Výjezdová turistika | Srí Lanka | Základní informace

Základní informace

Podrobná mapa Srí Lanky Hymna Srí Lanky
Srí Lanka

Pro evropské náv?t?vníky znamená Srí Lanka p?edev?ím exotickou zemi s typickým tropickým podnebím, odli?nou kulturu s rozdílným stylem ?ivota a krajinu ?asto úchvatné krásy a kouzelných scenérií. Moderní mrakodrapy v Colombu kontrastují s chatr?emi na severu zem? – tyto zdánlivé paradoxy d?lají Srí Lanku tak zajímavou a turisticky p?ita?livou. M??ete zde nav?tívit mnoho památek, p?írodních zajímavostí a národních park? nebo m??ete leno?it pod palmami na krásných pís?itých plá?í. V dostate?né mí?e jsou zde v?echny moderní vymo?enosti v?etn? excelentního ubytování, které umo?ní pro?ít pobyt co nejp?íjemn?ji. Pro detailn?j?í mapu - klikn?te zde

Název zem?: Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Rozloha: 65 610 km2
Po?et obyvatel: 21 283 913 (?erven 2011)
Slo?ení obyvatelstva: Sinhálci 74%, Srílan?tí Tamilové 12,7%, Indi?tí Tamilové 5,5%, Muslimové 7% (Moorové, arabského p?vodu), Burghe?i 0,4% (evropského p?vodu), Malajci 0,4%
Jazyk: sinhál?tina a tamil?tina (oba oficiální), angli?tina (spojovací)
Nábo?enství: buddhismus 70%, hinduismus 15%, islám 7%, k?esťanství 8%
Vláda:
republika
Hymna: pro p?ehrání klikn?te zde

Mimo turistických aktivit nabízíme zprost?edkování a zaji?ťování následujících obchodních slu?eb p?ímo na Srí Lance:

·         objednávky r?zných druh? zbo?í
·        
vytipování potenciálních obchodních partner?
·         vytipování potenciálních dodavatel? zbo?í
·        
zaji?t?ní a zaslání po?adovaných vzork? zbo?í
·        
zaji?t?ní a kontrola carga
·        
p?ipravení obchodních jednání
·         zaji?t?ní místních slu?eb

Po?adavky na slu?by tohoto charakteru a informace o cenách za?lete na na?i emailovou adresu srilanka@on-internet.cz.


TOPlist