Výjezdová turistika | Indie | Nejnav?t?vovan?j?í místa

Nejnav?t?vovan?j?í místa

Indie

Agra
Taj Mahal je patrn? nejmarnotratn?j?í pomník, který kdy byl postaven z lásky. Stal se de facto turistickým symbolem Indie. Toto impozantní mauzoleum s vysokými minarety dal postavit císa? Shah Jahan (Šáhd?áhán) na památku své druhé ?eny Mumtaz Mahal, která zem?ela p?i porodu v roce 1631. Její smrt císa?e tak zasáhla, ?e mu údajn? p?es noc ze?ediv?ly vlasy. Stavba palácové hrobky byla zahájena v tomté? roce a dokon?ena byla po 22 letech v roce 1653. Je postavena z mramoru a st?ny jsou zdobeny ornamenty sestavenými z tisíc? polodrahokam?. Pokud se rozhodnete tento zázrak nav?tívit, nezapome?te, ?e v pátek je pro nemuslimy zav?eno. Dal?í významnou památkou m?sta je pevnost Agra na b?ehu ?eky Yamuna postavená z masivního ?erveného pískovce. Zdvojené zdi pevnosti se zvedají do vý?ky 20 m, po obvodu m??í 2,5 km a jsou obehnány vodním p?íkopem. Uvnit? hradeb se nachází tém?? 500 staveb tvo?ících tak m?sto ve m?st?. Bohu?el ne v?echny budovy jsou p?ístupné náv?t?vník?m, co? se týká i Perlové me?ity z bílého mramoru, pova?ované za nejkrásn?j?í me?itu na území Indie. Architektonickým skvostem Agry je i hrobka Itimad-úd-Dalauh. Je postavena také z bílého mramoru vykládaného polodrahokamy jako Taj Mahal, je v?ak podstatn? men?í. N?které její konstruk?ní prvky byly pou?ity p?i výstavb? slavn?j?ího Taj Mahalu. Agra le?í 200 km od Dillí, náv?t?va se dá tedy zvládnou v rámci jednodenního výletu. Proto?e se nachází zárove? na hlavním turistickém okruhu, m??ete si vybrat, zda cestu podniknete letadlem, autobusem nebo vlakem.

Andamanské & Nicobarské ostrovy
Š??ra 300 bohat? zalesn?ných tropických ostrov? le?í v Bengálském zálivu mezi Indií a Myanmarem (Barma) a táhne se tém?? ke ?pici Sumatry. Politicky nále?í Indii, etnicky v?ak nikoli, a? donedávna byly ostrovy osídleny výhradn? domorodými kmeny. V?t?ina ostrov? je i dnes neosídlena, obklopují je korálové útesy, bílé pís?ité plá?e a neuv??iteln? pr?zra?ná voda. Ostrovy jsou p?ímo ideálním místem pro ?norchlování a potáp?ní i bezstarostné leno?ení na plá?i. Hlavní historickou památkou Andaman je v?zení Cellular Jail. Je vystav?no ve tvaru ?esticípé hv?zdy a skládá se ze 700 cel (bun?k), kam Britové umísťovali v?zn? z celé Indie. Z indické Kalkaty a Chennai (Madras) létá pravidelná linka do hlavního m?sta Port Blair na jihu Andamanských ostrov?, povolení k pobytu se vydává po p?íletu na leti?ti (na 30 dní). Nepravidelné lodní spojení na Andamanské ostrovy existuje z Kalkaty a Chennai, plavba trvá 4 dny (p?i cest? lodí musí být povolení k pobytu vy?ízeno p?edem).

Bombaj
Velkom?sto se 16 miliony obyvatel, ekonomické a finan?ní centrum zem?, sídlo indického filmového pr?myslu, také v?ak m?sto s nejrozsáhlej?ími slumy v Asii a vyk?i?enými ?tvrt?mi s ?ervenými lucernami. Velký vliv zde má místní mafie a zkorumpovaní komunální politici. Ráz m?sta je ovlivn?n koloniální architekturou, najdete tu ?adu historických muzeí, galerií moderního um?ní, ru?ná tr?i?t? a bazary, zá?itkem je ve?erní promenáda na plá?i Chowpatty nebo výlet na vrch Malabar s výhledem na Arabské mo?e.

Darjeeling
P?vodn? horská stanice na h?ebeni hor v Západním Bengálsku le?í v nadmo?ské vý?ce 2100 m. Od poloviny 18. století zde m?li Britové vojenskou základnu. M?sto z?stává velmi oblíbeným i dnes. Nabízí náv?t?vu buddhistických klá?ter?, výlety na ?ajovníkové plantá?e, nakupování na ru?ných bazarech a trekingy do vý?e polo?ených lokalit na severu. Jako u v?t?iny míst v Himaláji je zá?itkem u? samotná cesta. Darjeeling má jedine?nou atrakci v podob? známého vlá?ku, který si to z ní?iny nahoru do Darjeelingu supí 10 hodin serpentinami v oblaku kou?e a sazí. Mezi turistické zajímavosti pat?í i zdej?í lanovka spojující Darjeeling se Singla Bazaarem v údolí ?eky Little Ranjit. Jedná se o první lanovou dráhu vybudovanou v Indii. Jízda je rozhodn? zá?itkem, i kdy? ne pro lidi trpící závratí. Lanovka v?ak není v provozu celoro?n?. Nedaleko se nachází zoologická zahrada, kde m??ete spat?it sibi?ské tygry a vzácné pandy ?ervené, ov?em v mnohem hor?ích ne? ideálních podmínkách. Zví?ata jsou pro indické turisty ob?ťmi, které se nechaly ulovit. P?edvád?jí se p?ed nimi, vysmívají se jim a plivou na n?. Vzácní sn??ní leopardi jsou dr?ení bokem a mají tedy mnohem lep?í osud. Pokud vás zajímá celý postup výroby ?aje, nav?tivte továrnu Happy Valley Tea Estate, kde po prohlídce m??ete ochutnat ?aj v p?sobivé ?ajovn? Gymkhana. Do Darjeelingu se nejsnáze dostanete letadlem a poté autobusem. Leti?t? le?í 90 km od Darjeelingu na náhorní plo?in? poblí? Siliguri a odtud jezdí autobus. N?kolik autobusových linek jezdí také z Darjeelingu.

Dillí
Hlavní m?sto s tém?? 9 miliony obyvatel je po Bombaji a Kalkat? t?etí nejv?t?í m?sto Indie. První, ?eho si v?imnete, budou posvátné krávy v dopravním chaosu a zácp?. Nenechejte se tímto, pro Evropana pon?kud bizardním, zá?itkem ovlivnit a pokuste objevit vnit?ní harmonii tohoto m?sta bohatého na kulturu, architekturu a historii, m?sta velmi zábavného a po?itká?ského. Dejte si dohromady ?ty?i hlavní nábo?enství, n?kolik tisíc let historického a kulturního vývoje, vlny migrace rozdílných skupin obyvatel, vojenské invaze, kolonizaci a dostanete jednu z nej?iv?ji pulzujících a zárove? nejopravdov?j?ích kultur na sv?t?. Dillí je m?stem kontrast?, co? se odrá?í i v jeho rozd?lení na starou a novou ?ást. P?vodní “staré” Dillí bylo hlavním m?stem muslimské Indie a? do 19. století, moderní Nové Dillí vybudovali Britové ve 20. letech 19. století a bylo hlavním m?stem v dob? britské koloniální nadvlády. Nejvýznamn?j?ími stavbami Starého m?sta je ?ervená pevnost vybudovaná z ?erveného pískovce – sídlo indických panovník? obehnané 2 km dlouhými hradbami a poblí? stojící nejv?t?í muslimský svatostánek v Indii - me?ita Jami Masjid, na její? nádvo?í se vejde 25 000 lidí. Nedílnou sou?ástí Starého m?sta je bazar Chandni Chowk, kde m??ete v úzkých klikatých uli?kách nakoupit nejr?zn?j?í indické zbo?í a suvenýry. Nové Dillí svými ?irokými bulváry, hotely a zelenými parky p?ipomíná typické evropské velkom?sto. Nachází se zde prezidentský palác, vládní budovy, banky, restaurace, velká obchodní centra i butiky známých sv?tových zna?ek.

Goa
Historické m?sto stejnojmenného státu Goa bylo a? do roku 1843 hlavní m?sto Portugalské Indie. Le?í na západním pob?e?í Indie a má pov?st místa s bezstarostným zp?sobem ?ivota. P?ita?livost oblasti Goa tkví v tom, ?e z?stává zcela odli?ná od zbytku Indie a je dostate?n? malá na to, aby se dala projet a poznat zp?sobem, jaký ostatní státy Indie neumo??ují. Nejsou to pouze poz?statky portugalského kolonialismu nebo exotika jakoby vyst?i?ená z obrázkové knihy, co d?lá tuto oblast tak p?ístupnou. Je to roz?í?ení ?ímského katolicismu a styl spole?enského a politického ?ivota, které zp?sobují, ?e si k ní západní turisté snadno nacházejí vztah.

Jaipur
Hlavní m?sto pou?tního státu Rajasthan známé jako "r??ové m?sto" díky barv?, kterou byly nat?eny zdej?í domy a m?stské hradby. Místní obyvatelé pova?ovali r??ovou barvu za symbol pohostinnosti a své m?sto takto vybarvili v roce 1853 na po?est státní náv?t?vy britského Prince Alberta. Tradice p?etrvává a m?sto Jaipur vítá r??ovou barvou své náv?t?vníky dodnes. Jméno Jaipur získalo podle svého zakladatele, jinak velkého vále?níka a astronoma, Maharaja Jai Singha II (1699-1744). Bylo budováno s velkým rozmyslem a znalostí architektury. Jádro m?sta tvo?í ?est pravoúhlých blok? budov obklopených hradbami. Dne?ní Jaipur dávno p?ekro?il hranici p?vodního m?sta, v?t?ina historických památek se v?ak nachází uvnit? hradeb “r??ového m?sta” v severovýchodní ?ásti. V?ech sedm bran do starého m?sta stále stojí, jedna z nich vede do Johari bazaru – proslulého tr?i?t? s klenoty. Dominantou starého m?sta je minaret Iswari Minar Sul. Nejznám?j?í jaipurskou stavbou je v?ak p?tipatrový Hawa Mahal (Palác v?tr?) postavený v roce 1799 pro královské ?eny, které z n?j mohly pozorovat ka?dodenní ?ivot ve m?st?. Palác v?tr? je sou?ástí komplexu M?stského paláce (City Palace) tvo?eného mno?stvím budov, nádvo?í a zahrad. Stojí zde i p?t astronomických observato?í. Z moderních staveb stojí za zmínku hinduistický chrám Burla Mandir postavený z bílého mramoru. Z Jaipuru létají denn? letecké spoje do Dillí a v?t?inou pokra?ují dále do Bombaje p?es Jodhpur, Udaipur a Aueangabad. Státní dopravní systém Rajasthanu, stejn? jako luxusní soukromí dopravci pokrývají nejv?t?í m?sta, do v?t?iny z nich se dá dojet i vlakem.

Jaisalmer
P?vodn? pou?tní pevnost v blízkosti hranic Rajasthanu s Pákistánem jakoby vypadla z Pohádek tisíce a jedné noci. Vznikla ve 12. století jako zastávková stanice pro pou?tní karavany putující mezi Indií a st?ední Asií. Jaisalmer nazývaný “zlatým m?stem” je postaven ze ?lutého pískovce a pozorujete-li jej zdálky p?i západu slunce, skute?n? zá?í jako ze zlata. Pevnost je dominantou Jaisalmeru, stojí na 80 m vysokém kopci a je obehnána zdí opat?enou st?ílnami. Pevnost sehrála svou strategicko-vojenskou roli je?t? v Indo-pákistánských válkách koncem 60. let minulého století. Uvnit? zdí ?ije asi ?tvrtina z celkového po?tu 40 000 obyvatel. M?sto vypadá, jakoby se po celá staletí nem?nilo. I nové domy jsou stav?ny s velkým citem a výborn? zapadají do p?vodní zástavby. Velkou turistickou atrakcí Jaisalmeru jsou výlety na velbloudech. V?t?ina trek? trvá t?i a? ?ty?i dny. Nejlep?ím období k náv?t?v? je od ?íjna do února. Rajasthan má pom?rn? spolehlivou autobusovou dopravu a rozv?tvenou ?elezni?ní síť. Pokud si chcete vyzkou?et, jak ?ije horních deset tisíc, m??ete si zamluvit místo do “Paláce na kolech”, který projí?dí Jaisalmerem po své královské trase. Je to vlastn? pojízdný hotel p?ipomínající tradi?ní v?z pro mahárád?u, je velmi drahý, ale skute?n? luxusní. Jaisalmer se nachází 795 km od Dillí.

Kalkata
V dob? britské koloniální vlády významné a prosperující obchodní centrum zalo?ené Brity. Dnes je m?stem obrovských kontrast? - na jedné stran? centrum m?sta se ?irokými bulváry, bankami a obchodními domy, na druhé stran? chudinské ?tvrti plné bídy a ?píny na okrajích m?sta. P?esto?e Kalkata není historickým m?stem v pravém slova smyslu, jako nap?íklad Dillí, má svou jedine?nou atmosféru rozpadajícího se obrazu britského kolonialismu.

Kanha – národní park
Kanha je nejv?t?ím indickým národním parkem, je bohat? porostlý lesy a protkaný sítí ?ek a potok?. Na území parku m??ete podniknout výlet na slonech, i kdy? spat?it divokou zv?? je kv?li pytlák?m ?ím dál tím vzácn?j?í. Pravd?podobnost, ?e n?jakou zv?? spat?íte, se zvy?uje v nejparn?j?ích m?sících b?eznu a dubnu, kdy se zví?ata vydávají hledat vodu. Park je uzav?en od 1. ?ervence do 31. ?íjna. Do parku jezdí p?ímý autobusový spoj dvakrát denn? z Jabalpuru. Jedná se v?ak o zna?n? vyslou?ilé stroje, za volné místo se platí p?íplatky, tak?e to se zavazadly nep?ehán?jte. Nejbli??í ?elezni?ní stanice je odtud vzdálena necelé dv? hodiny jízdy autobusem a pokud jste milovníkem ?eleznice, jízda rozhodn? stojí za to.

Kerala – backwaters
Backwaters - komplex lagun, jezer, ?ek a kanál?, jimi? je protkáno pob?e?í Keraly, tvo?í typický ráz oblasti a projí??ka lodí t?mito backwaters je zdej?í významnou turistickou atrakcí. Lod? k?i?ují m?lká jezera, lemovaná palmami a posetá ?ínskými rybá?skými sít?mi, a stinné kanály, kde se na lod? nakládá kokosové vlákno, kopra a ke?u o?echy. Lod? zastavují u malých usedlostí, kde ?ijí lidé na pe?liv? obd?lávaných výb??cích zem? o plo?e n?kolika metr? ?tvere?ních. Zde máte ?anci spat?it tradi?ní lod? s obrovskými plachtami a p?íd?mi vy?ezanými do tvaru draka. Nejoblíben?j?ím výletem po?ádaným p?evá?n? pro západními turisty je osmihodinová plavba mezi lokalitami Kollam a Alappuzha. Kollam le?í na dob?e zaji?t?né autobusové trase Thiruvananthapuram – Ernakulum, funguje zde i ?elezni?ní doprava.

Khajuraho
Tato tichá a vlídná vesnice v severním Madhya Pradesh je známa svými hinduistickými chrámy uctívajícími slune?ní bohy, posvátné býky a p?edev?ím výrazn? a velmi osobit? sex. Zdej?í erotická výzdoba je mezinárodn? proslulá. Nejsou zde v?ak pouze pikantní erotické výjevy, ale také vále?níci, muzikanti, ?emeslníci, zví?ata i pohádkové bytosti. Nejv?t?í a nejvýznamn?j?í chrámy jsou umíst?ny v p?kném parku v rámci archeologické zóny. Dostat se do Khajuraha p?edstavuje nekone?nou jízdu autobusem po úzkých venkovských silnicích. Indické aerolinky sice létají denn? trasu Dillí-Agra-Khajuraho-Varanasi, letenku si v?ak musíte zamluvit dlouho dop?edu. Autobusy jezdí z m?st Agra, Ghansi a Jhansi, vlakem se dostanete do Jhansi a dále u? pokra?ujete autobusem.

Kochi (Ko?in)
P?ístavní m?sto vybudované na shluku n?kolika ostrov? a úzkých poloostrov?. Staré ?ásti m?sta jsou pon?kud bizardním spojením st?edov?ké portugalské, holandské a anglické vesnice transplantované do prost?edí tropického Malabarského pob?e?í. Nejvýznamn?j?ími stavbami Kochinu je kostel Sv. Franti?ka – nejstar?í k?esťanský kostel v Indii, dále 450 let starý královský palác, staré ?idovské m?sto se synagogou z poloviny 16. století. Atmosféru m?sta dokreslují ?ínské rybá?ské sít? rozv??ené v p?ístavu, tr?i?t? s ?erstvými úlovky, p?evozní lod? pendlující mezi jednotlivými ?ástmi m?sta a delfíni, které lze velmi ?asto pozorovat v p?ístavních vodách. Historicky nejzajímav?j?í je ?ást Kochinu s pevností a hradbami nebo ?ást Mattancherry. Finan?n? nejdostupn?j?í ubytování lze nalézt na pevninské ?ásti Kochinu Ernakulam. Indické aerolinky létají denn? do Bangalore, Bombaje, Dillí, Goa a Chennai. Vyu?ít m??ete i levn?j?í autobusovou dopravu. Z Kochinu jezdí autobusy v pravidelných intervalech v?emi hlavními sm?ry. Pokud se chcete vydat do n?kterého odlehlej?ího regionu, m??ete si najmout mikrobus, rezervovat si jej m??ete v na?í kancelá?i. P?ipravte se na to, ?e autobusy bývají zna?n? p?ecpané a pravd?podobn? budete celou cestu stát. Cestovat m??ete i vlakem, jezdí denn? do v?ech hlavních destinací na pob?e?í.

Leh
M?sto le?ící v malém údolí severn? od údolí ?eky Indus. Kdysi bylo místem, odkud vyrá?ely na cestu do centrální Asie karavany jak?. Leh je historickým m?stem, ale díky své poloze má i nemalý vojensko strategický význam. Je nejv?t?ím m?stem a správním centrem Ladakhu. Ladakh, zvaný také “Malý Tibet”, byl po staletí pod silným vlivem Tibetu a po ?ínské okupaci Tibetu zde na?lo úto?i?t? velké mno?ství Tibeťan?. Významnou památkou Lehu je královský palác ze 16. století. Stojí na kopci, odkud je nádherný výhled do okolí na poho?í Zanskar a ?eku Indus. Z Lehu se dá podniknout výlet ke dv?ma buddhistickým klá?ter?m. Thiksey Gompa je vzdálen 17 km. Stojí na kopci s nádherným výhledem na ?eku Indus. Najdete zde významnou sbírku buddhistických knih a tibetského um?ní. Hemis Gompa vzdálený 45 km je nejv?t?ím a nejvýznamn?j?ím klá?terem Ladakhu. P?i náv?t?v? obou klá?ter? se m??e stát, ?e se vám naskytne p?íle?itost pozorovat n?který z nábo?enských ob?ad? nebo slavností. Do m?sta Leh se dostanete letecky celkem bez problém? od ?ervna do zá?í. Let?t se dá z Dillí, Jangmuru a Srinagaru. V zimních m?sících bývá cestování slo?it?j?í, autobusová doprava jezdí nepravideln? a cesta d?ípem nebo taxíkem je na del?í vzdálenost pom?rn? nákladná, zato v?ak máte jistotu, ?e dorazíte.

Mysore
Kouzelné a p?íjemné m?sto spojované s hedvábím, santálovým d?evem a výrobou vonných ty?inek. Je velmi oblíbené pro svou turisticky zvládnutelnou rozlohu a p?íznivé klima. Nejznám?j?í památkou je Maharád??v palác postavený v indo-saracénském stylu s bohatou vnit?ní výzdobou z barevného skla se zdobenými zrcadly, vy?ezávanými mahagonovými stropy, masivními st?íbrnými dve?mi a nápadnými k?iklavými barvami. Srdcem m?sta je tr?i?t? Devaraja, jedno z nejv?t?ích a nejhez?ích tr?i?ť v Indii. Dal?í atrakcí je výstup na blízký kopec Chamundi po schodi?ti s 1000 schody, na vrcholu stojí chrám Chamundeswari. Do Mysore se dopravíte pouze autobusem nebo vlakem, letadla sem nelétají. Z Mysore jezdí ka?dých 15 minut autobus do Bangalore i dal?ích míst regionu, v?etn? Bandipurského národního parku. ?ada soukromých autobusových linek vás dopraví i do vzdálen?j?ích míst, jakými jsou Bombaj, Goa, Chennai a Hyderabad. Do Bangalore jezdí rovn?? ?ty?i expresní vlaky denn? a klimatizovaný vysokorychlostní vlak Shatabdi Express, který pokra?uje a? do Chennai.

Simla
“Letní hlavní m?sto” Britské Indie le?í roztrou?ené na úbo?í ji?ního Himachal Pradesh ve vý?ce 2100 m. V koloniální dob? bylo nejvýznamn?j?ím horským st?ediskem v Indii a v lét? bylo vyhlá?eným centrem spole?enského ?ivota. Sem se sjí?d?li Britové, aby unikli nesnesitelným vedr?m panujícím v ní?inách. Pov?stnými byly zdej?í plesy, brid?ové turnaje a slavnosti, které ?ly ruku v ruce s pomluvami, intrikami a milostnými románky. Dnes ú?edníky, správce a snobské pani?ky nahradily davy rekreant?, i kdy? ozv?na simelské britské minulosti stále p?etrvává. P?ipomíná ji i k?esťanský kostel, hrad Gorton a královská ubytovna ve stylu pevnosti. Simla nabízí krásné mo?nosti procházek. Úzkými klikatými uli?kami se dostanete dol? z úbo?í na místní bazar, zajímavá je také procházka k chrámu Jakhu zasv?ceného opi?ímu králi Hanumanovi. Stojí nedaleko nejvy??ího bodu poho?í a je odtud nádherný výhled na m?sto, okolní údolí a zasn??ené vrcholy hor. Dal?ím krásným místem jsou 70 m vysoké vodopády Chadwick Falls a vyvý?enina Prospect Hill - vyhlá?ené místo pro po?ádání piknik?. 15 km východním sm?rem se nachází ly?a?ské st?edisko Kufri, v sou?asnosti zde v?ak moc ?asto nesn??í, tak?e se uva?uje o jeho zru?ení. P?ímé letecké spojení s ostatními destinacemi v Himalájích Simla nemá, i kdy? je zde n?kolik soukromých spole?ností, které jsou schopny vás letecky p?epravit. Nedostate?ná letecká doprava je bohat? kompenzována vlaky a autobusy.

Udaipur
Nejromanti?t?j?í m?sto v Rajasthanu vybudované kolem nádherného jezera Pichola získalo nevyhnuteln? p?ízvisko "Benátky Východu". Bylo zalo?eno v roce 1568 maharád?ou Udai Singhem. M?sto je harmonickým spojením bíle nat?ených budov, mramorových palác?, chrám?, tradi?ních ?in?ovních dom? a zahrad. Py?ní se závid?níhodným kulturním d?dictvím i sou?asným bohatým kulturním ?ivotem. I kdy? le?í v pou?tním státu, díky velkému po?tu jezer, která nikdy nevysychají, tvo?í jakousi civiliza?ní a barevnou oázu uprost?ed jednotvárné pustiny. Jezero Pichola je úst?edním bodem m?sta a jeho dva nádherné ostrovní paláce Jagniwas a Jagmandir jsou p?ímo zosobn?ním rozmaru. První z nich je v sou?asnosti luxusním hotelem. Nad jezerem se ty?í obrovský m?stský palác zdobený balkony, v??i?kami a kopulemi. Komplex zahrnuje muzeum, n?kolik luxusních hotel? a upravené zahrady. Stará ?ást m?sta je obehnána zdí a do jeho úzkých uli?ek vede n?kolik bran. Navzdory dlouhému seznamu památek a zajímavostí si kouzelnou atmosféru Udaipuru vychutnáte nejvíce, kdy? si najdete p?íjemný hotel u jezera, vy?plháte se a? pod st?echu a pozorujete shora ruch na ?irokém náb?e?í, posloucháte pleskání prádla, jak s ním pradleny tlu?ou, jako by z n?j cht?ly vymlátit du?i a vnímáte hru sv?tel na vodní hladin?. Indické aerolinky létají z Udaipuru denn? do Dillí, Jaipuru, Bombaje a Aurangabadu. Stejn? tak zde jezdí pravidelné autobusové linky. Pokud se rozhodnete cestovat autobusem, vyberte si v?dy expres. Do mén? vzdálených míst m??ete jet taxíkem, cenu si v?ak v?dy dojednejte p?edem a do smlouvání vlo?te ve?keré své schopnosti.

Varanasi
Milionové Varanasi - “v??né m?sto”, je svou 2000 let starou historií jedním z nejstar?ích m?st v Indii. Stojí na b?ezích posvátné ?eky Gangy a je od svého vzniku ve 12. století p?. n. l. zasv?cené bohu Šivovi. ?íká se, ?e spojuje moc a sílu v?ech ostatních poutních míst a ka?dý, kdo zde zem?e, bez ohledu na vyznání i p?ípadné zlo?iny, kterých se dopustil, putuje rovnou do nebe. Varanasi je významným centrem vzd?lanosti, domovem romanopisc?, filosof? a jazykov?dc?. Tento fakt p?isp?l k tomu, ?e m?sto hrálo významnou roli ve vývoji indického národního jazyka hind?tiny. Varanasi má více ne? 100 ?irokých náb?e?ních schodi?ť (ghat), po nich? sestupují v??ící do ?eky nebo se schodi?t? vyu?ívají k poh?ebním ob?ad?m. Hlavním a pro posmrtný ?ivot nejslibn?j?ím místem, kde m??e být vykonán hinduistický krema?ní ob?ad je schodi?t? Manikarnika Ghat. Mrtvá t?la omotána pruhem látky a umíst?na na bambusových nosítkách nesou úzkými uli?kami k ?ece vyd?d?nci. Na vrcholu schodi?t? jsou velké hromady d?eva. Ka?dé poleno bývá pe?liv? zvá?eno a z celkové hmotnosti d?eva se pak vypo?ítává cena kremace. Krema?ní ob?ad m??ete bez problém? sledovat, proto?e i ten je obchodem jako v?echno ostatní. Nejlep?ím místem, odkud m??ete sledovat ruch kolem ?eky a nasávat zdej?í atmosféru, je Dasaswamedh Ghat. Zde spat?íte obrovskou koncentraci lidí, kte?í p?icházejí na b?eh Gangy ne pouze, aby vykonali rituální koupel, ale cvi?í zde jógu, ob?tují dary, prodávají kv?tiny, nechávají si d?lat masá?, hrají kriket, plavou, holí se nebo si vylep?ují svou karmu obdarováváním ?ebrák?. Je to taky nejlep?í místo, kde si m??ete domluvit výlet po ?ece, proto?e mezi zdej?ími majiteli lod?k vládne silná konkurence. K nejd?le?it?j?ím památkám ve m?st? pat?í chrám Vishvanath zasv?cený bohu Šivovi a me?ita Gyan-Vapi ze 17. století. Významnou stavbou je hinduistická univerzita pro 24 tisíc student?. Za náv?t?vu stojí místní tr?i?t?, kde m??ete koupit ozdobné p?edm?ty z mosazi, lakované hra?ky, ?átky, hedvábí nebo sitary (indické hudební nástroje s dv?ma vrstvami strun). Povinn? byste m?li absolvovat za úsvitu projí??ku po ?ece. Varanasi le?í na velkém turistickém okruhu p?ibli?n? 580 km východn? od Agry a 780 km jihovýchodn? od Dillí. Cestovat m??ete letadlem, autobusem nebo vlakem.