Merpati, Sriwijaya Air, Pelita Air, Citylink Garuda Indonesia, Karnika Airlines, Bali Air, Wings Air. Je?t? levn?j?í variantou jsou lodní spoje, které operují prakticky v celé Indonésii. Ve vnitrozemí je nejlep?í cestovat autobusy - r?zných t?íd a kvality, vlakem lze pak cestovat pouze na Jáv? a Sumat?e. Vlaková i autobusová doprava nabízí mnoho mo?ností a je velmi levná. Stále populárn?j?í je zap?j?ení motorky nebo auta (p?i pobytu v ur?ité oblasti), pokud ov?em umíte jezdit vlevo ve velmi nep?ehledném provozu. Ve v?t?ích m?stech doporu?ujeme na krátké vzdálenosti vyu?ít slu?eb taxi, které jsou ve srovnání s Evropou skoro zadarmo. Pokud nemáte moc ?asu a chcete se vyhnout komplikacím a improvizaci po cest?, doporu?ujeme vám cestování v najatém klimatizovaném automobilu od na?í spole?nosti. Ve vzdálených oblastech v?ak nemusí být klimatizované autobusy nebo automobily v?dy k dispozici a také kvalita silnic se velmi li?í. Z tohoto d?vodu cesta trvá obvykle déle, ne? by se s ohledem na vzdálenost dalo o?ekávat. Rádi vám zajistíme vyp?j?ení automobilu nebo motocyklu, rezervovat m??ete také online. Bu?te také p?ipraveni, ?e celý vá? itinerá? m??e být naru?en nebo zm?n?n kv?li nenadálým komplikacím, jako jsou vlivy po?así, policejní uzáv?ry, sesuvy p?dy, nehody apod.

Kultura a obyvatelé
V Indonésii ?ije více ne? 300 p?vodních rozmanitých etnik, která si uchovávají svou vlastní kulturu a také pou?ívají sv?j vlastní jazyk. Proto vláda zavedla ú?ední jazyk indoné?tinu (Bahasa Indonesia), její? základ tvo?í malaj?tina dopln?ná a upravená místními jazyky a dialekty. Vedle ní jsou b??n? pou?ívány místní jazyky (jáv?tina, sundán?tina, atd.). Hlavním nábo?enstvím je Islám av?ak v naprosto jiné a umírn?né podob? ne? jak jej známe z arabských zemí. Turistické Bali je zase výhradn? hinduistické. Promícháním jednotlivých etnik a nábo?enství vznikl v Indonésii ur?itý kodex chování "Adat", který ovliv?uje ka?dodenní ?ivot obyvatel. Díky n?mu si zde lidé uchovávají tradici pevných hodnot, respektu a úcty ke stovkám boh? a b??k?. Mezi hlavní tradi?ní ?emesla pat?í batikování látek tradi?ními vzory, tkaní látek a hedvábí a výroba st?íbrných ?perk?. Ur?it? si také nenechte ujít n?které z mnoha tradi?ních loutkových nebo barvitých tane?ních p?edstavení s hypnotickou hudbou a zajímavými kostýmy. Indonésané jsou spokojení a ?ťastní, i kdy? musí ?elit obtí?ím, a jsou známí svou p?irozenou pohostinností a p?átelským chováním.

Svátky a oslavy

Díky rozmanitosti a vysokému po?tu r?zných etnik m??ete v pr?b?hu celého roku za?ít v Indonésii mno?ství oslav a festival?. Mezi nejznám?j?í pat?í oslavy Nového roku Caka na Bali (b?ezen-duben), p?i které jsou omývány v mo?i a ?ekách chrámové ikony a zvuk bubn? vyprovází zlo zp?t do sv?ta duch?. V pr?b?hu svátku Galungan sestupují na Bali bohové na zem, aby se zú?astnili oslav a veselí. Za zmínku stojí také dramatické oslavy Velikonoc na ostrov? Larantuka, bi?ové souboje v Rutengu a poh?ební svátky Torajan v centrálním Sulawesi (srpen-?íjen). Vzhledem k tomu, ?e v?t?ina obyvatel souostroví jsou muslimové, tak je v?t?ina svátk? ovlivn?na lunárním kalendá?em.

?asové pásmo
GMT/UTC + 7 hod (Sumatra, Jáva, Západní a Centrální Kalimantan), GMT/UTC + 8 hod (Bali, Nusa Tenggara, Ji?ní a Východní Kalimantan, Sulawesi), GMT/UTC + 9 hod (Papua a Maluku).

Míry a váhy, elekt?ina
Metrický systém. Elektrické nap?tí 127-230 V, 50 Hz.

M?na
Oficiální m?nou je indonéská rupie 1 IDR. Povinná vým?na valut neexistuje. Bezproblémová je zpravidla vým?na amerických dolar?, ostatní sv?tové m?ny je mo?né m?nit jen ve velkých m?stech, u v?ech pen?z v hotovosti platí, ?e jsou ?asto vy?adovány pouze nové bankovky s ochranným prou?kem. Vým?na ?ek? na místní m?nu je bezproblémová, v porovnání s hotovostí ale nevýhodná. Oficiální sm?nný kurz se pohybuje kolem 9000 IDR / 1 USD (zá?í 2011). Ná? on-line kurzovní lístek naleznete zde, pro aktuální výpo?et kurzu klikn?te zde.

Placení
Nejlépe je vsadit na dolary. Bankovky nesmí být star?í ne?-li z roku 1999, nep?íjimají se série bankovek CB, CD, CF, bankovky nesmí být popsány, orazítkovány nebo jinak znehodnoceny. Náv?t?vníci sm??ující mimo turisticky frekventované oblasti by si m?li dop?edu opat?it bankovky men?ích hodnot. Cestovní ?eky vystavené v USD a ve?keré mezinárodní platební karty jsou akceptovány v?t?ími hotely a n?kterými obchody, n?které si ú?tují p?irá?ku p?i platb? kartou. Bankomaty naleznete skoro v?ude, nelze v?ak na n? spoléhat, nejlépe je vyu?ít bankomaty Lippo Bank nebo BCA. Klient?m doporu?ujeme, aby si p?ivezli dostate?nou hotovost v USD. Doporu?uje se nebrat natr?ené peníze, nikdo je nebude chtít vzít zp?t. Ceny základních potravin jsou srovnatelné s cenami v ?R.

Spropitné

Spropitné není v Indonésii obvyklé, nicmén? malé spropitné p?i placení bude velmi uvítáno (cca 2 000 - 4 000 IDR). V luxusních hotelích a restauracích je spropitné zpravidla p?ipo?ítáno automaticky k cen? (cca 10%). M?li byste po?ítat se spropitným pro najaté ?idi?e a pr?vodce, zdvo?ilé je zanechat malý pen??ní dar p?i ukon?ení náv?t?vy me?ity / chrámu nebo svatyn?.

Nákupy

Ve velkých m?stech jsou supermarkety, nákupní centra a obchodní domy s pevn? stanovenými cenami. Tyto obchody jsou otev?eny od 09:00 do 21:00 od pond?lí do soboty a n?které mají otev?eno i v ned?li dopoledne. V Indonésii m??ete také nakoupit rozmanité ru?n? vyráb?né um?lecké p?edm?ty. Typickým a oblíbeným zbo?ím jsou ru?n? tkané látky, kabely, klobouky, cigaretová pouzdra, dózy, ubrusy. Ty jsou ?asto protkávané zlatou nebo st?íbrnou nití (Sumatra, Bali), dále tradi?ní indonéské batikované látky s nepravidelným vzorem, ru?n? malované látky, výrobky ze st?íbra (Yogyakarta, Bali), moderní i tradi?ní malby, vy?ezávané p?edm?ty, so?ky, výrobky z rohoviny a hadí k??e. Smlouvání p?i nákupech je b??nou zále?itostí, m?lo by v?ak probíhat s úsm?vem a musí být bráno spí?e jako spole?enský rozhovor ne? zále?itost ?ivota a smrti.

Ú?ední hodiny
Banky: Po-Pá 08:00-16:00. Po?ta: Po-Pá 08:00-15:00, So 08:00-13:00 (pohled do ?R – 6400 IDR, dopis do ?R – od 12800 IDR). Ú?ady: Po-Pá 08:00-15:00, Pá 08:00-11:30, 13:30-15:00, So 08:00-12:00.

Telefony a Internet
Na v?t?in? území Indonésie je rozvinutá síť n?kolika mobilních operátor?, roaming s ?eskými operátory je bezproblémový. P?i del?ím pobytu doporu?ujeme zakoupení místní sim karty, ale ov??te si, kde v?ude má místní operátor pokrytí signálem. Ceny se pohybují od 100 000 IDR. P?ímé telefonické spojení do Evropy je mo?né z hotel?, po?ty a kancelá?í telekomu (kantor telkom), které jsou zpravidla otev?eny 24 hodin denn? a jsou ?asto vybaveny i faxem. Telefonáty je také mo?no uskute?nit z telefonních budek Telkom na ulici (modré - na mince, ?edé - na magnetické a ?ipové karty). D?íve ne? uskute?níte telefonát do zahrani?í, zjist?te si telefonní tarify (zejména v hotelech). Sazby mohou být velmi vysoké, naskakují po n?kolika tónech a ?asto ke spojení v?bec nedojde. Internet je dostupný v turistických oblastech a v?t?ích m?stech od 4 000 IDR za hodinu. Mo?né je také p?ipojit vá? notebook v ka?dém dobrém hotelu bu? modemem nebo místní sítí. Pro p?ipojení k internetu si lze také zakoupit p?edplacenou kartu nebo vyu?ít celostátního ?ísla Telkomselu, kdy p?ipojení je zdarma a platíte pouze telefonní spojení cca 500 IDR za minutu (v hotelech).

D?le?itá telefonní ?ísla
Hasi?i: 113
Policie: 110
Ambulance: 118, 119

Oble?ení
Po?así po celý rok si vy?aduje lehké oble?ení. Pro cesty do horských oblastí a vý?ek nad 3000 m, kde jsou dny teplé, ale rána a noci mohou být velmi chladné, je nutné mít sebou teplé vrstvené oble?ení, svetr a teplou bundu. V p?ípad? náv?t?vy v období monzunových de?ť? je nezbytnou sou?ástí vybavení de?tník nebo plá?t?nka. Zabalte si také klobouk proti slunci, slune?ní brýle, opalovací krém a repelent. Nezapome?te toaletní pot?eby a osobní léky. Ženy by nem?ly mít na sob? krátké ?ortky nebo ?aty. Decentní oble?ení se vy?aduje v nábo?enských areálech. P?i vstupu do jakékoliv svatyn? si zujte boty a pono?ky, ramena a kolena musejí být kryty od?vem. Ignorování t?chto pravidel bude vá?nou kulturní a nábo?enskou urá?kou a u zbo?ných obyvatel vzbudí velké pohor?ení.

Zdraví
Léka?ská pé?e v Indonésii je celkov? na nízké úrovni a nemocnice odpovídající evropskému standardu lze nalézt jen v nejv?t?ích m?stech. Kvalitní státní nemocnice neexistují (hygienické podmínky a vybavení ve státních nemocnicích jsou velmi problematické), v p?ípad? pot?eby je lep?í vyhledat soukromého léka?e nebo nav?tívit soukromou nemocnici. V?echny poplatky je nutné uhradit v hotovosti ihned po o?et?ení, ceny ve srovnání s ?R jsou vy??í. Doporu?ujeme v?em turist?m zdravotní p?ipoji?t?ní, které si mohou zakoupit v na?í kancelá?i (poji?t?ní by m?lo krýt i drahou záchrannou leteckou slu?bu). Dále doporu?ujeme dbát na základní hygienická pravidla. Pít pouze balenou vodu, stravovat se v za?ízeních od st?ední cenové úrovn? vý?e, ovoce a zeleninu p?ed po?itím omýt tekoucí vodou. P?i plánované dlouhodobé náv?t?v? v odlehlých oblastech doporu?ujeme o?kování proti ?loutence (A, B), tyfu a tetanu. Bli??í informace naleznete také na www.domuvezdravi.cz. P?i styku se zví?aty hrozí zvý?ené riziko nákazy vzteklinou (zvlá?t? ve ve?erních hodinách). V nep?ehledném terénu (mimo horské oblasti) je nutno mít na pam?ti mo?nost u?tknutí jedovatými hady. V n?kterých oblastech je mo?ný výskyt malárie a komár? p?ená?ejících hore?ku dengue.

Stravování
Jídla a nápoje jsou v mezinárodních hotelech pom?rn? drahé. Existuje zde v?ak celá ?ada dobrých místních restaurací na slu?né hygienické úrovni, které podávají jídla srovnatelné kvality za mnohem ni??í ceny. P?ipravují se zde r?zné pokrmy, které jsou podobné ?ínské kuchyni, v n?kterých oblastech jsou siln? ko?en?né. Tradi?ním jídlem je Nasi Goreng podobné na?emu rizotu a podávané s r?znými druhy masa a typickými krekry. Ve v?t?ích m?stech pak naleznete restaurace s tradi?ní ?ínskou, thajskou, indickou a mezinárodní kuchyní. Standardní menu v dobré restauraci po?ídíte okolo 15 000 - 30 000 IDR. Pro stravování v Indonésii platí podobné zásady jako jinde v Asii, je t?eba vybírat si ke stravování na pohled ?istá místa. Nejobecn?j?í pravidlo je, ?e kde jí mnoho lidí, tam bude strava chutná a relativn? bezpe?ná. Malé restaurace kolem silnic v?ak z hygienických d?vod? nedoporu?ujeme, dají se zde v?ak zakoupit r?zné balené potraviny a ?erstvé ovoce. Ovoce nebo syrová zelenina by m?ly být p?ed konzumací upraveny, abyste se vyhnuli st?evním potí?ím. Je nutné dbát na pitný re?im, tj. pít ?asto a hodn?. Doporu?uje se pít vodu ?i jiné nápoje dodávané v plastikových lahvích ?i krabicích.

Velvyslanectví ?R
Embassy of the Czech Republic
Jalan Gereja Theresia No. 20, Menteng, Jakarta Pusat, P.O.Box 1319, Jakarta 10350
Tel.: +62 213904075, Fax: +62 213904078, Email: jakarta@embassy.mzv.cz
Honorární konzulát - Surabaya
Wisma Dharmala Surabaya, 2nd Floor, suite 5, Jalan Panglima Sudirman 101-103, Surabaya 60271
Tel.: +62 315482710, Fax: +62 315482709, Email: surabaya@honorary.mzv.cz
Honorární konzulát - Bali
Jalan Pengembak 17, Sanur - Bali 80228
Tel.: +62 361286465, Fax: +62 361286408, Email: bali@embassy.mzv.cz
Honorární konzulát - Makassar
Jl. Hertasning Raya No. 54, South Sulawesi, Makassar 90231
Tel.: +62 411861798, Fax: +62 411441224, Email: makassar@honorary.mzv.cz

D?le?ité informace

Celková situace v Indonésii se v posledních m?sících stabilizovala a zem? se díky své historii, památkám a p?írod? stává stále oblíben?j?ím cílem zahrani?ních turist?. Bezpe?nostní situace v zemi se zlep?ila, nicmén? rizikem nepokoj? a násilností je posti?eno n?kolik provincií (Severní Sulawesi, Moluky, Severní Sumatra, Irian Jaya, Západní Timor). Dodr?ujte základní bezpe?nostní pravidla: neukazujte obsah pen??enky, nenoste ve?keré finan?ní prost?edky na jednom míst?, v no?ních hodinách se vyhýbejte neosv?tleným ulicím, vyu?ívejte bezpe?nostních schránek v hotelích, nenechávejte zavazadla bez dozoru. Doporu?ujeme si po?ídit (p?ed p?íjezdem do zem?) fotokopii cestovního dokladu, letenek a cestovních ?ek?. P?ed cestou je nezbytné uzav?ít komplexní poji?t?ní ke krytí p?ípadných výloh spojených s léka?ským o?et?ením nebo ztrátou zavazadel. Také je t?eba po?ítat s tím, ?e drobná i velká korupce jsou v zemi ka?dodenní realitou. V praxi to znamená, ?e hlavním d?vodem r?zných ne?ekaných potí?í s ú?edníky ?i policisty, ale n?kdy i státními "dodavateli" (nap?. slu?eb) m??e být touha po úplatku. Neznamená to, ?e je t?mto implicitním ?i explicitním po?adavk?m v?dy nutné vyhov?t, n?kdy sta?í trochu trp?livosti a neústupnosti, jindy je prakti?t?j?í vy?e?it problém skromným "spropitným".

Na?e spole?nost nenese ?ádnou odpov?dnost za zran?ní s následkem smrti, k n?mu? dojde v pr?b?hu cesty. Rovn?? si vyhrazujeme právo m?nit, upravit nebo p?ecenit n?který itinerá? v d?sledku nep?edvídaných okolností le?ících mimo sféru na?eho vlivu, nap?. v p?ípad? trek? do zakázaných oblastí, zru?ení plánovaných let?, nep?íznivých pov?trnostních podmínek nebo jiných zm?n.