Výjezdová turistika | Indonésie | Historie

Historie

Indonésie

P?edpokládá se, ?e první obyvatelé indonéských ostrov? pocházeli z Indie nebo Barmy. V roce 1890 byly na Jáv? objeveny kosterní poz?statky tzv. “Javánského ?lov?ka”, jejich? stá?í bylo odhadnuto tém?? na milion let. Trvalé osídlení dne?ní Indonésie je ?asováno do období kolem 3000 let p?ed n.l., kdy zde p?icházeli migranti z ji?ní ?íny a jihovýchodní Asie.
První migranti z Indie p?i?li do Indonésie na po?átku na?eho letopo?tu. Do konce 7. století vyrostla na Sumat?e mocná buddhistická ?í?e Srivijaya ovládající v té dob? celou oblast jihovýchodní Asie. Na Jáv? vznikala hinduistické království, jako Mataram v 7. století nebo Cailendra v 8. století. Království Srivijaya se rozpadlo koncem 13. století, kdy moc p?evzalo království Majapahit. To roz?í?ilo svou moc a? k severními Vietnamu a Filipínám.
Od 14. století za?ali do Indonésie pronikat Arabové a ?í?it zde islám. Centrem muslimského impéria se stala Melaka na Malajském poloostrov?. Významným islámským m?stem byl i Demak na Jáv?, odkud se Islám roz?í?il i na Sulawesi, Borneo a na p?ilehlé ostrovy. Arabský vliv byl po?átkem 16. století naru?en p?íchodem Portugalc?. Ty za?ali od roku 1596 vytla?ovat Holan?ani a Portugalsku nakonec z?stalo pouze území Východního Timoru. Indonésie se stala nejvýznamn?j?í holandskou kolonií a holandská Východoindická spole?nost zalo?ená v Batavii (dne?ní Jakarta) v roce 1602 zcela ovládala sv?tový obchod s ko?ením a? do poloviny 18. století a ovliv?ovala celkový chod Indonésie.
V pr?b?hu 19. století do?lo k n?kolika povstáním proti holandské nadvlád?. Byla v?ak neúsp??ná a v d?sledku toho se po?átkem 20. století za?alo stále siln?ji prosazovat nacionalistické hnutí. Vznikaly nové strany a organizace usilující o nezávislost Indonésie. B?hem 2. sv?tové války obsadili Indonésii Japonci. Po ukon?ení války se u? Holandsku koloniální nadvládu obnovit nepoda?ilo.
V roce 1945 byla vytvo?ena Indonéská republika a v roce 1949 byla mezinárodn? uznána její nezávislost. Prvním prezidentem se stal v roce 1945 Ahmed Sukarno, zakladatel Nacionální strany Indonésie. Vládl do roku 1965, kdy se jej sna?ila svrhnout indonéská komunistická strana. Do?lo k vojenskému pu?i a prezident byl p?inucen p?edat moc do rukou generála Suharta. Ten se stal v roce 1967 prezidentem a zavedl v zemi tuhý vojensko-politický re?im. Indonésie se dostala do mezinárodní politické izolace, k ?emu? p?isp?lo i násilné obsazení Východního Timoru v roce 1975. Mezinárodní izolace se v?ak ?asem stala pro zemi neúnosnou a generál Suharto musel svou politiku zm?nit, zahájil spolupráci s okolními zem?mi a na po?átku 80. let se rozhodl otev?ít svou zemi cestovnímu ruchu. Indonésie tak za?ívá ekonomický boom a ?adí se k ostatním tzv. “asijským tygr?m”.
V d?sledku asijské ekonomické krize v letech 1997-1998 je ot?eseno i indonéské hospodá?ství, situace v zemi se destabilizuje. Dochází k nepokoj?m, sílí nacionalistické hnutí, roste aktivita islámských teroristických skupin. V roce 2001 je ji? pozice generála Suharta neudr?itelná a v prezidentských volbách vít?zí ?ena Megawati Sukarnoputri, jejím zástupcem se stává Hamzah Haz, v?dce koalice islámských stran. Vláda nové prezidentky p?inesla zemi sociální stabilitu a nový ekonomický r?st. V roce 2002 získává Východní Timor nezávislost a stává se samostatným státem. Dal?í prezidentské volby se budou konat v roce 2006.