Výjezdová turistika | Indonésie | Nejnav?t?vovan?j?í místa

Nejnav?t?vovan?j?í místa

Indonésie

Bali

Bali - zá?ivá perla ve t?pytícím se smaragdovém mo?i, magický a mystický ostrov boh? okouzluje náv?t?vníky ji? celá staletí. Jeho malebnost tém?? vyvolává dojem namalované kulisy - rý?ová polí?ka na úbo?ích p?ipomínající ob?í schody, vulkány ty?ící se do mrak?, tropické lesy p?ekypující bujnou vegetací, zlaté plá?e omývané teplými vodami Indického oceánu. Náv?t?vníci tak mohou obdivovat jeden z nejkrásn?j?ích ostrov? na sv?t? a zárove? být sv?dky nejr?zn?j?ích nábo?enských ob?ad? a folklorních kulturních slavností. Plným právem p?id?lil tomuto ostrovu novodobý turismus p?ídomek “ráj”. Jazyk domorodých obyvatel nakonec slovo “ráj” ani nezná.

Irian Jaya

Papua je jednou z posledních divo?in na sv?t?. Má spole?né území s Papuou Novou Guineou a obyvatelé obou zemí jsou si etnicky i kulturn? velmi podobní. P?íroda je zde velmi drsná a r?znorodá - od vysokých hor s vrcholy trvale pokrytými sn?hem a? po ba?iny zarostlé mangrovníky. Najdete zde fantastickou pralesní scenérii, bohatou faunu, rovníkové ledovce i velké trekingové mo?nosti. Za zmínku stojí Baliem Valley s jedine?nou kulturou a po?etnými trekingovými trasami. Zá?itkem je výlet lodí po jeze?e Sentani nebo potáp?ní u Kota Biak. V ?ádném p?ípad? nepodce?ujte rozlohu Papuy a mno?ství ?asu i pen?z pot?ebných k jejímu poznání. Mezi nejv?t?ími m?sty neexistují silnice a lod? jsou pomalé a jezdí nepravideln?. Jedinou mo?ností je ?asto pouze letecká doprava. V?len?ní do Indonésie, migrace obyvatel, intenzivní t??ba d?eva a nerostných surovin se domorodým Papuánc?m nelíbí. Místní partyzánské jednotky vedou u? 30 let boj za nezávislost Papuy. Nezapome?te, ?e k cest? do n?kterých oblastí budete pot?ebovat povolení od místní policejní stanice, které vám rádi za?ídíme.

Jáva

Nejrozvinut?j?í a nejhust?ji obydlený ostrov indonéského souostroví vykazuje v?echny typické znaky asijské spole?nosti za?ívající rychlý rozvoj - na jedné stran? velké bohatství a na druhé stejn? velká chudoba, nádherná krajina a ?pinavá m?sta, poklidné venkovské scenérie a ru?né ulice s dopravními zácpami. Jáva je domovem 70 % obyvatel Indonésie z celkového po?tu 240 milion? a je tak kulturním a politickým srdcem zem?. Hinduisticko-buddhistické impérium dosáhlo svého vrcholu práv? na Jáv? a zanechalo po sob? takové architektonické skvosty, jakými jsou chrámy Borobudur a Prambanan. Turisticky zajímavými m?sty z hlediska historických památek jsou Yogyakarta a Solo, zatímco Jakarta, Surabaya a Bandung se pomalu m?ní v moderní centra obchodu a zábavy.

Jakarta
Hlavní m?sto Indonésie, rychle rostoucí a ne moc vzhledné, navzdory místním ekonomickým problém?m v roce 1998 zaznamenává od roku 1999 nár?st po?tu turist?. P?isp?la k tomu i devalvace indonéské rupie a volný pohyblivý kurz v??i americkému dolaru, co? umo??uje turist?m výhodné nákupy r?zného atraktivního zbo?í. Z památek m??e zaujmout me?ita Istiglal, nejv?t?í v Asii, a Sukarn?v památník Monas.

Západní Jáva
Nádherná krajina, chladný osv??ující vzduch, uklid?ující a neusp?chané tempo, nebo naopak pob?e?ní oblasti plné ?ivota a vzru?ující podívané. Západní pob?e?í nabízí mimo jiné náv?t?vu neblaze proslulého vulkánu Krakatau, na ji?ním skalnatém pob?e?í omývaném Indickým oceánem stojí za náv?t?vu rybá?ská vesnice Pelabuhan Ratu s mo?skými specialitami a Pangandaran s vynikajícími podmínkami pro surfování. Hlavní m?sto Bandung je t?etím nejv?t?ím m?stem Jávy. Dnes je to významné kulturní, pr?myslové a obchodní centrum, v koloniální dob? nazývané Pa?í? Jávy. Le?í na náhorní plo?in? hor Parahyangan, má p?íjemné klima a je tradi?ní zastávkou turist? p?i cest? nap?í? Jávou.

Banten
Oblast Banten, d?íve integrální sou?ást Západní Jávy, dosáhla vy??í autonomie vyhlá?ením nové provincie Banten. Vytvo?ení nové provincie bylo provázeno velkou turistickou kampaní. Tzv. sedm div? bantenské oblasti zahrnuje národní park Ujon Kulon, starobylý palác, pob?e?í Krakatau, pr?liv Sunda, ostrov Sanghyang, ostrov Sebesi a domorodý kmen Badui se svým p?vodním zp?sobem ?ivota a tradicemi. K dal?ím atrakcím pat?í ostrov Panaitan - ráj surfa?? a rezervace Pemerayan - ideální místo pro jachta?e a rybá?e.

Východní Jáva
Pozorování východu slunce nad kou?em zahaleným okrajem kráteru hory Bromo (2392 m) je jedním z nezapomenutelných zá?itk? p?i náv?t?v? Indonésie. I kdy? je vulkán Bromo nejznám?j?í atrakcí Východní Jávy, existuje zde spousta dal?ích ú?asných míst, která stojí za bli??í poznání. Východní Jáva je rájem nekonven?ních cestovatel? a t?ch, kdo obdivují historické památky a krásné p?írodní scenérie. Geograficky a historicky lze provincii rozd?lit do t?í region?: severní pob?e?í (v?etn? ostrovu Madura), údolí ?eky Brantas a východní hory s p?sobivými vulkány a p?írodními rezervacemi s ohromující scenérií.

Yogyakarta
Se stále fungujícím královským palácem uprost?ed m?sta, okolními horami, úctu vzbuzujícími chrámy roztrou?enými po okolních planinách a vzkvétající um?leckou komunitou je Yogyakarta bezpochyby kulturním centrem Jávy. Sídlem Univerzity Gadjah Mada a p?ední indonéské akademie múzických um?ní. Pomalé tempo a kompaktnost tohoto ryze javánského m?sta vybízí k poznávání prost?ednictvím p??ích procházek.

Kalimantan / Borneo

Z?stává zatím daleko za infrastrukturou Jávy a dal?ími hust?ji osídlenými provinciemi Indonésie. Nachází se v ji?ní indonéské ?ásti Bornea a je snadno p?ístupný letecky z Jakarty nebo Singapuru. Pokud ov?em o?ekáváte, ?e spat?íte polonahé a potetované Dajáky vykra?ující si po ulicích Balikpapanu nebo Pontianaku, budete zklamáni. První, co upoutá va?i pozornost v Kalimantanu, který zabírá dv? t?etiny ji?ní ?ásti ostrova Borneo, budou rafinérie a d?eva?ské závody. T??a?ský pr?mysl u? pronikl hluboko na území p?vodní d?ungle, srovnává ji se zemí alarmujícím tempem, zne?i?ťuje ?eky a zanechává domorodé kultury naru?ené sociálními a ekonomickými vlivy moderního sv?ta. Za své tak berou p?vodní p?edstavy o Borneu získané na základ? zku?eností prvních evropských cestovatel? popisujících Borneo jako zemi lovc? lebek s potetovanými hlavami a exotické divoké zv??e. Poznávací cestu po Borneu je nejlépe zahájit ze Samarindy fascinující plavbou po ?ece do vesnic Tanjung Isuy, Muara Muntai, Melak a Long Iram. Stovky kalimantanských ?ek hrají d?le?itou úlohu nejen v obchodních, ale i turistických aktivitách. Banjarmasin, tzv. indonéské Benátky s plovoucí trhem se projí?dí na pronajatých motorových kánoích. Turisté také podnikají výlety lodí do centra Kalimantanu za Dajáky ?ijícími v centrální ?ásti d?ungle. Národní park Tanjung Puting v centrálním Kalimantanu má pestrou floru a ?ije zde spousta druh? zv??e, jako jsou krokodýli, medv?di, divoké ko?ky, opice v?etn? vzácných orangutan?, delfíni. Rovníkové ?í?ní m?sto Pontianak na západ? Kalimantanu je obzvlá?ť kouzelné p?i západu slunce. Vyu?ijte ?í?ních kanál? k plavb? a prohlídce m?sta a nasajte jedine?nou ?ínsko-indonéskou atmosféru. Ve?er se na rozviklaných d?ev?ných chodnících podél ji?ního b?ehu ?eky tísní davy mladých lidí pou?t?jící obrovské papírové draky. K významných historickým památkám pat?í d?ev?ná královská me?ita Abdurrakham, zajímavé jsou jávské a sulawéské ?kunery v p?ístavu Pinisi. U nedalekého Pasir Panjangu m??ete nav?tívit zatím nedot?ené plá?e a podniknout výlet lodí na ostrovy Kapua.

Lombok

Je mén? rozvinutý ne? Bali a turismus zde není tak v?udyp?ítomný jako na Bali. Zdej?í mohutné sopky v?etn? posvátné sopky Rinjani (3 726 m), rozmanitá krajina, k?i?ťálov? ?isté mo?e s korálovými útesy a bílé píse?né plá?e v?ak nabízejí nezapomenutelné zá?itky. K turistickým atrakcím pat?í také vodní palác Mayura, jeden z nejv?t?ích indonéských chrám? Pura Meru a obrovská tr?nice Sweta.

Maluku

Tisícovka ostrov? Maluku byla v historii proslulými ostrovy ko?ení p?itahujícími indické, ?ínské, arabské a pozd?ji i evropské obchodníky, kte?í p?icházeli hledat h?ebí?ek a mu?kát rostoucí pouze zde a nikde jinde. Dnes tyto ostrovy roztrou?ené na obrovské plo?e oceánu nabízejí tropickou scenérii polynéského typu s exotickým ptactvem, starobylými pevnostmi, p?vabnými vesnicemi a panenskými plá?emi omývanými pr?zra?nými vodami vhodnými pro ?norchlování a potáp?ní. V?t?ina turist? sm??uje na Ambon, Bandas a Ternate jako výchozí body pro cestu na mno?ství malinkých ostr?vk? daleko od turistického ruchu. Ostrov Ambon byl v letech 1998 a 1999 zmítám násilnostmi, desítky tisíc uprchlík? jej opustily a z turistického ?et?zce na ?as vypadl. Dohoda uzav?ená v roce 2002 p?inesla uklidn?ní, ale bude je?t? n?jakou dobu trvat, ne? se rána úpln? zacelí. K prozkoumání ostrov? budete pot?ebovat alespo? p?t týdn?, pokud budete cestovat lodí, a nejmén? t?i týdny p?i cestování letadlem.

Nusa Tenggara

Flores
Ostrovy kv?tin - krásná a poklidná ?ást Indonésie. Naleznete zde ?isté plá?e, d?ungli, sopky, vesni?any ovládající dokonale tkalcovské ?emeslo a domorodé kmeny ?ijící tradi?ním zp?sobem ?ivota nem?nícím se po celá staletí. Vesnice Nggela, Wolojita a Jopu na Flores jsou proslulé svými krásnými sarongy a ?átky ikat. Tradi?ní velrybá?ská vesnice Lamalera na ostrov? Alor východn? od Flores je fascinujícím místem, kde m??ete pozorovat rybá?e vyráb?jící harpuny. Místní obyvatelé jsou na velrybách existen?n? závislí a rybá?i jsou proto osvobozeni od dodr?ování mezinárodního zákazu lovu velryb. Nejv?t?í zajímavostí Nusa Tenggara jsou trojbarevná jezera Kelimutu. Vody t?í vulkanických kráter? mají podivuhodný zvyk m?nit svou barvu. V nedávné dob? m?ly barvu tyrkysovou, olivovou a ?ernou, p?ed n?kolika lety zelenomodrou, ka?tanov? hn?dou a ?ernou. Barvy se m?ní z?ejm? v d?sledku rozpou?t?ní r?zných druh? minerál? v jednotlivých jezerech. Místní legenda praví, ?e do jezera vstupují du?e zem?elých. Du?e mladých lidí prý p?icházejí do teplej?ího zeleného jezera, du?e starých lidí do mlé?n? zabarveného tyrkysového jezera a du?e zlod?j? a vrah? do jezera ?erného. Jediná chvíle, kdy lze spat?it hladiny jezer z okraje kráteru ve vý?ce 1600 m, je p?ed úsvitem, d?íve ne? jsou zahaleny mraky. Turisté, kte?í se pro tento 13 km dlouhý výlet rozhodnou, mohou jít p??ky z vesnice Moni, stopnout si nákla?ák nebo pronajmout d?íp. Pokud vás n?kdo láká, ať si p?j?íte kon?, p?esv?d?ete se nejd?íve, zda to není n?jaká vyslou?ilá herka a ujist?te se, ?e bude mít sedlo.

Komodo & Rinca
Tyto dva malé ostrovy vt?snané mezi Flores a Sumbawu ve východní ?ásti Nusa Tenggara jsou známé díky svým ?ty?nohým obyvatel?m - zdánliv? nemotorným komodským drak?m. Jedná se o varana komodského, nejv?t?ího je?t?ra na sv?t?. Od malých je?t?rek o hmotnosti 20 g se postupn? prom?ní v monstra vá?ící kolem 150 kg. Mén? p?ecitliv?lí náv?t?vníci mohou pozorovat organizované krmení je?t?r? nebo se vydat na výlet po jejich stopách. Komodo je hornatým a nep?íli? obydleným ostrovem. Ostrov Rinca je mnohem ?iv?j?í, sv?j domov zde má n?kolik kolonií opic, divocí vodní buvoli, jeleni, divocí krocani a orli. Trajekty na Komodo plují ze Sape na Sumbaw? a Labhuanbaja na Flores. Pokud budete chtít nav?tívit Komodo, budete muset cestovat z Bali nebo Flores, ze Sape je to pon?kud obtí?n?j?í. Trajekt plující mezi Sumbawou a Flores ji? na Komodu nezastavuje.

Sumbawa
Muslimský ostrov s hornatou krajinou, kterému dominuje 3000 m vysoká sopka Gunung Tambora. V blízkosti se nachází dv? barevná kráterová jezera. V Sumbawa Besar pak sultánský palác a velké tr?i?t?.

Sumatra

Sumatra je tropickou oblastí se v?ím v?udy. S ?ekami p?ipomínajícími Amazonku lín? proudícími pod klenbou p?írodních de?tných prales? a bahnitými ústími porostlými mangrovníky, ?havým vnitrozemím, oslniv? barevnou florou, tajuplnou exotickou faunou. Je to ostrov etnických, kulturních a topografických rozmanitostí. Chcete-li Sumatru alespo? tro?ku poznat, budete na cestování pot?ebovat alespo? ?trnáct dní. Její rozlehlé území nabízí krom? p?írodních krás i ?adu zajímavých historických památek. Na severovýchodním konci ostrova, n?kolik hodin jízdy z hlavního m?sta severní Sumatry Medanu sm?rem na západ, stojí za náv?t?vu Samosir, ostrov uprost?ed jezera Toba, domov p?vodních obyvatel Batak?. Zatímco první zprávy popisovaly Bataky jako primitivy se sklonem pojídat své nep?átele, jedná se ve skute?nosti o kultivované, ?emesln? zru?né zem?d?lce, pou?ívající kalendá? a kosmologické texty psané indickou abecedou. Sm?rem na jih nedaleko mo?ského p?ístavu Padang se nachází horské m?ste?ko Bukittinggi obklopené vulkány a pr?zra?nými hlubokými jezery. Žijí zde jedni z nejp?átel?t?j?ích lidí, jaké m??ete na svých cestách potkat. K nejkrásn?j?ím jezer?m pat?í Maninjau nabízející krásné koupání, okolí p?ipomíná svou p?írodní scenérií film Pán prsten?. Za shlédnutí stojí starobylá vesnice Pariangan a m?sto Payaruyung, kde se nachází jedna z nejúchvatn?j?ích staveb v Indonésii. P?vodn? budova královského soudu, nyní muzeum pozoruhodné obrovskou deseti stup?ovou st?echou. Milovníci exotické zv??e mohou nav?tívit národní park Gunung Leuser.

Lampung
Svými pustými plá?emi s bílým pískem, panenskými lesy, nádhernými jezery, divokou zv??í a sportovními mo?nostmi je Lampung ideálním místem k objevování nových míst. A hlavn? tu není ?iroko daleko ?ádný turista v dohledu.

Východní Indonésie

Ostrovy na východ od ostrova Bali a Lombok a? k ostrov?m Ambon a Papua pat?í k nejvzdálen?j?ím a nejvíce fascinujícím míst?m na sv?t?. Od rybá?ských komunit v Sulawesi a? po kmeny ?ijící izolovan? na úpatích ledovc? na Papue. Je to oblast Indonésie, která zatím mnoho náv?t?vník? nespat?ila a má i v dne?ní dob? co nabídnout turist?m vyhledávajícím dobrodru?ství.

Severní Sulawesi / Celebes
Prosperující m?sto Manado v Severním Sulawesi je od 80. let vyhlá?enou branou k fantastickým korálovým útes?m nedaleko pob?e?í Pulau Bunakenu. I kdy? v jeho m?lkých vodách byla ji? spousta korál? zni?ena bezohlednou lodní dopravou, ty nejblí?e u pob?e?í, k nim? se dá doplout, z?staly neporu?eny. Manado si tak m??e p?stovat obraz sv?tové potáp??ské Mekky. Manado s Pulau Bunakenem spojuje trajekt (jezdí denn? krom? ned?le). M??ete si také pronajmout kánoi z vydlabaného kmene nebo malý motorový ?lun a dopravit se k odlehlej?ím útes?m v blízkosti ostrov? Manado Tua, Pulau Siladen a Pulau Mantehage. Na?t?stí jediné povyra?ení zde není pouze na mo?i. Samotné m?sto Manado je fascinující sm?sicí indonéské, filipínské a ji?ní kalifornské kultury, nabízí zajímavou místní kuchyni (odvá?livci mohou ochutnat i sma?enou lesní krysu), v okolí pak m??ete obdivovat na pohled velmi p?sobivé vulkány.

Centrální Sulawesi / Celebes
I kdy? je turistický pr?mysl Centrálního Sulawesi teprve v plenkách, jeho potenciál dále se rozvíjet je obrovský. Krom? barvité kultury nabízí provincie ú?asné p?írodní scenérie. Tato relativn? neznámá oblast je domovem nes?etných vzácných ?ivo?i?ných druhu, jako je nap?. pták maleo, bizon anoa, ?erná opice ?i divoké indonéské prase babi rusa.

Ji?ní Sulawesi / Celebes
Ji?ní Sulawesi tvo?í jihozápadní “nohu” jednoho z nejpodivn?ji tvarovaných ostrov? na sv?t?. Náv?t?vníci mohou obdivovat pestrou krajinu s d?unglí, terasovitá rý?ová pole, kávovníkové plantá?e, vápencové útvary s vyhloubenými jeskyn?mi. Hlavní m?sto Makasar (Ujung Pandang) je u? po celá staletí bránou do východní Indonésie a k proslulým Spice Islands (ostrov?m ko?ení). Zdej?í pevnost je významná historická památka království Gowa spojená s bojovnými sultány, kte?í vedli nelítostné boje o uhájení obchodu s ko?ením p?ed cizími vet?elci. Nejvíce turist? sm??uje do krásné hornaté oblasti Tana Toraja a v?t?inu z nich si p?itáhne m?ste?ko Rantepao. Zdej?í rý?ová pole, prase?í farmy a vodní buvoli poutají pozornost turist? díky místním tradi?ním ob?ad?m. Nejd?le?it?j?ími torajskými ob?ady jsou ty, které se týkají posílání zem?elých osob na onen sv?t. Bez ?ádného poh?ebního ceremoniálu by du?e zem?elého p?inesla jeho rodin? ne?t?stí. Poh?eb trvá i n?kolik dn? a vyst?ídají se na n?m stovky host? a ob?tují se desítky buvol?. Hodování, tanec a zp?v mohou být dopln?ny kohoutími nebo buvolími zápasy. Pokud jste na ob?ad pozváni, musíte se vhodn? obléci, p?inést a rozdat dárky a neusednout si na místo vyhrazené host?m a ?len?m rodiny zem?elého. Po?izovat si fotografie je dovoleno, ale s mírou. Nejlep?ím obdobím k náv?t?v? Rantepaa je b?ezen a? kv?ten, i kdy? v?t?ina ob?ad? se koná v tzv. “party sezón?” trvající od ?ervence do zá?í. Vrcholem sezóny je ?ervenec a srpen.