Outgoing | Sri Lanka | Travel Information

Travel Information

Sri Lanka

Kdy se vydat na cestu
Období s nejmen?ími srá?kami a nejvhodn?j?í pro cestování je od prosince do b?ezna na jihu, západ? a st?ední hornaté ?ásti ostrova a od kv?tna do zá?í na východ? Srí Lanky. Od prosince do b?ezna nav?t?vuje Srí Lanku nejv?t?í po?et turist?, pr?m?rné teploty se pohybují okolo 27°C v Colombu a na horách ve st?ední ?ásti Srí Lanky okolo 16°C.

Geografie a p?íroda

Ostrov ve tvaru velké kapky d?lí od Indie pouhých 50 kilometr? Palkova pr?livu. Ostrov je pouhých 350 kilometr? dlouhý a 180 kilometr? ?iroký. Ji?ní polovin? Srí Lanky dominují poho?í a rozeklaná krajina, severní ?ást tvo?í rozlehlá planina, která se rozprostírá od poho?í ve st?edu ostrova a? k poloostrovu Jaffna. Nejvy??ím vrcholem Srí Lanky je Mt. Pidurutalagala (2524 m) blízko Nuwary Eliyiy, nejdel?í ?ekou je pak ?eka Mahaweli, která ústí do Indického oceánu blízko Trincomalee. Nejlep?í plá?e se nacházejí na jihu, jihozápad? a jihovýchod? ostrova. Eben, týk a p?sobivé orchideje naleznete v de?tných pralesích na jihu ostrova, travnaté planiny, rododendrony a kosod?eviny pak v chladných a vlhkých vy??ích nadmo?ských vý?kách centrálního poho?í. Ostrov je domovem mnoha zví?at, mezi n?? pat?í sloni, leopardi, vysoká zv??, opice, lenochodi, divo?áci, kobry, krokodýli, dugo?ové a ?elvy. Srí Lanka je také domovem mnoha migrujících pták?, kte?í p?e?kávají chladnou zimu v n?které z p?írodních rezervací. Nejlep?í dobou pro pozorování ptactva je období od ledna do dubna.

Klima a po?así
Pro aktuální informace o po?así klikn?te zde.

Jak se dostat tam a zp?t
Jedinou mo?ností jak se dostat na Srí Lanku je letecká doprava. Mezinárodní leti?t? v Colombu nabízí n?kolik mo?ností jak se dostat do Evropy nebo dal?ích m?st Asie. Nejlevn?j?í spojení jsou do Madrasu, Trichy, Trivandrumu a Bombaje. Mezinárodní odletová taxa je 1500 LKR (od 01.10.2003 je ji? zahrnuta v cen? letenky).

Vstup do zem?
Platný cestovní pas, jeho? platnost p?esahuje plánovanou dobu pobytu o 2 m?síce. Víza jsou ud?lována ob?an?m ?R zdarma po p?íletu na Srí Lanku. Cestující musí prokázat zaji?t?ní pobytu (rezervace hotelu a dostate?né mno?ství pen?z nebo ?ek? v minimální vý?i 30 USD na osobu a den pobytu). Vízum je zpravidla vydáváno k jednomu vstupu na dobu pobytu 30 dní. P?i p?íletu je t?eba vyplnit Immigration Landing Card. Do n?kterých oblastí zejména na severu zem? je turist?m zakázán vstup, který reguluje policie nebo armáda.

Celní p?edpisy

P?i p?íjezdu do zem? je zapot?ebí vyplnit na leti?ti celní deklaraci, která specifikuje r?zné kategorie dovozových omezení. Bezceln? lze dovézt v?ci osobní pot?eby, v?etn? 200 cigaret nebo 50 doutník? nebo 375 gram? tabáku, dále 2 láhve vína, 1,5 litru lihovin, osobní parfémy a 250 ml toaletní vody. Povoluje se dovézt dárek ?i suvenýr v maximální hodnot? 1000 srílanských rupií. V?ichni cestující jsou povinni deklarovat p?i vstupu drahé kovy, zbran?, drogy, narkotika a ve?keré zbo?í obchodní povahy. Cizinec m??e být po?ádán o vypln?ní zavazadlového prohlá?ení Baggage Declaration Form. Na Srí Lanku se nesmí dová?et narkotika a drogy, indická a pákistánská m?na a pornografická a erotická literatura. P?i dovozu ?i vývozu cizí m?ny p?esahující ekvivalent 5000 USD je nutné tuto skute?nost nahlásit p?i celním odbavení ("Exchange Control, Form D"). Ze Srí Lanky je povoleno vyvézt maximáln? 250 srílanských rupií, 3 kg ?aje a zbo?í zakoupené pro osobní pot?ebu. Ze Srí Lanky se nesmí vyvá?et zlato, platina, st?íbro, staro?itnosti, drahokamy a polodrahokamy (ani v zakoupených ?percích), slonovina, narkotika, zbran?, munice, zví?ata a rostliny.

Místní doprava

Místní letecká doprava prakticky neexistuje, proto se cestuje p?edev?ím vlaky a autobusy. Oba typy dopravy nabízejí mnoho mo?ností a jsou velmi levné. Stále populárn?j?í je zap?j?ení motorky nebo auta, pokud ov?em umíte jezdit vlevo ve velmi nep?ehledném provozu. Ve v?t?ích m?stech doporu?ujeme na krátké vzdálenosti vyu?ít slu?eb taxi, které jsou ve srovnání s Evropou skoro zadarmo. Pokud nemáte moc ?asu a chcete se vyhnout komplikacím a improvizaci po cest?, doporu?ujeme vám cestování v najatém klimatizovaném automobilu od na?í spole?nosti. Ve vzdálených oblastech v?ak nemusí být klimatizované autobusy nebo automobily v?dy k dispozici a také kvalita silnic se velmi li?í. Z tohoto d?vodu cesta trvá obvykle déle, ne? by se s ohledem na vzdálenost dalo o?ekávat. Rádi vám zajistíme vyp?j?ení automobilu nebo motocyklu, rezervovat m??ete také online. Bu?te v?ak p?ipraveni, ?e celý vá? itinerá? m??e být naru?en nebo zm?n?n kv?li nenadálým komplikacím, jako jsou vlivy po?así, policejní uzáv?ry, sesuvy p?dy, nehody apod.

Kultura a obyvatelé
Srílanská sm?sice r?zných etnik v?dy vyústila v tragédii, ale i p?esto zde vznikla zajímavá kultura. Tradi?ní um?ní a architektura jsou ovlivn?ny zejména buddhismem a zem? je poseta stovkami stup a soch. Tradi?ní folklórní tance v barvitých kostýmech s maskami za rytm? hypnotické hudby symbolizují bitvy boh? i mýtických postav a jsou velmi podobné indickým tanc?m. Nejlep?í tradi?ní p?edstavení je mo?né spat?it v Kandy. Mezi tradi?ní ?emesla pat?í ?ezbá?ství, tkalcovství a hrn?í?ství. Srí Lanka je v?ak také známa svými bohatými nalezi?ti drahých kamen? a výrobou zlatých ?perk?, nejlep?í ukázky m??ete vid?t v okolí Ratnapury. Nejlep?ím místem pro nákupy tradi?ních masek je Ambalangoda. Srílan?ané jsou spokojení a ?»astní, i kdy? musí ?elit obtí?ím, a jsou známí svou p?irozenou pohostinností a p?átelským chováním.

Svátky a oslavy

Na Srí Lance se slaví rekordní po?et buddhistických, hinduistických a muslimských svátk? a festival?. Mezi nejkrásn?j?í pat?í Esala Perahera v Kandy (?ervenec-srpen), který je velkolepou podívanou s desetidenními pr?vody s pochodn?mi, bohat? zdobenými slony, tanci a bubny. Celý festival vrcholí velkým slavnostním procesím do chrámu "Sacred Tooth Relic" v Kandy. Druhým nejv?t?ím svátkem je Duruthu Perahera (leden), který v Colombu oslavuje Buddhovu náv?t?vu Srí Lanky. Mezi dal?í svátky pat?í barvité oslavy Národního dne (únor) s p?ehlídkami, tanci a sportovními hrami; Nový rok (b?ezen-duben) se oslavuje sloními závody, pol?tá?ovými a kokosovými bitvami; Vesak (kv?ten) je významným buddhistickým svátkem slavícím narození, smrt a osvícení Buddhy; hinduistický festival Val (?ervenec-srpen) oslavuje v Colombu boha války Skandu.

?asové pásmo
GMT/UTC + 5,5 hod.

Míry a váhy, elekt?ina
Metrický systém. Elektrické nap?tí 230 V, 50 Hz (nutný je speciální adaptér).

M?na
Oficiální m?nou je srílanská rupie, 1 LKR = 100 cent?. Na Srí Lance se oficiáln? ?ádná cizí m?na nepou?ívá. Povinná vým?na valut neexistuje. Bezproblémová je zpravidla vým?na amerických dolar?, ostatní sv?tové m?ny je mo?né m?nit jen ve velkých m?stech, u v?ech pen?z v hotovosti platí, ?e jsou ?asto vy?adovány pouze nové bankovky s ochranným prou?kem. Ve?kerá sm?na cizí valuty na srílanské rupie musí být zaznamenána na formulá?i ”Customs and Immigration Form”, který se vy?aduje p?i podání ?ádosti o prodlou?ení víza. Vým?na ?ek? na místní m?nu je bezproblémová, v porovnání s hotovostí ale nevýhodná. Oficiální sm?nný kurz se pohybuje kolem 110,120 LKR / 1 USD (?íjen 2011). Ná? on-line kurzovní lístek naleznete zde, pro aktuální výpo?et kurzu klikn?te zde.

Placení
Nejlépe je vsadit na dolary. Náv?t?vníci sm??ující mimo turisticky frekventované oblasti by si m?li dop?edu opat?it bankovky men?ích hodnot. Cestovní ?eky vystavené v USD a ve?keré mezinárodní platební karty jsou akceptovány v?t?ími hotely a n?kterými obchody, n?které si p?i platb? kartou ú?tují p?irá?ku. Bankomaty naleznete pouze v nejv?t?ích m?stech a nelze na n? spoléhat. Proto doporu?ujeme klient?m, aby si p?ivezli dostate?nou hotovost v USD. Doporu?uje se nebrat natr?ené peníze, nikdo je nebude chtít vzít zp?t. Ceny základních potravin jsou srovnatelné s cenami v ?R. Za n?které slu?by a zejména vstupy do historických objekt? jsou cizinc?m ú?továny mnohonásobn? vy??í ?ástky.

Spropitné

Spropitné není na Srí Lance obvyklé, nicmén? malé spropitné p?i placení bude velmi vítáno (cca 10 - 20 LKR). V luxusních hotelích a restauracích je spropitné zpravidla p?ipo?ítáno automaticky k cen? (cca 10 %). M?li byste po?ítat se spropitným pro najaté ?idi?e a pr?vodce, zdvo?ilé je zanechat malý pen??ní dar p?i ukon?ení náv?t?vy chrámu / svatyn?.

Nákupy

Na Srí Lance m??ete nakoupit rozmanité ru?n? vyráb?né um?lecké p?edm?ty. Nejlep?í nákupy a nejv?t?í výb?r je v Colombu. Typickým a oblíbeným zbo?ím jsou ru?n? tkané batikované látky, ko?ené zbo?í, d?ev?né masky, lakované výrobky z bambusu, výrobky z kokosu a d?eva, so?ky apod. Oblíbené jsou také r?zn? opracované drahokamy a zlaté ?perky. Smlouvání p?i nákupech je b??nou zále?itostí, m?lo by v?ak probíhat s úsm?vem a musí být bráno spí?e jako spole?enský rozhovor ne? zále?itost ?ivota a smrti.

Ú?ední hodiny
Banky: Po-Pá 09:00-14:00. Po?ta: Po-Pá 10:00-17:00 (pohled do ?R – 14 LKR, dopis do ?R – od 20 LKR). Ú?ady: Po-Pá 08:30-16:30. Ve v?t?ích m?stech mají banky otev?eno a? do 15:00, podniky vlastn?né muslimy mají v pátek dlouhou p?estávku na ob?d. Hlavní po?ta v Colombu je otev?ena non-stop.

Telefony a Internet
Na celém území Srí Lanky je rozvinutá sí» n?kolika mobilních operátor?, roaming s ?eskými operátory je bezproblémový. P?i del?ím pobytu doporu?ujeme zakoupení místní sim karty, ale ov??te si, kde v?ude má místní operátor pokrytí signálem. Ceny se pohybují od 400 LKR. P?ímé telefonické spojení do Evropy je mo?né z hotel?, po?ty, telefonních automat? telekomu a soukromých automat? Lanka Pay a Metrocard. Nejlevn?j?í mezinárodní hovory lze uskute?nit ze stánk? na ulici (International Direct Dialling Centres), které jsou zpravidla otev?eny do no?ních hodin a jsou ?asto vybaveny i faxem. D?íve, ne? uskute?níte telefonát do zahrani?í, zjist?te si telefonní tarify (zejména v hotelech). Sazby mohou být velmi vysoké, naskakují po n?kolika tónech a ?asto ke spojení v?bec nedojde. Internet je dostupný v turistických oblastech a v?t?ích m?stech. Mo?né je také p?ipojit vá? notebook v ka?dém dobrém hotelu bu? modemem nebo místní sítí. Pro p?ipojení k internetu si lze také zakoupit p?edplacenou kartu.

D?le?itá telefonní ?ísla

Hasi?i: 01-422222
Policie: 01-433333
Ambulance: 01-422222
Turistická policie: 01-421111

Oble?ení
Po?así po celý rok si vy?aduje lehké oble?ení. Pro cesty do horských oblastí a vý?ek nad 2000 m, kde jsou dny teplé, ale rána a noci mohou být velmi chladné, je nutné mít sebou teplé vrstvené oble?ení, svetr a teplou bundu. V p?ípad? náv?t?vy v období monzunových de?»? je nezbytnou sou?ástí vybavení de?tník nebo plá?t?nka. Zabalte si také klobouk proti slunci, slune?ní brýle, opalovací krém a repelent. Nezapome?te toaletní pot?eby a osobní léky. ®eny by nem?ly mít na sob? krátké ?ortky nebo ?aty. Decentní oble?ení se vy?aduje v nábo?enských areálech. P?i vstupu do jakékoliv svatyn? si zujte boty a pono?ky, ramena a kolena musejí být kryty od?vem. Ignorování t?chto pravidel bude vá?nou kulturní a nábo?enskou urá?kou a u zbo?ných obyvatel vzbudí velké pohor?ení.

Zdraví
Léka?ská pé?e na Srí Lance je celkov? na nízké úrovni a nemocnice odpovídající evropskému standardu lze nalézt jen v Colombu. Kvalitní státní nemocnice neexistují (hygienické podmínky a vybavení ve státních nemocnicích jsou velmi problematické), v p?ípad? pot?eby je lep?í vyhledat soukromého léka?e nebo nav?tívit soukromou nemocnici. V?echny poplatky je nutné uhradit v hotovosti ihned po o?et?ení, ceny ve srovnání s ?R jsou vy??í. Doporu?ujeme v?em turist?m zdravotní p?ipoji?t?ní, které si mohou zakoupit v na?í kancelá?i (poji?t?ní by m?lo krýt i drahou záchrannou leteckou slu?bu). Dále doporu?ujeme dbát na základní hygienická pravidla. Pít pouze balenou vodu, stravovat se v za?ízeních od st?ední cenové úrovn? vý?e, ovoce a zeleninu p?ed po?itím omýt tekoucí vodou. Je t?eba po?ítat s p?ípadnými ?alude?ními problémy po p?íjezdu na Srí Lanku a p?echodu na místní stravu. P?i plánované dlouhodobé náv?t?v? v odlehlých oblastech doporu?ujeme o?kování proti ?loutence (A, B), tyfu, japonské encefalitid? a tetanu. Bli??í informace naleznete také na www.domuvezdravi.cz. P?i styku se zví?aty hrozí zvý?ené riziko nákazy vzteklinou (zvlá?t? ve ve?erních hodinách). V nep?ehledném terénu (mimo horské oblasti) je nutno mít na pam?ti mo?nost u?tknutí jedovatými hady. V n?kterých oblastech a ur?itém období je mo?ný výskyt malárie.

Stravování
Jídla a nápoje jsou v mezinárodních hotelech pom?rn? drahé. Existuje zde v?ak celá ?ada dobrých místních restaurací na slu?né hygienické úrovni, které podávají jídla srovnatelné kvality za mnohem ni??í ceny. P?ipravují se zde r?zné pokrmy blízké indické kuchyni, které jsou v?t?inou siln? ko?en?né. Typickým národním jídlem je rý?e a kari, dopln?ná r?znými druhy zeleniny. Oblíbené jsou i placky podobné pala?inkám, které jsou vynikající na snídani s vají?ky nebo s medem a jogurtem jako dezert. Na pob?e?í lze nav?tívit místní rybí restaurace, kde se servírují dary mo?e v?etn? populárního tu?áka. Ve v?t?ích m?stech a turistických oblastech pak naleznete restaurace s tradi?ní ?ínskou, thajskou, indickou a mezinárodní kuchyní. Standardní menu v dobré restauraci po?ídíte okolo 250 - 450 LKR. Pro stravování na Srí Lance platí podobné zásady jako jinde v Asii, je t?eba vybírat si ke stravování na pohled ?istá místa. Nejobecn?j?í pravidlo je, ?e kde jí mnoho lidí, tam bude strava chutná a relativn? bezpe?ná. Malé restaurace kolem silnic v?ak z hygienických d?vod? nedoporu?ujeme, dají se zde v?ak zakoupit r?zné balené potraviny a ?erstvé ovoce. Ovoce nebo syrová zelenina by m?ly být p?ed konzumací upraveny, abyste se vyhnuli st?evním potí?ím. Je nutné dbát na pitný re?im, tj. pít ?asto a hodn?. Doporu?uje se pít vodu ?i jiné nápoje dodávané v plastikových lahvích ?i krabicích.

Honorární konzulát ?R
188, Vauxhall Street, P.O.Box 1626, Colombo 2
Tel.: +94 12423578, Fax: +94 12447854, Email: colombo@honorary.mzv.cz

D?le?ité informace

Celková situace na Srí Lance se v posledních m?sících stabilizovala a zem? se díky své historii, památkám a p?írod? stává stále oblíben?j?ím cílem zahrani?ních turist?. Bezpe?nostní situace v zemi se zlep?ila, ale vzhledem k dosud neukon?ené ob?anské válce a probíhajícím mírovým rozhovor?m jsou n?které severní ?ásti ostrova cizinc?m nep?ístupné. Dodr?ujte základní bezpe?nostní pravidla: neukazujte obsah pen??enky, nenoste ve?keré finan?ní prost?edky na jednom míst?, v no?ních hodinách se vyhýbejte neosv?tleným ulicím, vyu?ívejte bezpe?nostních schránek v hotelích, nenechávejte zavazadla bez dozoru. Doporu?ujeme si po?ídit (p?ed p?íjezdem do zem?) fotokopii cestovního dokladu, letenek a cestovních ?ek?. P?ed cestou je nezbytné uzav?ít komplexní poji?t?ní ke krytí p?ípadných výloh spojených s léka?ským o?et?ením nebo ztrátou zavazadel. Také je t?eba po?ítat s tím, ?e drobná i velká korupce jsou v zemi ka?dodenní realitou. V praxi to znamená, ?e hlavním d?vodem r?zných ne?ekaných potí?í s ú?edníky ?i policisty, ale n?kdy i státními "dodavateli" (nap?. slu?eb) m??e být touha po úplatku. Neznamená to, ?e je t?mto implicitním ?i explicitním po?adavk?m v?dy nutné vyhov?t, n?kdy sta?í trochu trp?livosti a neústupnosti, jindy je prakti?t?j?í vy?e?it problém skromným "spropitným".

Na?e spole?nost nenese ?ádnou odpov?dnost za zran?ní s následkem smrti, k n?mu? dojde v pr?b?hu cesty. Rovn?? si vyhrazujeme právo m?nit, upravit nebo p?ecenit n?který itinerá? v d?sledku nep?edvídaných okolností le?ících mimo sféru na?eho vlivu, nap?. v p?ípad? cest do zakázaných oblastí, zru?ení plánovaných let?, nep?íznivých pov?trnostních podmínek nebo jiných zm?n.