Výjezdová turistika | Jordánsko | Historie

Historie

Jordánsko

Území dnešního Jordánska bylo domovem nejstarších civilizací světa. Prvními důkazy přítomnosti obyvatelstva jsou zbytky keramiky staré 7000 let, které zřejmě vyrobili Kanánejci a Amorejci. V polovině 2. tisíciletí př. n. l. se území stalo po dlouhém boji Egypťanů a Chetitů kořistí Egypta. Kolem 13. století př.n.l. historii východního Středomoří výrazně poznamenal vpád mořských národů, s nimiž přišel nový kmen Pelištejnců, kmen, jenž dal název Palestině, a mimo jiné s sebou přinesl znalost výroby železa. Ve stejné době se na jihu usadili Edomité, východně od Mrtvého moře Moábové a u Arabské pouště Ammonité. Hlavním městem tohoto kmene se stal Rabbath Ammon, dnešní Ammán. Tyto kmeny byli sice na 70 let ovládnuty Izraelity, ale to vše změnil vpád asyrského vládce Sargona.
Kolem roku 1800 př.n.l. vedl Abrahám skupinu nomádů z Mezopotámie a usadil se na území dnešního Izraele. Kolem roku 1023 př.n.l. založili Izraelité království vedené krály Saulem a Davidem. Hlavním městem se stal Jeruzalém. Kolem roku 198 př.n.l. sjednotil území, bývalé Samaří a Judey, vládce Antioch III. Roku 63 př.n.l. se stal Izrael součástí Římské říše a vládli mu konzulové mj. Herodes či Pilát Pontský. Za vlády Caliguly vypukla série židovských povstání, která byla nakonec potlačena a Jeruzalém byl vyhlazen. Tato porážka znamenala konec židovského státu a počátek úpadku Palestiny. Židovský národ byl roztroušen mimo území Palestiny.
Od 1. tisíciletí př.n.l. začali do Jordánska pronikat Nabatejci, za jejich přítomnosti a zejména pak od 2. století př.n.l. do konce 1. století n.l. došlo díky obchodním stezkám k nebývalému ekonomickému a kulturnímu rozkvětu. Jejich říše sahala až k Damašku a Hidžázu. Jejím protipólem byla tzv. liga deseti čili Decapolis - hospodářská a vojenská aliance deseti nejdůležitějších měst na východ od Jordánu. Řím zpočátku Nabatejce využíval jako nárazníku proti Parthům. V roce 105 n.l. Trajanus ovšem nabatejskou autonomii zrušil. Rok poté se Nabatejská říše stala římskou provincií. Poté začal rychlý hospodářský pád, protože Řím nejprve opustil staré karavanní cesty a pak začal preferovat Palmyru místo Petry a obchodní cesty po mořích.
Roku 331 konvertoval císař Konstantin ke křesťanství a to se stalo uznávaným náboženstvím. Na území dnešního Jordánska se usadil kmen Banú Ghassan, který křesťanství přijal, byli to také zdatní obchodníci. V 7.století bylo celé Jordánsko dobyto muslimi. V roce 638 ovládl Jeruzalém chalíf Omar a prohlásil ho Svatým městem Islámu, místem, kde prorok Mohammed vystoupal k nebi z vrcholu Chrámové hory. Křesťané byli tímto znesvěcením pobouřeni a kolem roku 1099 nechal papež vytvořit křižáckou armádu a vypukly křižácké války. Po letech křesťansko-muslimských střetů, přibližně v roce 1187, opět získali navrch muslimové a v roce 1291 islámští Mamlúkové získali poslední křižáckou pevnost.
Po éře křižáků, za jejichž působení vznikly pevnosti a hrady v Keraku, Adžlúnu, Šóbaku, ve Vádí Músa a na ostrově Faraon, se moci na území dnešního Jordánska chopili Osmané. Jejich uzurpátorský vztah k oblasti vedl k tomu, že beduínské kmeny na severu a kočovníci na jihu v čele s emírem Fajsalem v době 1. světové války aktivně napomáhali Britům v boji proti tureckému vlivu.
Po první světové válce Osmanská říše zanikla a kontrolu nad Palestinou převzala Velká Británie a vytvořila stát Transjordánsko. Fajsalův požadavek, aby Arabové získali nezávislost, zůstal nevyslyšen a jako cenu útěchy dostal Fajsal do správy Sýrii, zatímco jeho bratr Abdullah Ibn Hussein byl ustanoven vládcem Transjordánska. Ten dostal k dispozici britské poradce, finanční pomoc a podporu na vytvoření bezpečnostních sil. Za své hlavní město prohlásil Ammán. Roku 1923 se Transjordánsko oddělilo od Palestiny. Král Abdullah časem získal na Britech plnou nezávislost a v roce 1946 bylo vyhlášeno nezávislé Hášimovské království. Ujednání z roku 1948 Britům zachovávalo určitý vliv jen ve vojenských záležitostech.
14. května 1948 byl ukončen britský mandát v Palestině, vypukl palestinský konflikt. O vládu nad tímto územím bojovali Arabové s Izraelci. Do Jordánska začaly proudit tisíce uprchlíků. Ještě před vyhlášením klidu zbraní roku 1949 jordánská vojska okupovala území, které se později stalo známým jako Západní břeh a východní Jeruzalém. Roku 1951 byl král Abdullah Ibn Hussein zavražděn u mešity Al-Aqsá v Jeruzalémě. Králem se stal jeho vnuk Hussein. Pro Jordánsko začala doba rozmachu. Turismus vzkvétal a do země proudila pomoc z USA.
V roce 1967 proběhla Šestidenní válka, kdy Izrael převzal zpět západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém. Během šesti dnů přišlo Jordánsko o příjmy z průmyslu i o zemědělskou půdu. Z okupovaného území proudily do země tisíce palestinských uprchlíků.
V 70. letech se jordánský král Hussein rozhodl zakročit proti palestinským teroristickým skupinám, které dosud jeho vláda podporovala, ale které už začaly ohrožovat jeho kontrolu nad západní částí země. 15. září 1970 proto vyhlásil v oblasti stanné právo a došlo téměř k válce, když na pomoc Organizaci pro osvobození Palestiny přišly syrské jednotky. Vládní jednotky nakonec teroristy vytlačily, jejich základnou se poté stal Libanon.
V letech 1980-88 během Íránsko-irácké války Jordánsko podporovalo Irák. Roku 1991 v průběhu války v Perském zálivu kritizovalo vojenský zásah Západu v Iráku. V důsledku obchodních sankcí, které Spojené národy uvalily na jeho hlavního obchodního partnera, utrpělo jordánské hospodářství. Ve stejném roce skončil vládní zákaz politických stran, který byl v platnosti od Šestidenní války.
V roce 1994 došlo k podepsání smlouvy s OOP a rovněž mírové smlouvy s Izraelem. Podle dohody mezi Izraelem a OOP získal Západní břeh samosprávu a roku 1995 začal Izrael stahovat svá vojska. To zvýšilo obavy Palestinců, že budou vytlačeni z oblasti a Izrael s Jordánskem si rozdělí území. Ve stejné době tedy Jordánsko usilovalo o dohodu s Arafatovou Palestinskou národní samosprávou. Jordánsko navázalo vztahy s Kuvajtem a Saúdskou Arábií zpřetrhané válkou v Zálivu v roce 1991. Po smrti krále Husseina nastoupil na trůn jeho syn Abdullah.
Král Abdullah II má velkou podporu většiny Jordánců i velké části palestinské komunity. Za jeho vlády se zlepšily vztahy s Izraelem. Stejně tak posílilo Jordánsko své vztahy s Egyptem a Sýrií. První nezávislé volby proběhly v Jordánsku v roce 2003. Většinu křesel v parlamentu získali nezávislí royalističtí kandidáti. Situace se stabilizovala a Jordánsko je tak jednou z mála bezpečných a přívětivých zemí na Blízkém východě.