Outgoing | Sri Lanka | Attractions

Attractions

Sri Lanka

Adam‘s Peak (Adamova hora)
Od prosince do dubna je tato 2224 m vysoká hora cílem mnoha poutník?. Na jejím vrcholu je obrovská ?lép?j, o ní? muslimové tvrdí, ?e pat?í Adamovi, který ji zde zanechal, kdy? byl vyhnán za sv?j h?ích z ráje. Nikomu nevadí, ?e buddhisté ji pokládají za stopu Budhy a hinduisté zase za stopu Shivy. Faktem z?stává, ?e u? více ne? 1000 let se jedná o poutní místo. Pohled z vrcholu za úsvitu je takový, ?e ?okuje i ty necyni?t?j?í agnostiky a p?ivádí je do stavu meditace. Výstup na vrchol trvá kolem ?ty? hodin a vychází se z m?sta Dalhousie. V poutní sezón? jezdí do Dalhousie autobusy z Kandy, Nuwara Eliye a Colomba. Jinak se pot?ebujete dostat nejd?íve do Hattonu nebo Maskeliye. Z Colomba je to do Dalhousie 220 km.

Anuradhapura
První hlavní m?sto Srí Lanky, symbol moci sinhálských král? a nejvýznamn?j?í historické m?sto ostrova. Hlavním m?stem se stalo ji? v roce 380 p?.n.l. a sinhál?tí králové odtud vládli tém?? 1500 let. Jeho p?sobivé ruiny byly „objeveny“ po?átkem 19. století a dodnes se restaurují. Le?í severozápadn? od sou?asné moderní Anuradhapury. Nejvýznamn?j?ím objektem ve m?st? je posvátný strom Sri Maha Bodhiya (ficus religiosa), pod ním? údajn? dosáhl Buddha osvícení a nejstar?í z mnoha chrám? Thuparama Dagoba, kde má být ulo?ena pravá lícní kost Budhy. Nejv?t?í dochovanou stavbou je chrám Jetavanarama ze 4. století n.l., kdysi prý dosahoval vý?ky p?es 100 m a byl domovem pro více ne? 3000 mnich?. Mezi dal?í historické zajímavosti, které stojí za shlédnutí, pat?í chrám Abayagiri Dagoba z 1. století p?. n.l., dále do skály vytesaní milenci ”Isurumuniya”, úctu vzbuzující socha Budhy vysoká 12 m, archeologické mistrovské dílo krále Dutugemuna – opevn?ní Ruwanveli Dagoba a M?sí?ní kámen u královnina pavilónu. Ve m?st? jsou také muzea, ve kterých m??ete spat?it nádhern? restaurované zdvojené nádr?e u?ívané mnichy k rituálním koupelím a obrovskou nádr? pou?ívanou jako zásobárna vody k zavla?ování rý?ových polí. Anuradhapura le?í 250 km severn? od Colomba a mezi ob?ma m?sty jezdí denn? n?kolik autobusových spoj?. M??ete si vybrat k cestování star?í a levn?j?í autobus, nebo jet dra??ím klimatizovaným autobusem inter-city. Vlakové spojení do Anuradhapury je závislé na bezpe?nostní situaci na severu zem?.

Colombo
P?ístav a zárove? hlavní m?sto Srí Lanky Colombo je fascinujícím, architektonicky významným místem odrá?ejícím vlivy Portugalc?, Holan?an? a Brit?, kte?í okupovali zemi v pr?b?hu 16. – 19. století. Krom? barvité historie nabízí okouzlující spojení východu a západu, starého a nového se svými moderními p?ti hv?zdi?kovými hotely a mrakodrapy bezprost?edn? sousedícími se starými koloniálními domy, kuriózními obch?dky a pouli?ními tr?i?ti, kde lze výhodn? koupit zajímavé produkty. Hlavní a zárove? nejv?t?í m?sto ostrova je hlu?ným, bou?livým a pon?kud bláznivým velkom?stem. Na?t?stí v?echny nedostatky, dopravní zmatky a p?estupky jsou ?e?eny pokr?ením ramen a úsm?vem. R?ení „no problem“ by mohlo být pova?ováno tém?? za jakési národní heslo, nebo» je zde v?ichni znají a také je velmi ?asto pou?ívají. I kdy? m?sto samotné není práv? tou nejvyhledávan?j?í lokalitou ostrova, p?esto je dostate?n? zajímavé k tomu, abyste je nav?tívili a spat?ili to, co vlastn? Srí Lanku pohání kup?edu. Colombo není slo?itým m?stem pro orientaci a snadno se v n?m vyznáte. Severní ?ást m?sta je hlavním obchodním centrem zem?, kde se nacházejí obchodní domy, ú?ady, sídlo letecké spole?nosti a Centrální banka, která byla v lednu 1996 cílem bombového útoku spáchaného separatistickou organizací Tamilských tygr?. V této ?tvrti se nachází také n?kolik zajímavých historických památek, jako jsou nap?. v??ní hodiny (bývalý maják) nebo prezidentský palác (zatvrzelí tradicionalisté jej dodnes nazývají sídlem královny) a taky spousta koloniálních budov prop?j?ujících ?tvrti auru dávného impéria. Ji?n? odtud le?í Galle Face Green – p?ímo?ská zelená ?ást m?sta, kde se scházejí hrá?i kriketu, lidé si tady pou?t?jí draky nebo si zde dávají sch?zky milenci. Je?t? dále na jih se nachází luxusní ?tvrt Cinammon Gardens s elegantními domy, ?irokými ulicemi a nejrozsáhlej?ím m?stským parkem. Východn? od m?stské pevnosti le?í známé tr?i?t? Pettah bazaar, které nem??ete minout u? kv?li jeho výrazné v?ni. Budete-li jím procházet, narazíte na neskute?né mno?ství r?zného zbo?í po?ínaje spoustou ovoce, zeleniny, masa, ko?ení p?es oble?ení a? po st?íbrné a zlaté ?perky, polodrahokamy i r?zné cetky z cínu a mosazi. Milovníci kultury by nem?li vynechat Národní muzeum s cennými historickými sbírkami, Um?leckou galerii zam??enou na obrazy a výstavy sou?asných místních um?lc? nebo n?které z po?etných me?it, buddhistických ?i hinduistických chrám?. Poté, co se seznámíte s kulturou Srí Lanky, m??ete nav?tívit zoologickou zahradu Dehiwala, prohlédnout si zástupce ostrovní fauny a shlédnout odpolední sloní p?edstavení. Levné ubytování, jídlo i výhodné nákupy najdete ve ?tvrtích Fort a Pettah. No?ní ?ivot za moc nestojí, i kdy? náv?t?va kina ve ?tvrti Fort je rozhodn? zá?itkem. Nejbli??í rekrea?ní plá?í je Mt Lavinia, 10 km vzdálené letovisko ji?n? od Colomba.

Galle
P?ístavní m?sto le?í na jihu ostrova 116 km od Colomba. Galle je památníkem holandské koloniální architektury prohlá?ené za sv?tovou kulturní památku UNESCO. Koncem 16. století pat?ilo m?sto Portugalc?m, ale v polovin? 17. století je vytla?ili Holan?ané a v roce 1663 zde vybudovali mohutnou pevnost o rozloze 36 ha. Masivní hradby obklopující mo?ský výb??ek chrání uvnit? svých zdí historické holandské domy, muzea a kostely. Tiché místo s uvoln?nou atmosférou se zdá být tokem d?jin tém?? nedot?eno. Pevnost slou?ila jako hlavní p?ístav pro celý ostrov a? do roku 1870, kdy byl postaven nový p?ístav v Colombu. Z doby nejv?t?í slávy Galle se dochovaly dva hotely, a sice New Oriental Hotel postavený v roce 1684 p?ímo v pevnosti a Closenburg na mo?ském b?ehu. Dominantou m?sta je Holandský kostel z roku 1754. Nejvyhledávan?j?ími plá?emi ji?ního pob?e?í jsou Unuwatuna, Weligama a Tangalla. Do Galle existuje z Colomba dobré autobusové i vlakové spojení.

Golden Mile (Zlatá míle)
Je chrán?ná ?ást pob?e?í o délce 1,5 km s korálovými útesy a vzácnou mo?skou faunou. Ji?ní pob?e?í nabízí úchvatnou scenérii, palmami lemované plá?e a ideální podmínky ke koupání, vodnímu ly?ování, kanoistice, potáp?ní a no?ním vyjí??kám za svitu m?síce.

Hikkaduwa
Nejrozvinut?j?í p?ímo?ské letovisko ostrova je proslulé ?adou ubytovacích za?ízení, dobrými restauracemi a p?íjemnými kavárnami p?ímo na plá?i. Jsou zde výborné podmínky ke ?norchlování ve snadno p?ístupných korálových rezervacích, potáp?ní k lodním vrak?m v zálivu, výlet?m na lodích s proskleným dnem i windsurfingu. Hikkaduwa je ideálním místem k rekreaci p?ipomínající mnohá jiná asijská letoviska oblíbená západními turisty. Ve m?st? je buddhistický chrám a mno?ství obch?dk? s ?emeslnými výrobky. V blízkosti m?sta le?í jezero obývané spoustou ptactva. Z 87 km vzdáleného Colomba je dobré autobusové spojení podél pob?e?í a ?ty?ikrát denn? jezdí na trase i expresní vlaky.

Kandy
Le?í p?ibli?n? 100 km severovýchodn? od Colomba uprost?ed hor na b?ehu klidného jezera. Kandy je bývalé hlavní m?sto a historická ba?ta buddhistické moci. Má sv?j zvlá?tní architektonický styl, s typickými, mírn? se sva?ujícícmi st?echami. Dominantou m?sta je stavba se zlatou st?echou s netypickým osmiúhelníkovým p?dorysem Dalada Maligawa (Chrám zubu), kde je uchovávána nejvýznamn?j?í nábo?enská relikvie Srí Lanky – posvátný zub Buddhy. Denn? se k uct?ní této vzácné památky konají v chrámu nábo?enské ob?ady p?itahující zástupy poutník? od?ných v bílých ?atech a nesoucích v rukou lotosové kv?ty a v?tvi?ky ke?e frangipani. Je rovn?? pokladnicí starodávných rukopis? nevy?íslitelné hodnoty. K dal?ím turistickým zajímavostem pat?í Národní muzeum, královská botanická zahrada Peradeniya a národní park Udawattakelle – ráj ptactva. Náv?t?vníci, kte?í cestou do Kandy nav?tíví ”Sloní sirot?inec”, mohou být fascinováni pohledem na sloní mlá?ata krmená z láhve a koupající se slony v ?ece Mahaweli. Milovníci golfu si p?ijdou na své na nov? vybudovaném h?i?ti v malebné Digan?. Kandy je rovn?? místem nejlegendárn?j?í asijské slavnosti Esala Perahera konající se na p?elomu ?ervence a srpna, p?i které spat?íte nádherný a pestrobarevný pr?vod s mno?stvím tane?ník?, bubeník? a slon? pochodující ulicemi v zá?i m?síce.

Negombo
Pitoreskní, palmami lemovaná rybá?ská vesnice nacházející se v p?íhodné blízkosti mezinárodního leti?t?. Negombo je proslulé svými nedot?enými plá?emi a vynikající kuchyní z mo?ských plod? získávaných z oceánu nebo místních lagun. Náv?t?vníci této p?evá?n? ?ímskokatolické vesnice, která je nazývána také ”Malým ?ímem”, objeví idylické místo u známého Hamiltonova kanálu.

Nuwara Eliya
Kdysi oblíbené horské sídlo Brit? nazývané „Malá Anglie“ bylo vybudované po vzoru anglické vesnice 19. století. Dodnes si uchovává výrazné stopy po bývalém britském impériu, naleznete zde sm?s tudorské a georgiánské architektury, sedlové st?echy, upravené trávníky s kvetoucími r??emi a náhrobní kameny s anglickými jmény porostlé mechem. M?sto se m??e pochlubit nejlep?ím 18-ti jamkovým horským golfovým h?i?t?m v Asii. Za náv?t?vu stojí také plán? Horton a náhorní plo?ina s kaskádovitými vodopády padajícími do hloubky 1000 m. ®ijí zde vzácné druhy pták? a motýl? a roste mnoho divokých kv?tin a orchidejí. Turistickým zá?itkem je náv?t?va ?ajovníkových plantá?í a továrny na zpracování ?aje, kde mohou náv?t?vníci ochutnat sv?toznámý “cejlonský ?aj”. Z Colomba jezdí autobusy do Nuwara Eliye tém?? ka?dou hodinu a z Kandy v pravidelných intervalech. P?i cest? vlakem musíte vystoupit v Nanu Oya a dále pokra?ovat autobusem nebo taxíkem.

Polonnaruwa
Jihovýchodn? od Anuradhapury (75 km) se nachází zbytky starobylého jezerního m?sta Polonnaruwa zalo?eného mezi 11. a 12. století. Za doby vlády indické dynastie Chola byla Polonnaruwa hlavním m?stem Srí Lanky. Pro zdej?í oblast byly typické vodní nádr?e, z nich? nejv?t?í je Parakrama Samudra – nádr? o plo?e 24 km2 vybudovaná ve 12. století. Nejproslulej?í památkou je Gal Vihara – komplex soch sedícího, le?ícího a stojícího Budhy. Jsou vytesány v ?ule a mají rozm?ry od 7 do 14 m. Významnou památkou je také z?ícenina chrámu boha Shivy, kam se chodí modlit bezd?tné man?elské páry tou?ící po d?tech.

Ratnapura
P?írodní ”m?sto drahokam?” nabízející nesmírn? cenné safíry, rubíny, tyg?í oka a alexandrity dobývané, ?ezané a le?t?né starodávnými metodami. Z Ratnapury pochází slavný známý polodrahokam ”Blue Bell” osazený na Britské korun?.

Sigiriya
Velkolepá, 81 metr? vysoká skalní pevnost, kterou dal v 5. století vybudovat král Kashayapa na obranu proti nájezd?m nep?átel. Pevnost je situovaná na 200 m vysoké skále a je proslulá vzácnými skalními freskami „Nebeských panen“. K dal?ím zajímavostem pat?í tzv. Lví schodi?t?, zrcadlová st?na s historickou glazurou t?pytící se u? celých 1500 let a okrasná vodní zahrada. Sigiriya je od Colomba vzdálená 191 km. Z Colomba se sem jede autobusem zastavujícím ve m?st? Dambulla, odkud pak jezdí ka?dou hodinu autobus ke skalní pevnosti.

Yala / Bundala – národní park
Na jihovýchod? ostrova se nalézá jeden z n?kolika srílanských národních park? o rozloze 309 km2. Je ukázkou pravé divo?iny, má r?znorodou vegetaci od otev?ených parkových ploch a? po hustou d?ungli. Vodní zátoky, malá jezera, laguny a ?í?ky napájející po?etná stáda slon?, jelen?, kan?í zv??e, buvol? a pták? p?ispívají k tomu, ?e je národní park jejich domovem. Vzácn? lze spat?it i leoparda, co? m??e být p?áním mnoha milovník? divoké p?írody. Nejlep?í je najmout si v Tissamaharam? d?íp s ?idi?em a zaujmout za svítání nebo za soumraku stanovi?t? v blízkosti napajedla. Pak máte velkou ?anci, ?e n?která ze zví?at skute?n? spat?íte. Sousední národní park Bundala je pak nejlep?ím místem na Srí Lance pro pozorování ptactva. Yala West je uzav?en obvykle po ?ást srpna a dále v zá?í a ?íjnu. Pokud si nepronajmete d?íp s ?idi?em a cestujete vlastním autem, pak se dostanete pouze k hlavní brán? a tam musíte zaplatit poplatek za vstup, poji?t?ní a stopa?e.