Výjezdová turistika | Indie | Základní informace

Základní informace

Indická hymna
Indie

Subkontinent Indie le?í na jihu Asie mezi Pákistánem, ?ínou a Nepálem. Na severu hrani?í s nejvy??ím sv?tovým poho?ím, jeho? úpatí a údolí zaujímají v?t?inu území 26 stát? Indie. Více na jih se nacházejí náhorní plo?iny, tropické de?tné lesy a píse?né pou?t? lemované palmovými plá?emi. Indické hory umo??ují provozovat vysokohorské ly?ování (s dopravou vrtulníkem na vrchol hory), vodní sporty, trekking a horolezectví. Indické plá?e lákají k dlouhému slun?ní, leno?ení, nebo ty aktivn?j?í k potáp?ní. Dobrodruzi a milovníci divoké p?írody budou nad?eni d?unglemi a tropickými lesy plnými zv??e a exotických rostlin.

Plný název zem?:
Republic of India (Bhárat Ganrad?ja).
Rozloha:
3 287 263 km2
Po?et obyvatel: 1 189 172 906 (?erven 2011)
Slo?ení obyvatelstva:
Indie je mnohonárodnostní stát. Nejv?t?í je indoárijská skupina (72% - Hindustánci, Bengálci, Gud?aráthové, Pa?d?ábci, Uríjci, Maráthové aj.), následuje drávidská (25% - Tamilové, Telugové a Kannadové, Malajámci aj.), dále Mundové a horské skupiny v Himálaji. 
Jazyk:
v Indii se mluví mnoha jazyky, a práv? proto je anglický jazyk i po 40 letech nezávislosti na Velké Británii hlavním ú?edním jazykem. Oficiáln? zaznamenaných jazyk? je v Indii 18 a d?lí se do 6 skupin. Národním jazykem je prohlá?ena hind?tina (ovládá ji p?es 30 % obyvatelstva), roz?í?enými jazyky jsou také bengál?tina a urd?tina. Mimo n? indická ústava uznává dal?ích 15 místních jazyk?: ásamský, dogri, gud?arátský, kannandský, ka?mírský, konkánský, malajálamský, manipurský, maráthský, oríjský, pand?ábský, sanskrt, sindhský, tamilský a telugský.
Nábo?enství:
hinduismus 730 milion? obyvatel (81%), islám 104 milion? obyvatel (11%), k?esťanství 23 milion? obyvatel, sikhismus 19 milion? obyvatel, buddhismus 7 milion? obyvatel, d?inismus 4 miliony obyvatel.
Vláda:
federativní republika.
Hymna: pro p?ehrání klikn?te zde.

Mimo turistických aktivit nabízíme zprost?edkování a zaji?ťování následujících obchodních slu?eb p?ímo v Indii:

·         objednávky r?zných druh? zbo?í
·    
    vytipování potenciálních obchodních partner?
·         vytipování potenciálních dodavatel? zbo?í
·         zaji?t?ní a zaslání po?adovaných vzork? zbo?í
·        
zaji?t?ní a kontrola carga
·        
p?ipravení obchodních jednání a zaji?t?ní místních slu?eb

Po?adavky na slu?by tohoto charakteru a informace o cenách za?lete na na?i emailovou adresu indie@on-internet.cz.

TOPlist