Outgoing | Sri Lanka | History

History

Sri Lanka

Prvními osadníky Srí Lanky byli v 5. století p?.n.l. nomád?tí Védové. Ve 4. století p?.n.l. vznikla ?ada Sinhálských království, hlavním m?stem byla tehdy Anuradhapura. Buddhismus zavedl na ostrov? Mahinda, syn indického císa?e Ashoka, ve 3. století p?.n.l. V té dob? se v?ak mocná Anuradhapura odmítala poddat indickému vlivu a Srí lanka se tak po dobu více ne? 1000 let stala místem trvalého zápasu o dynastickou moc. V roce 1505 p?istáli v Colombu Portugalci a poda?ilo se jim získat monopol na v té dob? neocenitelný obchod s ko?ením. Koncem 17. století získali formální vládu nad ostrovem Holan?ané, kdy? s podporou mocného Sinhálského království v Kandy vypudili Portugalce ze zem?. V roce 1796 dorazili Britové a t?m se poda?ilo svrchovanost Kandy zlomit a v roce 1815 tak p?evzala první evropská mocnost do svých rukou faktickou vládu nad celým ostrovem. Byly zakládány ?ajovníkové, sko?icové a kokosové plantá?e (pracovali na nich Tamilové p?ivezení z ji?ní Indie) a angli?tina byla ustanovena národním jazykem. Srí Lanka (tehdy Ceylon) získala nezávislost a? v roce 1948. Nová vláda p?ijala socialistickou politiku a prosazovala zejména sinhálské zájmy, sinhál?tinu prohlásila op?t za oficiální jazyk a nejlep?í pracovní místa byla obsazována Sinhálci ve snaze vyvá?it moc mezi sinhálskou v?t?inou a anglicky hovo?ící k?es»anskou elitou. To p?im?lo tamilskou hinduistickou men?inu zvý?it svou snahu o získání v?t?í autonomie v hlavních tamilských oblastech na severu a východ? ostrova. Boj Tamilc? za nezávislost zesílil v 70. letech a v roce 1977 se p?ece jen poda?ilo dosáhnout ?áste?ných ústupk? ve prosp?ch Tamilc? – tamil?tina získala v tamilských oblastech status národního jazyka a místní vlády získaly v?t?í pravomoci. Nicmén? národnostní boje neustávaly a kdy? v roce 1983 separatistická organizace Tamilských tygr? zmasakrovala armádní hlídku, vtrhly na tamilské území rozvá?n?né davy Sinhálc? a nastalo dvoudenní vra?d?ní, p?i n?m? p?i?lo o ?ivot n?kolik tisíc Tamilc? a p?i po?árech a drancování vznikly obrovské ?kody na majetku. Nastaly velké p?esuny obyvatelstva. 100 000 Tamilc? ode?lo do Indie, 50 000 lidí ?ilo v uprchlických táborech na Srí Lance, sinhálské obyvatelstvo opustilo sever ostrova, tamilské obyvatelstvo ?ijící na jihu se naopak p?esunulo na sever. Následoval odliv turist?, prudký pokles cen ?aje, sní?ení zahrani?ních investic. Národnostní boje probíhaly na Srí Lance tém?? 20 let a? do prosince roku 2001, kdy byla zahájena mírová jednání za ú?asti norské delegace. Národnostní konflikt v?ak není zcela urovnán dodnes.