Výjezdová turistika | Indie | D?le?ité informace

D?le?ité informace

Žádost o vízum
Indie

Kdy se vydat na cestu
Vhodná doba pro cestování po Indii (krom? hor severní Indie) je od ?íjna do b?ezna. Po této dob? nastává velmi horké léto (b?ezen - srpen je vhodný pro náv?t?vy Sikkimu, kv?ten - zá?í pak pro náv?t?vy Ka?míru a Himachal Pradesh), kdy se denní teploty pohybují mezi 40°C a? 50°C ve stínu. P?ibli?n? v polovin? ?ervna za?íná období monzunových de?ť?, kdy je v Indii sice teplo, ale vlhko. Pro cestování to není p?íli? vhodná doba, na mnoha místech jsou záplavy a doprava je ochromena. Období de?ť? trvá do srpna, n?kde a? do za?átku zá?í (vhodné pro náv?t?vy pou?tí Rajasthánu a severozápadní oblasti Himalájí). Pro pobyt a trekking v horách severní Indie je ideální období duben a? listopad, pro ly?ování pak leden a? b?ezen.

Geografie a p?íroda

Subkontinent Indie le?í na jihu Asie mezi Pákistánem, ?ínou a Nepálem na severozápad?, Bhútanem na severu a Bangladé?í a Myanmarem na východ?.  Na severu hrani?í s nejvy??ím sv?tovým poho?ím, jeho? úpatí a údolí zaujímají v?t?inu území 26 stát? Indie. Ji?n?ji se nacházejí náhorní plo?iny, tropické de?tné lesy a píse?né pou?t? lemované palmovými plá?emi. A?koliv je p?íroda v Indii v sou?asnosti zna?n? chrán?na, je stále poznamenána historií, kdy lesy ustupovaly zem?d?lství a divoká zví?ata byla hojn? lovena Brity. Dnes je zalesn?no pouze 10 % území Indie a pouze 4 % se nacházejí na území národních park? a rezervací, kterých je více ne? 350. Mezi nejznám?j?í zástupce fauny pat?í lvi, tyg?i, leopardi, pante?i, sloni, hro?i, antilopy, bizoni, hyeny, divoká prasata, ?akali a divocí psi. Hojn? jsou také zastoupeny r?zné druhy opic a had? (v?etn? kobry královské), krokodýli, sladkovodní ?elvy, je?t?rky a velké mno?ství pták?.

Klima a po?así
Pro aktuální informace o po?así v Indii klikn?te zde.

Jak se dostat tam a zp?t
Letecky: hlavními leti?ti jsou Mumbai, New Delhi, Kolkata a Chennai, do n?kterých dal?ích m?st létají mezinárodní spoje zejména z Asie - Ahmedabad, Amritsar, Bangalore a Kochi. V?t?ina leteckých spole?ností z Evropy p?ilétá do Indie v ?asných ranních hodinách. Odletová taxa do Pákistánu, Bangladé?e, Nepálu a na Srí Lanku je 5 USD, do ostatních zemí 10 USD (tzv. Foreigner Departure Tax ve vý?i cca 700 INR). Pozemní cestou: nejpopulárn?j?ím hrani?ním p?echodem s Nepálem je Birganj-Raxaul Bazaar, Sunauli-Bhairawa a Kakarbhitta-Siliguri. Pokud cestujete z Kathmandu nebo Pokhary do New Delhi, pak je nejlep?í vyu?ít p?echod v Sunauli, pro cesty do Kalkaty a východní Indie Birganj a pro cesty do Darjeeling je nejlep?ím p?echodem Kakarbhitta. Z Bangladé?e je nejlépe cestovat z Dhaky do Kalkaty, z Pákistánu pak p?es jediný p?echod mezi Lahore a Amritsarem.

Vstup do zem?
Ke vstupu do Indie je pot?eba cestovní pas ?R opat?ený platným indickým vízem. ?asová platnost cestovního pasu by m?la být alespo? 6 m?síc? ode dne vstupu do Indie. Vízum vám rádi za?ídíme, pot?ebujeme dv? vypln?né ?ádosti o vízum a dv? pasové fotografie. Pokud s vámi cestuje i nezletilé dít?, které nemá vlastní pas, ale je ve va?em pase zapsáno, je nutné, aby indické vízum obsahovalo poznámku, ?e platí i pro dít?. Cestující star?í 6 m?síc?, kte?í v 6 dnech p?ed vstupem na území Indie nav?tívili nebo jen tranzitovali p?es Afriku, Ji?ní Ameriku nebo Papuu Novou Guineu, musí p?edlo?it platné potvrzení o o?kování proti ?luté zimnici. Cestovateli, který nep?edlo?í toto potvrzení (mezinárodní o?kovací pr?kaz), hrozí bez výjimky a? ?estidenní karanténa. Cestující s vízem na dobu pobytu 1 rok a del?í musí na po?ádání kontrolního orgánu p?edlo?it potvrzení o negativním vy?et?ení na p?ítomnost viru HIV v organismu. Na hrani?ním p?echodu je cizinec povinen vyplnit formulá?, jeho? první ?ást slou?í ke statistickým a eviden?ním ú?el?m a druhá ?ást jako celní a devizové prohlá?ení. První ?ást se odebírá u pasové kontroly, druhá ?ást se odevzdá celník?m. Dr?itel indického víza na více ne? 180 dní se musí zaregistrovat osobn? do 15 dn? po p?íjezdu do Indie. Registrace pobytu se poznamenává do cestovního dokladu cizince a je d?le?itá pro pozd?j?í bezproblémové opu?t?ní Indie.

Vstup do zem? - zakázané oblasti
Do n?kterých oblastí v Indii je vstup cizinc?m zakázán. Je to nap?íklad oblast kolem indicko-pákistánské hranice, n?které severovýchodní indické svazové státy, n?které p?írodní rezervace a vysokohorské oblasti. Do n?kterých oblastí je cizinc?m povolen vstup s tzv. Restricted Area Entry Permit, jen? je nejlépe obstarat na indické ambasád? ?i p?ímo v kancelá?i rezidentního komisa?e p?íslu?ného indického svazového státu. Informace o t?chto oblastech, p?ípadn? povolení ke vstupu, vám rádi sd?líme.

Celní p?edpisy
Cestující musí oznámit dovoz pen?z nebo jiných cenností, pokud jejich hodnota p?esahuje ?ástku ekvivalentní 5000 USD v hotovosti ?i 10000 USD v cestovních ?ecích. Oznámení je pot?eba u?init písemn? na p?edepsaném formulá?i CDF (tzv. "Currency Declaration Form"), který je mo?no obdr?et u celní kontroly. Dovoz indických rupií do Indie je ze zákona zakázán, zpravidla v?ak není nijak postihován. Cizí m?na m??e být vyvezena maximáln? v té hodnot?, v jaké byla dovezena. Pokud cizinec vyvá?í více ne? 5000 USD v hotovosti ?i 10000 USD v cestovních ?ecích, musí prokázat jejich dovoz potvrzeným formulá?em "Currency Declaration Form". Pro vývoz klenot? ze zlata ?i st?íbra v úhrnné hodnot? p?esahující 100000 INR je nutné získat povolení centrální indické banky "Reserve Bank of India". Vývoz indické m?ny je zakázán. Bez cla lze do Indie dovézt jen p?edm?ty, které jsou pro osobní pot?ebu cestujícího a budou z Indie vyvezeny, zahrnující: pou?ívané v?ci, fotoaparát ?i videokameru a maximáln? p?t film?, notebook ?i kuf?íkový psací stroj, 2 páry brýlí, dalekohled, radiop?ijíma? ?i kazetový magnetofon apod. Dále jiné p?edm?ty ?i dárky v úhrnné hodnot? maximáln? 750 INR (v této sum? je zahrnuto maximáln? 200 cigaret nebo 50 doutník? nebo 250 g tabáku a 1 litr alkoholických nápoj?). V p?ípad?, ?e se jedná o p?edm?ty, je? by mohly být p?edm?tem sporu v p?ípad? vývozu z Indie, vyplatí se vyplnit formulá? TBRE (tzv. "Tourist Baggage Re-Export Form") a nechat si jej potvrdit celníky. Ostatní v?ci podléhají clu. Bez vývozního cla lze z Indie vyvézt v?echny v?ci, je? byly do Indie cestujícím dovezeny jako v?ci osobní pot?eby a dále ve?keré nakoupené suvenýry. Zakázán je vývoz zví?ecí k??e, slonoviny, loveckých trofejí, zlatých mincí, zlata a drahých kov? v jiné form? ne? klenoty (na vývoz zmín?ného zbo?í lze získat vývozní povolení od p?íslu?ných indických orgán?). Rovn?? je zakázán vývoz staro?itností star?ích 100 let, rukopis? a dokument? star?ích 75 let. Za pa?ování nebo výrobu narkotik a za pa?ování vzácných druh? fauny m??e být ulo?en trest smrti.

Místní doprava

Indická dopravní infrastruktura je na nízké úrovni. Silnice neodpovídají standard?m obvyklým v Evrop?, rychlá je ?elezni?ní doprava, ale podobn? jako silni?ní má vysokou nehodovost. Nejbezpe?n?j?ím druhem dopravy v Indii je doprava letecká. Letecky: V Indii existuje mnoho soukromých leteckých spole?ností a dv? státní: "Air India" a "Indian Airlines". Ceny jsou regulovány státem, pro cizince platí jiné (vy??í) ceny ne? pro indické ob?any. Ceny letenek jsou proto u r?zných leteckých spole?ností p?ibli?n? stejné. Jako nejlep?í byla n?kolikrát za sebou vyhodnocena indická letecká spole?nost Jet Airways. Spole?nost Indian Airlines nabízí cizinc?m za 500 USD slu?bu "Discover India", co? je okru?ní letenka, na ní? je mo?né libovoln? cestovat po Indii touto leteckou spole?ností b?hem 21 po sob? jdoucích kalendá?ních dn?. Podmínkou v?ak je, ?e cizinec si musí naplánovat n?jaký okruh, pokud se tedy vrátí do místa, ze kterého ji? jednou vyjí?d?l, platnost letenky kon?í. 72 hodin p?ed odletem je t?eba znovu potvrdit letenky, co? je mo?no u?init bu? osobn? v kancelá?i letecké spole?nosti nebo telefonicky. Autem: Cestovat po Indii po silnici je nebezpe?né (jezdí se vlevo). Hlavní cesty a dálnice jsou mimo velká m?sta ?patn? udr?ovány a neustále plné. Hlavní cesty nemají více ne? dva pruhy, vodorovné zna?ení pruh? bu? neexistuje nebo je jen slab? vid?t. Naprosto chyb?jí adekvátní dopravní zna?ky ?i upozorn?ní. T??ké nákladní automobily, v?etn? kamion? a autobus?, motocykly, chodci i dobytek se b??n? vyskytují na v?ech silnících i na dálnicích (tzv. national highway). Cestování v noci je hazard. Cestovat po Indii vlastním motorovým vozidlem v ?ádném p?ípad? nedoporu?ujeme. V p?ípad? cesty vlastním vozidlem je nejd?le?it?j?í si pamatovat, ?e viníkem dopravní nehody je zpravidla ten, kdo má nabouraný p?edek vozidla. Pokud nemáte moc ?asu a chcete se vyhnout komplikacím a improvizaci po cest?, doporu?ujeme vám cestování v najatém klimatizovaném automobilu od na?í spole?nosti. Ve vzdálených oblastech v?ak nemusí být klimatizované autobusy nebo automobily v?dy k dispozici a také kvalita silnic se velmi li?í. Z tohoto d?vodu cesta trvá obvykle déle, ne? by se s ohledem na vzdálenost dalo o?ekávat. Rádi vám zajistíme vyp?j?ení automobilu nebo motocyklu, rezervovat m??ete také online. Bu?te také p?ipraveni, ?e celý vá? itinerá? m??e být naru?en nebo zm?n?n kv?li nenadálým komplikacím, jako jsou vlivy po?así, policejní uzáv?ry, sesuvy p?dy, nehody apod. Autobusem: V Indii existuje pom?rn? hustá autobusová síť. Její pou?ití je relativn? levné, av?ak vzhledem ke stavu indických silnic toto cestování není p?íli? pohodlné. Je nutno v?novat pozornost balení zavazadel, neboť ta se p?epravují na st?e?e autobusu. Vlakem: V ?elezni?ní doprav? doporu?ujeme vyu?ít mo?nosti zakoupení zlevn?ného jízdného pro cizince, tzv. Indrail Passes (k dostání na leti?tích a hlavních nádra?ích nebo v na?í kancelá?i) na neomezený po?et cest s platností a? 90 dní ve t?ech t?ídách. Pro cizince je na v?t?in? v?t?ích nádra?í vy?len?na zvlá?tní p?epá?ka. Zejména v letním období je t?eba kupovat jízdenky na hlavních tazích a? s n?kolikatýdenním p?edstihem. Motocykly: cestování na motorkách Enfiel Bullet je stále populárn?j?í, bli??í informace naleznete v sekci "Itinerá?e a programy". Taxi: V taxislu?b? platí fixní ceny stanovené místní vyhlá?kou. Taxiká?i je v?ak zpravidla necht?jí dodr?ovat a po cizincích ?ádají sumy n?kolikanásobn? vy??í. Proto lze doporu?it systém tzv. Prepaid Taxi, kdy se cena taxi platí p?edem. Tento systém funguje na v?ech mezinárodních indických leti?tích. Turisté by m?li ?ádat zapnutí taxametru, jinak platí smluvní cena (v?t?inou stanovená taxiká?em). Pozor, ?ástka, kterou taxametr ukazuje, neodpovídá ?ástce, je? bude po?adována, ale je asi dvakrát vy??í. Žádejte p?evodní tabulku, kterou musí mít ka?dý taxiká? u sebe. Doporu?ujeme zeptat se místních lidí, za jakou cenu se lze do ?ádaného místa taxíkem dostat. Je také dobré b?hem cesty sledovat na map? cestu, neboť se nez?ídka stává, ?e taxiká? jede úpln? opa?ným sm?rem, ne? kam by m?l jet. Z hlediska bezpe?nosti je mnohem lep?í jet taxíkem-automobilem ne? taxíkem-rik?ou nebo ko?ským sp?e?ením.

Kultura a obyvatelé
Indie je pestrou k?i?ovatkou kultur a nábo?enství s mno?stvím tradi?ních zvyk? a tradicí domorodého obyvatelstva. Indická kultura je úzce spjata s nejroz?í?en?j?ím nábo?enstvím - hinduismem, tento vliv poznamenal klasický indický tanec, architekturu chrám? a soch, malby, obrazy a fascinující indickou hudbu. Velká v?t?ina hinduist? jsou vegetariáni, i kdy? podle podnebí a historických vliv? panují i zde velké odli?nosti mezi severem a jihem zem?. Na jihu najdete nejstriktn?j?í vegetariány, naopak na severu je kuchyn? velmi blízká kuchyni st?edního východu a st?ední Asie. Indové také milují hudbu a film, centrem filmového pr?myslu je Bombay, kde se produkují známá indická melodramata, která jsou pak propagována ru?n? malovanými billboardy nap?í? celou zemí. Nábo?enství ovliv?uje ka?dodenní ?ivot obyvatel Indie, díky n?mu si zde lidé po celá tisíciletí uchovávají tradici pevných hodnot, respektu a úcty ke stovkám boh? a b??k?. Indové jsou spokojení a ?ťastní, i kdy? musí ?elit obtí?ím a jsou známí svou p?irozenou pohostinností a p?átelským chováním.

Svátky a oslavy
Indie je známá velkým mno?stvím festival? a oslav. Ka?doro?ní oslavy za?ínají sv?tskými lednovými oslavami Dne Republiky s barvitými procesími se slony a vojenskými p?ehlídkami. Jedním z nejvýznamn?j?ích hinduistických svátk? v únoru je Holi, p?i kterém se na severu Indie slaví konec zimy. Oslavy jsou poznamenány poléváním lidí barevnou vodou a pomazáváním ?erveným prá?kem. Desetidenní ?íitský festival Muharram p?ipomíná umu?ení Mohammedova vnuka (nejv?t?í oslavy probíhají ve m?st? Lucknow). Dal?í známou slavností je festival Kumbh Mela, který oslavuje starodávný souboj mezi bohy a démony o d?bánek (kumbh). P?i jejich souboji dopadly prý na zem ?ty?i kapky nektaru a na místech, kam dopadly, pak vznikla m?sta Allahabad, Haridwar, Nasik a Ujjain. Festival se slaví ka?dé t?i roky a koluje práv? mezi t?mito ?ty?mi m?sty. Velkolepou podívanou je i ka?doro?ní cesta gigantického chrámového ko?áru Lorda Jagannatha v Puri na p?elomu ?ervna a ?ervence. Druhou sobotu v srpnu si pak m??ete u?ít závody "hadích lodí" Nehru Cup v Alappuzha ve stát? Kerala. Festival Ganesh Chaturthi na p?elomu srpna a zá?í je v?nován oslavám populárního boha se sloní hlavou Ganeshe a je slaven zejména v Maharashtra. P?i p?tidenních oslavách se budují svatyn?, jsou odpalovány rakety, hlin?né so?ky jsou pono?ovány do ?ek nebo mo?e a ka?dý se sna?í vyvarovat pohledu na m?síc. V zá?í a ?íjnu je ?as na cestu do hor, kde m??ete vid?t festival boh? v Kullu. Tento festival je sou?ástí oslav festivalu Dussehra, který je jedním z nejbarvit?j?ích v oblasti Mysore a Ahmedabadu. V listopadu probíhá známý velbloudí festival v Pushkaru v Rajasthánu. Je jednou z nejveselej?ích hinduistických slavností, p?i kterých hrají hlavní roli sladkosti, olejové lampy a d?lbuchy.

Státní svátky - dny volna
26.01. - Den Republiky
15.08. - Den Nezávislosti
02.10. - Gandhi Jayanti

?asové pásmo
GMT / UTC + 5,5 hodin

Míry a váhy, elekt?ina

Metrický systém. Elektrické nap?tí 240 V, 50 Hz. Dodávka elekt?iny je v Indii velký problém a v n?kterých venkovských lokalitách dosud není zavedena. Nap?tí ?asto kolísá, proto je k n?kterým elektrickým spot?ebi??m nezbytný stabilizátor nap?tí. Výpadky proudu jsou ka?dodenním jevem, proto v?t?ina indických domácností není vybavena chladni?kami.

M?na

Oficiální m?nou je indická rupie 1 INR = 100 pais? (Paisa). Povinná vým?na valut neexistuje. M?nit hotovost mimo banky nebo registrované sm?nárny je ilegální, zpravidla v?ak není nijak postihováno. M?nit na ?erném trhu se ale nedoporu?uje, zejména ne z místní m?ny na americké dolary, neboť v Indii obíhá velké mno?ství pad?laných dolarových bankovek. Navíc vým?na na ?erném trhu p?iná?í jen nepatrn? vy??í hodnotu (cca o 5 %), ne? p?i oficiální vým?n? valut. Bezproblémová je zpravidla vým?na amerických dolar?, ostatní sv?tové m?ny je mo?né m?nit jen ve velkých m?stech, u v?ech pen?z v hotovosti platí, ?e jsou ?asto vy?adovány pouze nové bankovky s ochranným prou?kem. Vým?na z místní m?ny na cizí m?nu v hotovosti není ze zákona povolena, banky a sm?nárny zpravidla vystavují ?eky. Pouze n?které z nich (na hrani?ních p?echodech) mají oprávn?ní k tomu vydat zp?t cizí m?nu v hotovosti. Vým?na ?ek? na místní m?nu je bezproblémová, v porovnání s hotovostí ale nevýhodná. Je pot?eba uschovat si pe?liv? potvrzení o sm?n?, m??e být v n?kterých p?ípadech vy?adováno (nap?. p?i zp?tné sm?n?). Oficiální sm?nný kurz se pohybuje kolem 48,98 INR / 1 USD (zá?í 2011). Ná? on-line kurzovní lístek naleznete zde, pro aktuální výpo?et kurzu klikn?te zde.

Placení
Nejlépe je vsadit na dolary. Náv?t?vníci sm??ující mimo turisticky frekventované oblasti by si m?li dop?edu opat?it bankovky men?ích hodnot. Cestovní ?eky vystavené v USD a ve?keré mezinárodní platební karty jsou akceptovány v?t?ími hotely a n?kterými obchody, n?které si ú?tují p?irá?ku p?i platb? kartou. Bankomaty naleznete pouze v nejv?t?ích m?stech a nelze na n? spoléhat. Proto doporu?ujeme klient?m, aby si p?ivezli dostate?nou hotovost v USD. Doporu?uje se nebrat natr?ené peníze, nikdo je nebude chtít vzít zp?t. Díry od se?íva?ky uprost?ed bankovek v?ak nikomu nevadí. Ceny základních potravin jsou srovnatelné s cenami v ?R. U balených potravin jsou státem stanoveny maximální maloobchodní ceny, které se mohou v jednotlivých svazových státech li?it. Maximální cena ("Maximum Retail Price") je vyti?t?na na obalu. Dová?ené zbo?í je p?edra?ené. A? na výjimky v Indii neexistují obchody typu "supermarket". Letenky, jízdenky na vlak a n?které dal?í slu?by mohou cizinci zakoupit pouze v USD nebo musí p?edlo?it doklad z banky o sm?n? valut na rupie.

Spropitné
Spropitné není v Indii obvyklé, nicmén? malé spropitné p?i placení bude velmi uvítáno. V luxusních hotelích a restauracích je spropitné zpravidla p?ipo?ítáno automaticky k cen? (cca 10 %). M?li byste po?ítat se spropitným pro najaté ?idi?e a pr?vodce, zdvo?ilé je zanechat malý pen??ní dar p?i ukon?ení náv?t?vy chrámu / svatyn?. Hojn? je roz?í?eno tzv. bak?i?né, které v?ak není a? tak spropitným, jako spí?e poplatkem za ?ádný a hladký pr?b?h slu?by apod.

Nákupy

Místní ?emeslné výrobky a um?lecké p?edm?ty jsou tém?? výhradn? vyráb?ny ru?n? a jsou velmi p?knými suvenýry za p?ijatelné ceny. Jedná se zejména o výrobky z keramiky, tepaného kovu, lakované výrobky z drcené papírové hmoty, výrobky z k??e, koberce, sárí, hedvábí a vln?né látky, ?ezby a so?ky ze d?eva, bronzové so?ky, obrazy a ?perky. Smlouvání p?i nákupech je b??nou zále?itostí, m?lo by v?ak probíhat s úsm?vem a musí být bráno spí?e jako spole?enský rozhovor ne? zále?itost ?ivota a smrti.

Ú?ední hodiny:
Banky: Po-Pá 10:00-14:00, So 10:00-12:00. Ú?ady: Po-Pá 09:30-12:00, 15:00-17:30. Po?ta: Po-Ne 09:30-20:00 (pohled do ?R - 6 INR, dopis - 11 INR). V?t?ina institucí a firem má dlouhé polední pauzy, v bankách pak p?ijímají poslední transakce na vým?nu ?eku cca 30 minut p?ed zavírací dobou.

Telefony a internet
Ve v?t?ích m?stech je rozvinutá síť n?kolika mobilních operátor?, roaming s ?eskými operátory je ve v?t?in? turistických oblastí bezproblémový. P?i del?ím pobytu doporu?ujeme zakoupení místní sim karty, ale ov??te si, kde v?ude má místní operátor pokrytí signálem. P?ímé telefonické spojení do Evropy je mo?né z hotel?, po?ty a soukromých telefonních stánk? na ulici ozna?ených STD/ISD (?erný nápis na ?lutém podklad?), které jsou ?asto vybaveny i faxem. D?íve ne? uskute?níte telefonát do zahrani?í, zjist?te si telefonní tarify (zejména v hotelech). Sazby mohou být velmi vysoké, naskakují po n?kolika tónech a ?asto ke spojení v?bec nedojde. Internet je dostupný v turistických oblastech a v?t?ích m?stech. Mo?né je také p?ipojit vá? notebook v ka?dém dobrém hotelu bu? modemem nebo místní sítí. Pro p?ipojení k internetu si lze také zakoupit p?edplacenou kartu za 450 INR (nap?. TATA Indicom).

D?le?itá telefonní ?ísla:
Hasi?i: 101
Policie: 102
Ambulance: 100

Oble?ení
Po?así po celý rok si vy?aduje lehké oble?ení. Pro cesty do horských oblastí a vý?ek nad 3000 m, kde jsou dny teplé, ale rána a noci mohou být velmi chladné, je nutné mít sebou teplé vrstvené oble?ení, svetr a teplou bundu, v zim? pak standardní zimní oble?ení. V p?ípad? náv?t?vy v období monzunových de?ť? je nezbytnou sou?ástí vybavení de?tník nebo plá?t?nka. Zabalte si také klobouk proti slunci, slune?ní brýle, opalovací krém a repelent. Nezapome?te toaletní pot?eby a osobní léky. Ženy by nem?ly mít na sob? krátké ?ortky nebo ?aty.Decentní oble?ení se vy?aduje v nábo?enských areálech. P?i vstupu do jakékoliv svatyn? si zujte boty a pono?ky, ramena a kolena musejí být kryty od?vem. Ignorování t?chto pravidel bude vá?nou kulturní a nábo?enskou urá?kou a u zbo?ných obyvatel vzbudí velké pohor?ení.

Zdraví
Léka?ská pé?e v Indii je celkov? na nízké úrovni a nemocnice odpovídající evropskému standardu lze nalézt jen v nejv?t?ích m?stech. Kvalitní státní nemocnice neexistují (hygienické podmínky a vybavení ve státních nemocnicích jsou velmi problematické), v p?ípad? pot?eby je lep?í vyhledat soukromého léka?e nebo nav?tívit soukromou nemocnici. V?echny poplatky je nutné uhradit v hotovosti ihned po o?et?ení, ceny jsou ve srovnání s ?R vy??í. Doporu?ujeme v?em turist?m zdravotní p?ipoji?t?ní, které si mohou zakoupit v na?í kancelá?i (poji?t?ní by m?lo krýt i drahou záchrannou leteckou slu?bu). Dále doporu?ujeme dbát na základní hygienická pravidla. Pít pouze balenou vodu, stravovat se v za?ízeních od st?ední cenové úrovn? vý?e, ovoce a zeleninu p?ed po?itím omýt tekoucí vodou. P?i plánované dlouhodobé náv?t?v? v odlehlých oblastech doporu?ujeme o?kování proti ?loutence (A, B), tyfu, tetanu a japonské encefalitid?. Bli??í informace naleznete také na www.domuvezdravi.cz. P?i styku se zví?aty hrozí zvý?ené riziko nákazy vzteklinou (zvlá?t? ve ve?erních hodinách). V nep?ehledném terénu (mimo horské oblasti) je nutno mít na pam?ti mo?nost u?tknutí jedovatými hady. V n?kterých indických státech je mo?nost výskytu malárie (Himá?alpradé?, D?ammú, Ka?mír a Sikkim). Velkým problémem cizinc? jsou pr?jmová onemocn?ní. Zpravidla se jedná o tzv. cestovní pr?jem, jen? se dostavuje ?tvrtý a? pátý den po p?íjezdu do Indie. Pokud po 2-3 dnech neustane, je t?eba vyhledat léka?e. V n?kterých turisticky atraktivních místech místní "podnikatelé" nabízejí ubytování cizinc?m zdarma oproti p?edlo?ení platného dokladu o zdravotním poji?t?ní pro cesty do zahrani?í. Uhrazení náklad? za ubytování, je? deklarují jako "hospitalizaci", pak po?adují na p?íslu?ných poji?ťovnách, které doklady vystavily. V tomto p?ípad? se jedná o zneu?ití pojistky ze strany poji?t?nce se v?emi d?sledky z toho vyplývajícími. Zdravotní poji?ťovny v ?R o n?kterých t?chto podvodných za?ízeních (nap?. v Ág?e) v?dí, a proto vyu?ití takových lákavých nabídek ubytování v?bec nedoporu?ujeme.

Zdraví - AMS (akutní horská nevolnost)
Cestování v nadmo?ské vý?ce nad 3000 m je fyzicky namáhavé dobrodru?ství, co? m??e být velice náro?né, krásy hor v?ak za to stojí. Je zapot?ebí dobrá fyzická kondice. Bez ohledu na délku pobytu musíte být fyzicky dob?e p?ipraveni. V sázce není pouze va?e cesta, ale i va?e zdraví. P?ibli?n? od vý?ky 2450 m se jedná o AMS zónu (Acute Mountain Sickness - AMS). Pamatujte si, ?e n?která poho?í v Indii spadají do AMS zóny. P?i prvních p?íznacích - první stupe? - je zapot?ebí osoby dostat okam?it? do ni??í nadmo?ské vý?ky, v?dy jde o sekundy, ne?ekejte ani na pomoc. Pro sní?ení rizika AMS se doporu?uje po ka?dých 1000 m výstupu 1 den odpo?inku. Pamatujte si, odpo?inek je základem p?i v?ech vysokohorských aktivitách. Na v?t?inu náv?t?vník? v?ak p?sobí vy??í nadmo?ská vý?ka pouze minimáln?. Doporu?ujeme zejména náv?t?vník?m trpícím srde?ními nebo plicními chorobami, aby se p?ed odjezdem poradili se svým léka?em. V pr?b?hu aklimatizace se mohou vyskytnout mírné bolesti hlavy, zvý?ená teplota, ztráta chuti k jídlu nebo ?alude?ní nevolnost. Pro lep?í pr?b?h aklimatizace doporu?ujeme vypít denn? minimáln? 4 l vody (také se doporu?uje ka?dé ráno vypít sklenici vody s 30g hn?dého cukru a vitamíny), zhluboka dýchat, odpo?ívat v krat?ích intervalech ne? je obvyklé, nepodchladit se, nekou?it a nepít alkohol.

Horolezectví
Horolezectví je mo?né v Indii provozovat jen na základ? povolení vystaveného Indickou horolezeckou nadací. Povolení je vydáno pouze za podmínky, ?e se ?adatel písemn? zavá?e, ?e v p?ípad? vyslání helikoptéry na pomoc v nouzi uhradí náklady a? do vý?e 6000 USD. Adresa nadace: Indian Mountaineering Foundation, Benito Juarez Road (opp. Anand Niketan), New Delhi - 110 021, Republic of India. Podle indických p?edpis? je ka?dá horolezecká skupina (i jednotlivec) povinna oznámit itinerá? a osobní údaje v?ech ?eských ú?astník? na velvyslanectví ?R v Dillí. P?íslu?ná povolení v?etn? vhodného itinerá?e vám rádi za?ídíme.

Stravování
Jídla a nápoje jsou v mezinárodních hotelech pom?rn? drahé. Existuje zde v?ak celá ?ada dobrých místních restaurací na slu?né hygienické úrovni, které podávají jídla srovnatelné kvality za mnohem ni??í ceny. P?ipravují se zde r?zné vegetariánské pokrmy, které jsou ?asto siln? ko?en?ny. Doporu?uje se vyzkou?et indickou stravu je?t? p?ed cestou v n?které indické restauraci v ?R. Ne ka?dému indická strava vyhovuje. Ve v?t?ích m?stech pak naleznete restaurace s ?ínskou, thajskou a mezinárodní kuchyní. Standardní menu v dobré restauraci po?ídíte okolo 45 - 120 INR. Pro stravování v Indii platí podobné zásady jako jinde v Asii, je t?eba vybírat si ke stravování na pohled ?istá místa. Nejobecn?j?í pravidlo je, ?e kde jí mnoho lidí, tam bude strava chutná a relativn? bezpe?ná. Malé restaurace kolem silnic v?ak z hygienických d?vod? nedoporu?ujeme. Ovoce nebo syrová zelenina by m?ly být p?ed konzumací upraveny, abyste se vyhnuli st?evním potí?ím. Je nutné dbát na pitný re?im, tj. pít ?asto a hodn?. Z nejlevn?j?ích nápoj? je zpravidla chutná a bezpe?ná citronáda "Fresh Lime Soda", jinak se doporu?uje pít vodu ?i jiné nápoje dodávané v plastikových lahvích ?i krabicích. Alkohol je v Indii k dostání pouze ve zvlá?tních k tomu ú?elu z?ízených prodejnách nebo ve vybraných restauracích. V indickém svazovém stát? Gud?arát je zavedena p?ísná prohibice. Alkohol se nesmí prodávat a pít na ve?ejných místech v?dy první a sedmý den v m?síci (ve stát? Rád?astán v?bec nikdy) a ?asto i o svátcích. Tyto dny jsou tzv. Dry Day. Ceny základních potravin jsou srovnatelné s cenami v ?R. U balených potravin jsou státem stanoveny maximální maloobchodní ceny, které se mohou v jednotlivých svazových státech li?it. Maximální cena ("Maximum Retail Price") je vyti?t?na na obalu.

Velvyslanectví ?R
Embassy of the Czech Republic - New Delhi
50-M, Niti Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110 021
Tel.: +91 1126110205, Fax: +91 1126886221, Email: newdelhi@embassy.mzv.cz
Honorary Consulate of the Czech Republic - Calcutta
Suite No. 27, KOH-I-NOOR Building (5th Floor), 105 Park Street, Calcutta 700 016
Tel.: +91 3322260124, Fax: +91 3322264161, Email: ripley@cal2.vsnl.net.in
Honorary Consulate of the Czech Republic - Chennai
64, Thirumalai Pillai Road, T.Nagar, Chennai 600 017
Tel.: +91 4428158886, Fax: +91 448157885, Email: Chennai@honorary.mzv.cz
Consulate General of the Czech Republic - Mumbai
"Marcopia", 5, Dr. G.Deshmukh Marg (5, Peddar Road), Mumbai 400 026
Tel.: +91 2224909456, Fax: +91 2224950442, Email: bombay@embassy.mzv.cz

D?le?ité informace
Z bezpe?nostního hlediska pat?í Indie stále k pom?rn? bezproblémovým zemím v regionu Asie. P?esto m?jte na pam?ti základní bezpe?nostní pravidla: neukazujte obsah pen??enky, nenoste ve?keré finan?ní prost?edky na jednom míst?, v no?ních hodinách se vyhýbejte neosv?tleným ulicím, vyu?ívejte bezpe?nostních schránek v hotelích, nenechávejte zavazadla bez dozoru. Doporu?ujeme si po?ídit (p?ed p?íjezdem do zem?) fotokopii cestovního dokladu, letenek a cestovních ?ek? (p?i ztrát? ?i kráde?i pasu musí policie vydat potvrzení o ohlá?ení, tzv. First Information). P?ed cestou je nezbytné uzav?ít komplexní poji?t?ní ke krytí p?ípadných výloh spojených s léka?ským o?et?ením nebo ztrátou zavazadel. Sporadické násilné incidenty a teroristické útoky etnických povstaleckých skupin, v?etn? výbuch? bomb v autobusech a vlacích, jsou hlá?eny z indických svazových stát? Ásám, Manipur, Nagaland, Tripura a Meghalája. Ob?ané ?R by se m?li vyhnout náv?t?vám Ka?mírského údolí. Ve zmín?ných oblastech operují indické ozbrojené bezpe?nostní jednotky. Situace na indicko-pákistánské hranici je velmi napjatá, p?edev?ím v oblasti Ka?míru. Do t?chto oblastí je zakázán vstup. Je zakázáno fotografování vojenských za?ízení, nádra?í, most? a leti?ť. Také je t?eba po?ítat s tím, ?e drobná i velká korupce jsou v zemi ka?dodenní realitou. V praxi to znamená, ?e hlavním d?vodem r?zných ne?ekaných potí?í s ú?edníky ?i policisty, ale n?kdy i státními "dodavateli" (nap?. slu?eb) m??e být touha po úplatku. Neznamená to, ?e je t?mto implicitním ?i explicitním po?adavk?m v?dy nutné vyhov?t, n?kdy sta?í trochu trp?livosti a neústupnosti, jindy je prakti?t?j?í vy?e?it problém skromným "spropitným".

Na?e spole?nost nenese ?ádnou odpov?dnost za zran?ní s následkem smrti, k n?mu? dojde v pr?b?hu cesty. Rovn?? si vyhrazujeme právo m?nit, upravit nebo p?ecenit n?který itinerá? v d?sledku nep?edvídaných okolností le?ících mimo sféru na?eho vlivu, nap?. v p?ípad? trek? do zakázaných oblastí, zru?ení plánovaných let?, nep?íznivých pov?trnostních podmínek nebo jiných zm?n.